SFS 2019:1165 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-1165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 och 16 c §§ förordningen (1999:1134) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.

11 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan
påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av

personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn
och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndig-
heten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Spelinspektionen, i fråga om
a) den som omfattas av myndighetens prövning vid licens- och tillstånds-

givning enligt spellagen (2018:1138), eller

b) den som myndigheten vid prövning enligt lagen (1982:636) om an-

ordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i

fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att
ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

1 Senaste lydelse 2019:225.

SFS

2019:1165

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1165

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaks-
varor enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om
den som ärendet gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för före-
tagare, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en lämp-

lighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att

föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars
2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverk-
ning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bi-
fogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organise-
rad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av ex-
porttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till
skjutvapen och ammunition, i fråga om den som prövningen gäller,

16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser att an-

ställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska undersök-
ningsverksamheten, och

17. Socialstyrelsen, om uppgifterna behövs i utredning enligt lagen

(2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd och Socialstyrelsen har dock rätt till uppgift
om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och
förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

16 c §2 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1–2
eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13–15 kap.,
16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a §
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen
(1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot köns-
stympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patient-
säkerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om

2 Senaste lydelse 2014:411.

background image

3

SFS

2019:1165

straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska, om
brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 §

patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 § samma lag,
i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation eller
särskilt förordna att utöva yrke,

2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och åter-

kallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i
fråga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen
överväger att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eller

3. en region, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare som regionen

överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller med ett vikariats-
förordnande enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 §
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)