SFS 2019:1174 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2019-1174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion

för Polismyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:1174

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1174

Bilaga2

Polismyndigheten ska upprätthålla funktionen att vara

1. nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

Interpol och för den Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts-
bekämpning (Europol),

2. sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt Förenta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och
handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet,

b) för att skicka och ta emot sådan information som avses i artikel 7 i

Förenta nationernas konvention den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär
terrorism, och

c) för att ta emot och besvara framställningar om hjälp enligt artikel 8

bis 4 i Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av
brott mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den
20 december 2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om
inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens
informationssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-
staternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och
identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott,

d) nationell kontaktpunkt för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399
och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG,

e) nationell enhet för Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska
unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF,

f) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brotts-
lighet (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara för-
frågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

g) kontaktpunkt för framställningar om inrättande av gemensamma patrul-

ler eller genomförande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i
Prümrådsbeslutet,

2 Senaste lydelse 2019:193.

background image

3

SFS

2019:1174

h) central åtkomstpunkt enligt artikel 3.3 i rådets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS)
för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

i) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

j) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-
lättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrela-
terade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom när det gäl-
ler att automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska
kontaktställen,

k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF,

l) nationell samordningscentral för informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem
(Eurosur),

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac
för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken med-
lemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter
begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål,
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Euro-
peisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området
frihet, säkerhet och rättvisa, och

n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det
finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2018/843,

5. behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspek-

tioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller
och inspektioner avseende fonden för inre säkerhet,

6. nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt avtalet av den

16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas
förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och
bekämpa brottslighet, och

7. nationell rapportör i frågor som rör människohandel enligt artikel 19 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer
och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.