SFS 2019:1144 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2019-1144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6, 23, 34 och 38 §§ lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ha
följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller veten-

skapliga studier genom observation, om arbetet eller studierna görs för att
hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock
inte sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för hög-
skoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk

person i vars verksamhet forskningen utförs,

forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och
behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 4.2

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s
dataskyddsförordning.

6 § Forskning som avses i 3–5 §§ får utföras bara om den har godkänts vid
en etikprövning. Ett godkännande får förenas med villkor. Ett godkännande
ska avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en på något liknande
sätt bestämd forskning. Forskningen får innefatta behandling av sådana per-
sonuppgifter som avses i 3 § bara om behandlingen har godkänts vid etik-
prövningen.

En forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning

i den egna verksamheten utförs i strid med första stycket eller i strid med ett
villkor som har meddelats med stöd av första stycket.

Ett godkännande upphör att gälla, om inte forskningen har börjat utföras

senast två år efter det att beslutet om godkännande vann laga kraft.

Ett godkännande enligt denna lag medför inte att forskningen får utföras,

om den strider mot någon annan författning.

23 § Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forsknings-
huvudmannen.

1 Prop. 2018/19:165, bet. 2019/20:UbU4, rskr. 2019/20

:55.

2 Senaste lydelse 2018:1999.

SFS

2019:1144

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1144

När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forskningspro-

jekt ska de gemensamt uppdra åt en av dem att ansöka om etikprövning av
projektet för allas räkning och att informera de övriga om Etikprövnings-
myndighetens beslut.

34 §3 Överklagandenämnden för etikprövning har tillsyn över att denna
lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och villkor som har
meddelats i samband med godkännande vid etikprövning följs.

Överklagandenämnden för etikprövning får bestämma att ett tillsynsbe-

slut ska gälla omedelbart.

38 § Den som med uppsåt bryter mot 6 § första stycket eller mot ett villkor
som har meddelats med stöd av 6 § första stycket döms till böter eller fäng-
else i högst två år.

Detsamma gäller den som med uppsåt låter bli att vidta de åtgärder som

skäligen kunnat krävas enligt 6 § andra stycket, om forskning i den egna
verksamheten utförs i strid med 6 § första stycket eller ett villkor som har
meddelats med stöd av 6 § första stycket.

Om gärningen enligt första eller andra stycket begås av grov oaktsamhet

döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall döms det inte till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 35 § får inte dömas till

ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Lagen tillämpas inte på forskning som har utförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:147.