SFS 2019:1171 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS2019-1171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i hyresförhandlingslagen
(1978:304) ska införas en ny paragraf, 34 §, av följande lydelse.

34 § Ett protokoll enligt 16 § får justeras och en förhandlingsöverens-
kommelse enligt 19 § får undertecknas med en sådan avancerad elektronisk
underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och
om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:8, bet. 2019/20:CU4, rskr. 2019/20:50.

SFS

2019:1171

Publicerad
den

3 december 2019