SFS 2019:1151 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-1151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1

dels att 1 kap. 16 § och rubriken närmast före 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 17–23 §§, och närmast

före 1 kap. 17 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Råd och stöd i fråga om god forskningssed
2
16 §
3 En högskola ska se till att medarbetare kan få råd och stöd i frågor
om god forskningssed och avvikelser från sådan sed.

Hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed
17 §
En högskola ska pröva andra misstänkta avvikelser från god forsk-
ningssed än de som ska prövas särskilt enligt lagen (2019:504) om ansvar
för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

En högskola ska fastställa riktlinjer för sin prövning av misstänkta avvi-

kelser från god forskningssed.

18 § En högskola ska till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
senast den 30 mars varje år i avidentifierad form redovisa uppgifter om
avvikelser från god forskningssed som under föregående kalenderår har
prövats inom högskolan.

Behandling av personuppgifter
19 §
Bestämmelserna i 20–21 §§ kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

20 § Vid behandling av personuppgifter enligt 17 § första stycket och 18 §
gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den lagen, om inte annat följer av 22 och 23 §§.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2006:1053.

3 Senaste lydelse 2018:1883.

SFS

2019:1151

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1151

21 § Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsförordning om informationsskyldighet
för den personuppgiftsansvarige gäller inte när en högskola behandlar per-
sonuppgifter för att pröva andra misstänkta avvikelser från god forsknings-
sed än de som ska prövas enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forsk-
ningssed och prövning av oredlighet i forskning.

22 § Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:218) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om sökförbud i
fråga om känsliga personuppgifter gäller inte när en högskola behandlar
personuppgifter för att pröva andra misstänkta avvikelser från god forsk-
ningssed än de som ska prövas enligt lagen (2019:504) om ansvar för god
forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

23 § Personuppgifter som behandlas av en högskola enbart för att pröva
misstänkta avvikelser från god forskningssed enligt 17 § första stycket får
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det
finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)