SFS 2019:1155 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

SFS2019-1155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan

om unga och nyanlända

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:502) om viss
samverkan om unga och nyanlända1

dels att 11–16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 11 och 15 §§ ska utgå,
dels att 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen och innehåller bestämmelser om samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten
i kommunen och för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten kan ske i form av lokala

överenskommelser och ska avse arbetslösa ungdomar i åldern 16–24 år.
Statsbidrag får lämnas till en kommun för främjande av sådana
överenskommelser.

Samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet kan ske i form av

lokala överenskommelser. Statsbidrag får lämnas till en kommun för att
främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand
avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år och som inom de senaste
36 månaderna har beviljats ett uppehållstillstånd enligt

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller

motsvarande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen,
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
– 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige.

17 § En kommun som tagit emot bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har lämnats för, eller

2. en redovisning enligt 9 § inte har lämnats.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2017:105

11 § 2017:830.

2 Senaste lydelse 2017:105.

SFS

2019:1155

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1155

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet

bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt, dock längst till och
med den 20 september 2020.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har

fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)