SFS 2019:1160 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2019-1160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 11 § förordningen (2017:819) om ersätt-
ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 §
Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget
inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen
(1999:1395), lämnas till den som

1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg

efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt
motsvarande svensk eller utländsk utbildning, eller

2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studie-

motiverande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634)
om arbetsmarknadspolitiska program.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar

det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studie-
stödslagen, delat med 22.

Utvecklingsersättningens storlek enligt paragrafen gäller för program som

pågår på heltid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet

bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen
(2015:502) om viss samverkan för unga och nyanlända, dock längst till och
med den 20 september 2020.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utvecklingsersättning som har

lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1160

Publicerad
den

3 december 2019