SFS 2019:1154 Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

SFS2019-1154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion

för �verklagandenämnden för etikprövning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1068) med instruk-
tion för �verklagandenämnden för etikprövning1

dels att 9�12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att nuvarande 13 § ska betecknas 9 §,
dels att 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 § ska sättas närmast före 9 §.

4 § Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig
sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sam-

manträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

6 § �rendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är
föredragande i nämnden. �ven personal vid Vetenskapsrådet som utför upp-
gifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2018:1882

9 § 2018:1882

10 § 2016:1259

11 § 2018:1882

12 § 2009:1069

13 § 2018:1882

rubriken närmast före 9 § 2009:1069.

SFS

2019:1154

Publicerad
den

3 december 2019