SFS 2019:1169 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

SFS2019-1169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 14 §§ skyddsförordningen (2010:523)
ska ha följande lydelse.

2 §1 Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i
frågor om skyddsobjekt som gäller

1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1

skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, För-
svarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forsknings-
institut,

2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 7

skyddslagen,

3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser

längre tid än trettio dygn,

4. områden som avses i 5 § 4–6 skyddslagen, och
5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

3 § I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län
där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta
gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller
områden.

I fråga om fartyg som används för transport av kärnämnen beslutar läns-

styrelsen i det län där fartyget har sin hemort.

14 §2 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis

om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalför-
svarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–7 skyddslagen, och

3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen höras.

1 Senaste lydelse 2016:671.

2 Senaste lydelse 2016:671.

SFS

2019:1169

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1169

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)