SFS 2019:1166 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

SFS2019-1166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1135) om

misstankeregister

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:1135) om misstanke-
register ska ha följande lydelse.

4 §1 Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas
om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivöver-

vakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

6. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av

personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn
och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndig-
heten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

7. Spelinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge till-
stånd,

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i

fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att
ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

1 Senaste lydelse 2019:812.

SFS

2019:1166

Publicerad
den

3 december 2019

background image

SFS

2019:1166

2

9. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighets-

prövar enligt

a) lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
b) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
c) lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
d) lagen (2010:751) om betaltjänster,
e) försäkringsrörelselagen (2010:2043),
f) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
g) lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
h) lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
i) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
j) lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
k) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
eller

l) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att
registrera som fastighetsmäklare,

13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera,

14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller
godkänna,

15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och regi-

strerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på
energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga

om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten
avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

background image

SFS

2019:1166

3

17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsanerings-

lagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i
fråga om den som ärendet gäller,

20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att

betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och

21. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häktes-

lagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska
kontrolleras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)