SFS 2019:1148 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS2019-1148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av

upplysningar om finansiella konton

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett befintligt konto ett
rapporteringspliktigt konto

1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat

eller jurisdiktion, eller

2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella

enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en
annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

1. Denna lag träder i kraft den 13 december 2019.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalender-

året 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71.

SFS

2019:1148

Publicerad
den

3 december 2019