SFS 2019:1157 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2019-1157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

3 kap.
9 a §
1 Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestudiestödslagen
(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den
studerande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och saknar

en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper och är inskriven i
jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom

kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola,
och

3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste

sex månaderna innan studierna som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet
inleds.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får

slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå,
gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller
ett studieomdöme från folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den

ordning

som ansökningarna

kommer

in till

Centrala

studiestödsnämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för studiemedel som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1175.

SFS

2019:1157

Publicerad
den

3 december 2019