SFS 2019:1158 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

SFS2019-1158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4, 13, 13 a och 14 §§ förordningen (2007:414)
om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

4 §1 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet
på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes

arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid
och detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som

motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den

enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar på deltid i längst
sex månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i
programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

13 §2 Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av
insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete

på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning,

3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt

socialförsäkringsbalken på heltid,

5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut

ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4
som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med
utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

1 Senaste lydelse 2017:107.

2 Senaste lydelse 2018:46. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2019:1158

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1158

Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron
har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

13 a §3 I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av
sjukdom enligt 13 § första stycket 5 ska Arbetsförmedlingen inom 30
kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt
13 § andra stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet
anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet.

14 §4 Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 §
första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds
en anställning.

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första

stycket 2–5 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet,
under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år. Den
som skrivits ut för att påbörja en utbildning inom skolväsendet eller
motsvarande utbildning vid en folkhögskola har dock möjlighet att
återinträda under förutsättning att avbrottet har varat i högst tre år.

Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den

ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet

bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen
(2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och
med den 20 september 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:949.

4 Senaste lydelse 2015:511.