SFS 2019:1138 Förordning om ändring i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service

SFS2019-1138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:214) om viss gemensam

offentlig service

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2019:214) om viss
gemensam offentlig service ska ha följande lydelse.

4 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som har ingått ett ser-
viceavtal ska

1. så snart avtalet har ingåtts eller ändrats skicka en kopia av avtalet till

Kammarkollegiet,

2. årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.
Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra

stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en
statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.

6 § Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och regio-
ner med råd och vägledning om hur serviceavtal och verksamhet som
bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan
utformas och bedrivas.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra

stycket samma lag bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan
statlig myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1138

Publicerad
den

3 december 2019