SFS 2019:1159 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

SFS2019-1159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för

ungdomar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7, 10 och 10 a §§ förordningen (2007:813)
om jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

4 §1 En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på
heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes

arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid
och detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som

motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger

arbetsutbudet om den enskilde samtidigt

1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshets-

ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att
arbetstiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes
arbetsutbud, eller

2. studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning i svenska för

invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för
kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller
motsvarande utbildning inom folkhögskolan, under förutsättning att studie-
tiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbets-
utbud.

5 §2 En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös
person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och
anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalender-
dagar under en ramtid om fyra månader.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16

men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbets-
förmedlingen och som har

1 Senaste lydelse 2017:108.

2 Senaste lydelse 2017:828.

SFS

2019:1159

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1159

1. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap.

1 § fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte
fullgjort ett år av prövotiden, eller

2. deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den
förordningen.

7 §3 Med arbetspraktik enligt 6 § första stycket 4 avses praktik på en
arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen
ingår överenskommelse med.

Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under

längst tre månader.

10 §4 Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av
aktiviteterna inom garantin till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete

på deltid med särskilt anställningsstöd i form av traineejobb,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningsförmån enligt social-

försäkringsbalken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,
5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring.

Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för kommunal

vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), eller har fyllt 20 år och
studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan, under
förutsättning att studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans
eller hennes arbetsutbud.

Den som inte längre får ta del av aktiviteterna i garantin ska skrivas ut ur

den. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan antas
vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att
frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt
första stycket 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30
kalenderdagar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

10 a §5 I fråga om den som är frånvarande från jobbgarantin för ungdomar
på grund av sjukdom ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från
första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 10 § tredje stycket kan
undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde
åter kan delta i garantin.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. För den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett

utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om
unga och nyanlända gäller 4, 7, 10 och 10 a §§ i den äldre lydelsen, dock
längst till och med den 20 september 2020.

3 Senaste lydelse 2017:108.

4 Senaste lydelse 2017:108. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2015:950.

background image

3

SFS

2019:1159

3. För den som före en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har

omfattats av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss
samverkan om unga och nyanlända gäller 5 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)