SFS 2019:1163 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

SFS2019-1163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kamerabevakningslagen
(2018:1200)

dels att 9, 10, 25 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 14 a–14 d §§, och närmast före

14 a, 14 c och 14 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 § Tillstånd till kamerabevakning krävs inte vid

1. bevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen

eller Tullverket bedriver,

2. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 5, 6, 5 § 1–5 eller 6 § första stycket
skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om bevakningen
endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

3. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan bevakning,

4. bevakning som Trafikverket bedriver
a) av vägtrafik,
b) av sjötrafik vid en rörlig bro,
c) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen

(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in uppgifter som
behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera
att sådan skatt betalas, eller

d) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av

infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
och som sker för att samla in uppgifter som behövs för att beslut om
infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift
betalas,

5. bevakning i en vägtunnel med övervakningssystem som avses i lagen

(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan
tunnelhållare än Trafikverket,

6. bevakning i en tunnelbanevagn eller av en tunnelbanestation, om

bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet eller utreda eller lagföra brott eller förebygga, förhindra eller
upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor,

7. bevakning i en lokal där det bedrivs postverksamhet eller av området

omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal, om bevakningen har

1 Prop. 2018/19:127 och prop. 2018/19:147, bet. 2019/20:JuU5, rskr. 2019/20:35.

SFS

2019:1163

Publicerad
den

3 december 2019

background image

SFS

2

till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller
utreda eller lagföra brott,

8. bevakning i ett parkeringshus, om bevakningen har till syfte att före-

bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller
lagföra brott, och

9. bevakning som sker för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön från ett

fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller
användaren.

10 § Kamerabevakning får ske utan att en ansökan om tillstånd har gjorts

1. under högst en månad, vid bevakning som bedrivs av den som är rädd-

ningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om bevakningen
är av vikt för att avvärja en överhängande fara för olycka, begränsa
verkningarna av en inträffad olycka eller minska risken för nya olyckor, eller

2. under högst en månad, vid bevakning som bedrivs av den som är rädd-

ningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor, om bevakningen är av vikt
för att efterforska en försvunnen person.

Om en ansökan om tillstånd görs inom den tid som anges i första stycket,

får bevakningen bedrivas utan tillstånd till dess att ansökan har prövats.

Kustbevakningens, Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och

Tullverkets kamerabevakning


Förutsättningar för kamerabevakning


14 a § Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tull-
verket får bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde
endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes
intresse av att inte bli bevakad.

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska 8 § andra stycket

tillämpas.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska 8 §

tredje stycket tillämpas.

14 b § Innan Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
Tullverket påbörjar kamerabevakning av en plats dit allmänheten har
tillträde ska myndigheten bedöma om de förutsättningar som anges i 14 a §
är uppfyllda.

En ny bedömning ska göras
1. innan myndigheten ändrar bevakningen på ett betydande sätt som ökar

risken för intrång i den enskildes personliga integritet, och

2. om förhållandena på den plats som bevakas ändras på ett betydande sätt

som minskar intresset av bevakningen eller ökar risken för intrång i den
enskildes personliga integritet.

Den bedömning som har gjorts enligt första eller andra stycket ska

dokumenteras.

Undantag för viss kamerabevakning


14 c § Bestämmelserna i 14 a och 14 b §§ gäller inte vid

1. kamerabevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk

hastighetsövervakning, och

2. kamerabevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen eller Tullverket bedriver i fall som avses i 9 § 2 och 6–9.

2019:1163

background image

SFS

3

Tillfälliga undantag för viss kamerabevakning


14 d § Bestämmelserna i 14 a och 14 b §§ gäller inte vid

1. kamerabevakning som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen

bedriver under högst tre månader, om det av särskild anledning finns risk för
allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra
eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana
brott,

2. kamerabevakning som Polismyndigheten eller den som är räddnings-

ledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bedriver under högst
en månad, om bevakningen är av vikt för att avvärja en överhängande fara
för olycka, begränsa verkningarna av en inträffad olycka eller minska risken
för nya olyckor, och

3. kamerabevakning som den som är räddningsledare enligt lagen om

skydd mot olyckor bedriver under högst en månad, om bevakningen är av
vikt för att efterforska en försvunnen person.

25 § Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift av den som bedriver
kamerabevakning och

1. bryter mot tillståndskravet i 7 §,
2. inte följer villkor i ett beslut om tillstånd som har meddelats med stöd

av 13 eller 14 §,

3. bryter mot kraven på dokumenterad bedömning i 14 b §,
4. bryter mot upplysningskravet i 15 §, eller
5. inte följer villkor i ett beslut om undantag som har meddelats med stöd

av 20 §.

27 § Vid sådana överträdelser som avses i 25 § 1–3 ska avgiftens storlek
bestämmas med tillämpning av artikel 83.4 i EU:s dataskyddsförordning, i
den ursprungliga lydelsen, eller, i fråga om myndigheter, med tillämpning
av den lägre avgiftsnivån i 6 kap. 2 § andra stycket lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vid kamera-
bevakning som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) ska avgiftens
storlek i stället bestämmas med tillämpning av 6 kap. 3 § första stycket den
lagen.

Vid sådana överträdelser som avses i 25 § 4 och 5 ska avgiftens storlek

bestämmas med tillämpning av artikel 83.5 i EU:s dataskyddsförordning, i
den ursprungliga lydelsen, eller, i fråga om myndigheter, med tillämpning
av den högre avgiftsnivån i 6 kap. 2 § andra stycket lagen med kompletteran-
de bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vid kamerabevakning som
omfattas av brottsdatalagen ska avgiftens storlek i stället bestämmas med
tillämpning av 6 kap. 3 § andra stycket den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Tillstånd till kameraövervakning eller kamerabevakning som har

beviljats Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tull-
verket enligt kameraövervakningslagen (2013:460) eller kamerabevak-
ningslagen (2018:1200) upphör att gälla vid utgången av december 2019.

3. Tillsynsmyndigheten får fortfarande ta ut en sanktionsavgift enligt 25 §

1 eller 2 av Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tull-
verket om myndigheterna före ikraftträdandet har bedrivit kamerabevakning
och brutit mot tillståndskravet i 7 § eller inte följt villkor i ett beslut om
tillstånd som har meddelats med stöd av 13 eller 14 §.

2019:1163

background image

SFS

4

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren

(Justitiedepartementet)

2019:1163