SFS 2019:1153 Förordning om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

SFS2019-1153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion

för Etikprövningsmyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2018:1879) med instruktion
för Etikprövningsmyndigheten ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande
lydelse.

4 a § Etikprövningsmyndigheten ska upplåta lokaler och sköta administra-
tiva och handläggande uppgifter åt Nämnden för prövning av oredlighet i
forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1153

Publicerad
den

3 december 2019