SFS 2019:1152 Förordning med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

SFS2019-1152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet

i forskning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter
1 §
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska pröva frågor
enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av
oredlighet i forskning.

2 § Nämnden ska varje år publicera en rapport med en sammanställning
av sina avgöranden från föregående kalenderår och informationen som
lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och
prövning av oredlighet i forskning och 1 kap. 18 § högskoleförordningen
(1993:100).

Ledning
3 §
Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av en ordförande och högst tio övriga ledamöter.
Det ska utses ersättare för ordföranden.

5 § Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens
inom olika områden och några av dem ska ha erfarenhet av arbete med frå-
gor om god forskningssed.

6 § Ersättare för ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid.

7 § Ledamöter som inte är ordförande eller ersättare för ordföranden utses
efter förslag från universitet och högskolor respektive de myndigheter som
ingår i den samordningsgrupp som föreskrivs i 5 § förordningen (2009:975)
med instruktion för Vetenskapsrådet.

Organisation
8 §
Etikprövningsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa
och handläggande uppgifter åt nämnden.

SFS

2019:1152

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1152

Anställningar och uppdrag
9 §
Nämnden får utse sakkunniga för att biträda nämnden vid utredning av
ärenden om oredlighet i forskning.

Undantag från myndighetsförordningen
10 §
Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tillämpas på nämnden:

8 § om arbetsgivarpolitik, och
14 § om nämndens sammansättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)