SFS 2019:1145 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS2019-1145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:615) om etikprövning
av forskning som avser människor1

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 a § ska ha följande lydelse.

4 a §2 Etikprövningsmyndigheten får lämna rådgivande yttranden över
forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Myndig-
heten får även lämna rådgivande yttranden över arbeten eller studier som
utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad
nivå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2018:1880.

2 Senaste lydelse 2018:1880.

SFS

2019:1145

Publicerad
den

3 december 2019