SFS 2019:1172 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2019-1172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2009:92) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 16, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 b §, och närmast före 15 b § en

ny rubrik av följande lydelse.

Kontaktpunkt
15 b §
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Revisors-
inspektionen, Spelinspektionen och länsstyrelserna i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län ska upprätthålla funktionen att vara kontaktpunkt
enligt artikel 48.1a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849
av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och
kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2018/843.

16 §2 Tillsynen över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism följs i fråga om verksamhet enligt 1 kap. 2 §
första stycket 15, 16, 18, 19 och 21�23 samma lag ska utövas av läns-
styrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över följande verksam-

hetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Stockholms län, Södermanlands län,

Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Västernorr-
lands län, Västerbottens län och Norrbottens län,

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län, Södermanlands

län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Väster-
norrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län eller, om folkbok-
föringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

2 Senaste lydelse 2018:1765.

SFS

2019:1172

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1172

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälnings-

pliktig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över följande verk-

samhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värm-

lands län, �rebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands

län, Värmlands län, �rebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om
folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälnings-
pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något
av dessa län.

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsut-

övare:

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län,

Jönköpings län, Kalmar län och �stergötlands län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge län, Krono-

bergs län, Jönköpings län, Kalmar län och �stergötlands län eller, om folk-
bokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa
län.

18 §3 När det gäller lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism får Finansinspektionen, Spelinspektionen, Fastig-
hetsmäklarinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Göta-
lands och Skåne län, för de verksamhetsutövare som står under respektive
myndighets tillsyn, meddela föreskrifter om

1. innehållet i och omfattningen av den allmänna riskbedömningen enligt

2 kap. 1 § och om faktorer som kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt
eller finansiering av terrorism,

2. undantag från kravet på dokumenterade riskbedömningar enligt

2 kap. 2 §,

3. riskklassificering av kunder enligt 2 kap. 3 §, inbegripet faktorer som

kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

4. innehållet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner

enligt 2 kap. 8 och 9 §§,

5. innehållet i rutiner för lämplighetsprövning enligt 2 kap. 13 §,
6. dokumentation av genomförda utbildningar och vilken information och

utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 14 §,

7. nödvändiga åtgärder och rutiner enligt 2 kap. 15 § och 6 kap. 4 a §,
8. åtgärder för identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 §§,
9. vad som avses med förenklade åtgärder för kundkännedom och i vilka

situationer förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap. 15 §,

10. vad som avses med skärpta åtgärder för kundkännedom och i vilka

situationer skärpta åtgärder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 §§,

11. system för uppgiftslämning enligt 4 kap. 7 §,
12. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 §,
13. förutsättningarna för förlängt bevarande av handlingar och uppgifter

enligt 5 kap. 4 §,

14. innehållet i och omfattningen av rutiner för intern kontroll och modell-

riskhantering enligt 6 kap. 1 §,

3 Senaste lydelse 2018:1484.

background image

3

SFS

2019:1172

15. kriterierna för när funktioner som avses i 6 kap. 2 § första stycket ska

inrättas samt de krav som ska gälla i fråga om funktionernas organisation,
befogenheter och oberoende, och

16. det särskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 §.
Tillsynsmyndigheterna ska samråda med varandra innan de meddelar

föreskrifter enligt första stycket.

19 §4 Finansinspektionen får, för de verksamhetsutövare som står under
inspektionens tillsyn, när det gäller lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, meddela föreskrifter om

1. organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende för den

centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 §, och

2. skyldighet för verksamhetsutövare att periodiskt eller på begäran lämna

uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra förhållanden som är
nödvändiga för att inspektionen ska kunna bedöma den risk som kan för-
knippas med de verksamhetsutövare som står under dess tillsyn.

Polismyndigheten får, när det gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism, meddela föreskrifter om

1. hur rapportering till Polismyndigheten ska göras enligt 4 kap. 3 §, och
2. hur uppgifter ska lämnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 6 §.
Säkerhetspolisen får, när det gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism, efter samråd med Polismyndigheten meddela
föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas till Säkerhetspolisen enligt 4 kap.
6 §.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska lämnas till

verket och om elektroniska underskrifter enligt 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:675.