SFS 2019:1164 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-1164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 62 kap. 6 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 och 6 §§, 66 kap. 4 och 14 §§

och 67 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 67 kap. 15 a §, av följande lydelse.

62 kap.
6 §
3 Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska social-
försäkringsavgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattnings-

året i Sverige, och

2. den skattskyldige enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska

betala avgifterna i överensstämmelse med

– den konvention som avses i lagen (2013:134) om nordisk konvention

om social trygghet,

– rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 1 juni 1971 om tillämp-

ningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, eller

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

63 kap.
3 a §
4 För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-
avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,687 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,11
prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

1 Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2013:135.

4 Senaste lydelse 2018:2086.

SFS

2019:1164

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

överstiger 1,11 men inte
2,72 prisbasbelopp

0,600 prisbasbelopp ökat med
5,7 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte
3,11 prisbasbelopp

34 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,169 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte 3,21
prisbasbelopp

44 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,480 prisbasbelopp

överstiger 3,21 men inte
4,45 prisbasbelopp

0,207 prisbasbelopp ökat med
22,8 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 4,45 men inte
7,88 prisbasbelopp

0,488 prisbasbelopp ökat med
16,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte
8,08 prisbasbelopp

1,276 prisbasbelopp ökat med
6,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 8,08 men inte
11,06 prisbasbelopp

2,205 prisbasbelopp minskat med
5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 11,06 men inte
12,15 prisbasbelopp

7,182 prisbasbelopp minskat med
50 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 12,15 men inte
29,65 prisbasbelopp

1,654 prisbasbelopp minskat med
4,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 29,65 men inte
34 prisbasbelopp

1,031 prisbasbelopp minskat med
2,4 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 34 prisbasbelopp

0,215 prisbasbelopp


65 kap.


5 §5 För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattnings-
bara förvärvsinkomster 20 procent av den del av den beskattningsbara för-
värvsinkomsten som överstiger en skiktgräns.

Skiktgränsen bestäms med utgångspunkt i en skiktgräns på

490 700 kronor för beskattningsåret 2019.

5 Senaste lydelse 2018:2086.

2019:1164

background image

3

SFS

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränsen till skikt-

gränsen för det föregående beskattningsåret multiplicerad med det jäm-
förelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna
prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränsen fastställs av regeringen
före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett

beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska den skiktgräns
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

6 § För dödsbon ska den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster
beräknas enligt 5 § med följande ändringar.

Från och med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår då dödsfallet

inträffade är skatten på förvärvsinkomsten, utöver vad som sägs i 5 §,
20 procent av hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett belopp
som motsvarar skiktgränsen i 5 §.

66 kap.


4 § Särskild skatteberäkning får göras bara om nettobeloppet av den
ackumulerade inkomsten enligt 6 och 7 §§ uppgår till minst 50 000 kronor
och den beskattningsbara förvärvsinkomsten, inklusive nettobeloppet,
överstiger skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § med minst 50 000 kronor.

Omfattar den särskilda skatteberäkningen flera nettobelopp, ska deras

sammanlagda nettobelopp vara minst 50 000 kronor.

14 §6 Om en ackumulerad inkomst hänför sig enbart till beskattningsåret
och tid dessförinnan, ska den genomsnittliga beskattningsbara förvärvs-
inkomsten ökas med ett belopp som motsvarar skiktgränsens förändring
mellan

1. det närmast föregående beskattningsåret och det aktuella beskattnings-

året, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till tre eller fyra
beskattningsår,

2. det andra beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella

beskattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till fem eller sex
beskattningsår,

3. det tredje beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella

beskattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till sju eller åtta
beskattningsår, eller

4. det fjärde beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella

beskattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till nio eller tio
beskattningsår.

67 kap.


4 §7 Skattereduktion ska göras för allmän pensionsavgift enligt lagen
(1994:1744) om allmän pensionsavgift som avser beskattningsåret.

För den som har sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap.

socialförsäkringsbalken och själv ska betala allmän pensionsavgift, krävs för
rätt till skattereduktion att allmän pensionsavgift har betalats inom den tid som
anges i 62 kap. 17 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

6 Senaste lydelse 2011:1256.

7 Senaste lydelse 2009:197.

2019:1164

background image

4

SFS

15 a § För rätt till skattereduktion när arbetet utförs av en utförare som
avses i 16 § 1 eller 17 § krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats
elektroniskt.

Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats

av en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och inne-
håller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna i 62 kap. 6 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 och 6 §§, 66 kap.

4 och 14 §§ och 67 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

3. Bestämmelsen i 67 kap. 15 a § tillämpas första gången på begäran om

utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson

(Finansdepartementet)

2019:1164