SFS 2019:1170 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

SFS2019-1170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och

reklam

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (1972:266) om
skatt på annonser och reklam2 ska ha följande lydelse.

12 §3 Skatt enligt denna lag tas ut med 6,9 procent av beskattningsvärdet.

16 §4 Redovisningsskyldighet för reklamskatt föreligger om det samman-
lagda beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger 100 000 kronor. Om
ett beskattningsår är längre eller kortare än tolv månader, ska den angivna
gränsen räknas upp eller ner i motsvarande mån.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 16 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för

beskattningsår som avslutas efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59.

2 Lagen omtryckt 1984:156.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:117.

3 Senaste lydelse 2017:1202.

4 Senaste lydelse 2017:1202.

SFS

2019:1170

Publicerad
den

3 december 2019