SFS 2019:1142 Förordning om ändring i förordningen (2007:977) om instruktion för Valmyndigheten

SFS2019-1142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion

för Valmyndigheten

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:977) med instruktion för
Valmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska

– ansvara centralt för genomförandet av val och folkomröstningar, och
– i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har

enligt lag eller förordning.

Myndigheten ska även vara nationell kontaktpunkt och behörig myn-

dighet för kontroll och intygande av antalet giltiga stödförklaringar som har
gjorts av unionsmedborgare från Sverige enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska
medborgarinitiativet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som

registrerats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2016:102.

SFS

2019:1142

Publicerad
den

3 december 2019