SFS 2019:1162 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-1162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 13 kap. 12 § och 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 5 c §, av följande lydelse.

13 kap.
5 c §
Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, rädd-
ningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

1. använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot

personer som bistår verksamheten,

2. tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller

ska användas i verksamheten, eller

3. vidta annan otillbörlig åtgärd
döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra

utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage
mot blåljusverksamhet
till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till

fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse
eller annars varit av särskilt farlig art.

12 §2 För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov mord-
brand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö-
eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, sabotage mot blåljusverksamhet,
grovt sabotage mot blåljusverksamhet eller spridande av gift eller smitta
eller till förgöring och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant
brott döms det till ansvar enligt 23 kap.

17 kap.
1 §
3 Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i
hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till
eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller
för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman
till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta
sätt förgriper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för
vad han eller hon har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen.

1 Prop. 2018/19:155, bet. 2019/20:JuU8, rskr. 2019/20:43.

2 Senaste lydelse 2016:508.

3 Senaste lydelse 2016:508.

SFS

2019:1162

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1162

Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till

fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)