SFS 2019:1173 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2019-1173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska införas en ny paragraf, 4 d §, av följande lydelse.

4 d § Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommel-
ser som följer av artikel 57a.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella
systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och
kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2018/843. Detta gäller dock inte om överenskom-
melsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:1173

Publicerad
den

3 december 2019