SFS 2019:1147 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2019-1147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 33 kap. 1, 2, 10 och 11 §§, 38 kap. 2 §, 63 kap. 1, 8, 14, 17 och

21 §§ och 65 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 d och

17 a §§, och närmast före 33 kap. 7 a § och 63 kap. 14 d § nya rubriker av
följande lydelse.

33 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns bestämmelser om

– syftet med särskilda uppgifter (2 §),
– uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registre-

rade trossamfund (3–5 §§),

– uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet del-

ägarbeskattade juridiska personer (6 §),

– uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),
– uppgifter om periodiseringsfond och ersättningsfond (7 a §),
– uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),
– uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),
– uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för

tonnagebeskattning återkallat (9 a §),

– när särskilda uppgifter ska lämnas (10 och 11 §§), och
– redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

2 §4 Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade tros-

samfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägar-

beskattade juridiska personer,

3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,
4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersätt-

ningsbostaden är belägen utomlands,

5. kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättnings-

fond,

1 Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatte-

flyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion.

3 Senaste lydelse 2016:888.

4 Senaste lydelse 2016:888.

SFS

2019:1147

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

6. beslut om avräkning av utländsk skatt, och
7. beslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för tonnage-

beskattning återkallat.

Fondavsättningar


7 a § Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som har
gjort avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond enligt
30 och 31 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda upp-
gifter om förhållanden som rör fondavsättningen.

Om ett handelsbolag har gjort avdrag för avsättning till ersättningsfond,

ska dock särskilda uppgifter lämnas av delägarna.

10 § Särskilda uppgifter enligt 3, 6 och 7 a §§ ska ha kommit in till Skatte-
verket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 2 §. Om
en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna en särskild uppgift enligt 7 a §,
ska dock uppgiften ha kommit in senast den sista dagen för inkomst-
deklaration enligt 32 kap. 1 §.

11 §5 Särskilda uppgifter enligt 5, 7 och 8–9 a §§ ska lämnas enligt
följande uppställning:

Särskilda uppgifter enligt

ska ha kommit in till Skatteverket
senast

5 §


7 §

8 §


9 §9 a §

Den 12 i månaden efter den månad då
tillställningen ägde rum

den 2 maj året efter beskattningsåret

den 1 oktober året före det kalenderår
uppgifterna avser

tre månader efter den dag då den som
beslutet om nedsättning av utländsk
skatt gäller fick del av det

tre månader efter den dag då den som
beslutet om återkallelse av
godkännande för tonnagebeskattning
gäller fick ta del av det

38 kap.


2 § Följande uppgifter ska undertecknas:

1. uppgifter i deklaration, och
2. särskilda uppgifter som ska lämnas av
a) stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap.

3 §,

b) ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 7 §, och
c) uppgiftsskyldiga enligt 33 kap. 7 a § för avsättning till periodiserings-

fond eller ersättningsfond.

5 Senaste lydelse 2016:888.

2019:1147

background image

3

SFS

63 kap.


1 §6 I detta kapitel finns bestämmelser om

– ansökan om anstånd (2 §),
– deklarationsanstånd (3 §),
– ändringsanstånd (4 §),
– anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
– anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
– anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentations-

avgift och kontrollavgift (7 och 7 a §§),

– säkerhet (8–10 §§),
– anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
– anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
– anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investerar-

avdrag (14 a–14 c §§),

– anstånd med betalning av skatt i samband med avdrag och fiktiv

avräkning av utländsk skatt (14 d §),

– anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
– anståndsbeloppet (16–21 a §§),
– ändrade förhållanden (22–22 c §§), och
– anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

8 §7 Om det i de fall som avses i 4, 5, 14 eller 14 d § kan antas att skatten
eller avgiften inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om
säkerhet ställs för skattens eller avgiftens betalning.

Första stycket gäller inte om
1. anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,
2. det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,
3. anståndet avser skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift

eller kontrollavgift,

4. det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhands-

besked, eller

5. det annars finns särskilda skäl.

14 § Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av slutlig skatt till den
del den avser skatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och egenavgifter
som avses i 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), om

1. uttagsbeskattning har skett bara på grund av bestämmelserna i 22 kap.

5 § 2, 4 eller 5 inkomstskattelagen,

2. den skattskyldighet som avses i 22 kap. 5 § 2 inkomstskattelagen har

upphört på grund av att den skattskyldige har fört över

a) tillgångar från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) och tillgångarna tillhör den skatt-
skyldige även efter överföringen, eller

b) den näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till

en stat inom EES,

3. det skatteavtal som avses i 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskattelagen har

ingåtts med en stat inom EES,

4. tillgången ingår i en näringsverksamhet inom EES, och

6 Senaste lydelse 2018:2034.

7 Senaste lydelse 2018:2034.

2019:1147

background image

4

SFS

5. den näringsverksamhet som avses i 22 kap. 5 § 2 inkomstskattelagen

eller den näringsverksamhet som enligt 22 kap. 5 § 4 eller 5 inkomstskatte-
lagen ska beskattas i en annan stat inte har upphört.

Första stycket gäller bara om överföringen har skett till en stat inom EES

som är medlem i Europeiska unionen (EU) eller som har ingått en särskild
överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indriv-
ning av skattefordringar. Ett sådant bistånd ska ha en räckvidd som är lik-
artad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars
2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter,
avgifter och andra åtgärder.

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska

betalas. Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år
efter den dag då föregående anståndstid löper ut.

Anstånd med betalning av skatt i samband med avdrag och fiktiv

avräkning av utländsk skatt
14 d §
Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av sådan skatt som
bestäms efter tillämpning av 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 § eller 38 a kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller bara om det fasta driftstället finns i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är medlem i Europeiska
unionen (EU) eller som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige
eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar. Ett sådant
bistånd ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets
direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indriv-
ning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska

betalas. Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år
efter den dag då föregående anståndstid löper ut.

17 § Anstånd enligt 14 § beviljas högst med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan den slutliga skatt som har bestämts för det beskattningsår
då inkomsten på grund av uttaget togs med vid beräkningen av inkomst i
inkomstslaget näringsverksamhet, och den slutliga skatt som skulle ha
bestämts om denna inkomst inte hade tagits med vid beräkningen. Det
högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt
anstånd beviljas.

Anståndsbeloppet får inte överstiga den slutliga skatten på de tillgångar

som vid tidpunkten för ansökan om anstånd finns kvar i näringsverksam-
heten och omfattas av ansökan.

Den slutliga skatten på en tillgång utgörs av så stor del av det högsta tillåtna

anståndsbeloppet enligt första stycket som den anståndsgrundande inkoms-
ten för tillgången utgör av de ursprungliga anståndsgrundande inkomsterna
för de tillgångar som har legat till grund för uttagsbeskattningen.

17 a § Anstånd enligt 14 d § beviljas högst med ett belopp som motsvarar
den skatt som bestäms efter tillämpning av 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 § eller
38 a kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det högsta tillåtna anstånds-
beloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas.

2019:1147

background image

5

SFS

Anståndsbeloppet får inte överstiga den slutliga skatten på de tillgångar

som vid tidpunkten för ansökan om anstånd finns kvar i det övertagande
företagets näringsverksamhet och omfattas av ansökan.

Den slutliga skatten på en tillgång utgörs av så stor del av det högsta tillåtna

anståndsbeloppet enligt första stycket som den anståndsgrundande inkoms-
ten för tillgången utgör av de ursprungliga anståndsgrundande inkomsterna
för de tillgångar som har legat till grund för beskattningen.

21 §8 Om en tillgång efter tidpunkten för uttaget delvis har övergått till
någon annan, utgör den anståndsgrundande inkomsten för den kvarvarande
tillgången så stor del av den ursprungliga anståndsgrundande inkomsten som
belöper på den kvarvarande tillgången.

65 kap.


7 §9 Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och
anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta
beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid
anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med
dagen efter den dag då anståndet beviljades. Detsamma gäller när ett nytt
anstånd beviljas enligt 63 kap. 14 eller 14 d §.

Vid anstånd enligt 63 kap. 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet

om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre
belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter
den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.

Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet

senast ska vara inbetalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om anstånd som fattas efter

ikraftträdandet.

3. För skattskyldiga som har beviljats anstånd före ikraftträdandet, ska

bestämmelserna i 63 kap. 17 § i den äldre lydelsen tillämpas vid det första
beslut om nytt anstånd som fattas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand

(Finansdepartementet)

8 Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

9 Senaste lydelse 2013:772.

2019:1147