SFS 2019:1167 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-1167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och
som inte behöver registreras

Kustbevakningen

� anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska orter

Läkemedelsverket

� statistiskt primärmaterial

Polismyndigheten

� anteckningar om det löpande
polisarbetet,
� framställningar om finger-
avtrycksundersökning,
� handlingar som innehåller
uppgifter om ankommande
passagerare som har överförts från
en transportör enligt 9 kap. 3 a §
utlänningslagen (2005:716),
� handlingar som innehåller
uppgifter om en enskild
passagerare som har lämnats vid
bokning av en flygresa och vid
incheckning (PNR-uppgifter) och
som har överförts från
lufttrafikföretag enligt lagen

1 Senaste lydelse 2019:315. �ndringen innebär bl.a. att myndigheterna ⬝landstingskommunala

myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting⬝ tas bort ur

förteckningen.

SFS

2019:1167

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

(2018:1180) om flygpassagerar-
uppgifter i brottsbekämpningen,
� handlingar som utgör underlag
för belastningsregistret, misstanke-
registret, register enligt 5 kap.
lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område eller
för på motsvarande sätt
strukturerade uppgiftssamlingar
som avser brottslig verksamhet och
som förs med stöd av den lagen,
� statistiskt primärmaterial,
� sådana protokoll enligt 27 och
28 §§ polislagen (1984:387) eller
enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade
personer m.m. som avser
avvisningar, avlägsnanden,
omhändertaganden, gripanden eller
fängselanvändning och som inte
registreras i särskilda ärenden, och
� underrättelser från Kriminal-
vården om permissioner

regioners myndigheter och
kommunala myndigheter i
kommuner som inte ingår i en
region

� bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Riksbanken

� statistiskt primärmaterial

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.


På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)


2019:1167

background image

3

SFS

Bilaga2

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

31. uppföljnings- och stöd-
verksamhet hos länsstyrelser,
Socialstyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap i
frågor som rör förberedelser enligt
lagen (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap eller enligt
motsvarande äldre föreskrifter

96. godkännande av retursystem
och tillsyn enligt förordningen
(2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar samt
tillståndsgivning och tillsyn över
handhavande av statliga medel för
företagshälsovård inom lantbruket

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

122. utredning, planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt
� lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter eller enligt
motsvarande äldre föreskrifter, eller
� kommissionens delegerade
förordning (EU) 2019/1603 av den
18 juli 2019 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG vad gäller
åtgärder som antagits av
Internationella civila luftfarts-
organisationen för övervakning,
rapportering och verifiering av
utsläpp för att genomföra en global
marknadsbaserad åtgärd

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden


2 Senaste lydelse 2019:527.

2019:1167

background image

4

SFS

Sakregister till bilagan3

Siffrorna avser punkter i bilagan

Drivmedel
Dumpning

57
44

Kommitté
Kommuner
Konstnärer

2
31
98

Plastbärkassar
Plastflaskor och metallburkar
Platina

156
96
51

Regionalt investeringsstöd
Regioner
Rennäringen

76
31
24

3 �ndringen innebär bl.a. att ⬝dryckesförpackningar⬝ tas bort ur förteckningen.

2019:1167