SFS 2019:1140 Förordning om ändring i förordningen (2019:827) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2019-1140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:827) om ändring i

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygds-

utvecklingsåtgärder

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder i stället för lydelsen enligt förordningen
(2019:827) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, regioner eller kommuner
ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla

villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock
inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande
av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:1140

Publicerad
den

3 december 2019