SFS 2019:1156 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2019-1156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

9 §1 Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller
inte för

1. unga med funktionsnedsättning,
2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt
den förordningen,

3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet

enligt 18–19 a §§,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av

folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra
stycket 3, och

5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet

bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen
(2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och
med den 20 september 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1163.

SFS

2019:1156

Publicerad
den

3 december 2019