SFS 2019:1174 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2019-1174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:TYWTNW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:OBHPVG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZMVJZK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JLUYUQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Polismyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver1 att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med <br/>instruktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Ida Wettervik <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:1174</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1174</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>2<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen att vara </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">Interpol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom brotts-<br/>bek�mpning (Europol), </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av <br/>den 20 april 1929 (S� 2001:6), </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">3. nationell kontaktpunkt<br/>a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och <br/>handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till <br/>F�renta nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brotts-<br/>lighet, </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">F�renta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r <br/>terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">bis 4 i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av <br/>brott mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS)</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">genom Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den <br/>20 december 2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om <br/>inr�ttande, drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens <br/>informationssystem (SIS II), </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och <br/>underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europeiska <br/>unionens medlemsstater, </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-<br/>staternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och <br/>identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott, </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 <br/>av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och <br/>om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 <br/>och upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr <br/>863/2007, r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG, </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">e) nationell enhet f�r Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">r�dets f�rordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska <br/>unionens byr� f�r utbildning av tj�nstem�n inom brottsbek�mpning (Cepol) <br/>och om ers�ttning och upph�vande av r�dets beslut 2005/681/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-<br/>arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-<br/>lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-<br/>fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen, </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i <br/>Pr�mr�dsbeslutet, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2019:193. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2019:1174</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS) <br/>f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i <br/>syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-<br/>tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-<br/>gifternas inneh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-<br/>l�ttande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrela-<br/>terade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det g�l-<br/>ler att automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska <br/>kontaktst�llen, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-<br/>system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den <br/>22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem <br/>(Eurosur), </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac <br/>f�r j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning <br/>(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken med-<br/>lemsstat som �r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd <br/>som en tredjelandsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon <br/>medlemsstat och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter <br/>beg�r j�mf�relser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l, <br/>samt om �ndring av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en Euro-<br/>peisk byr� f�r den operativa f�rvaltningen av stora it-system inom omr�det <br/>frihet, s�kerhet och r�ttvisa, och </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det <br/>finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, <br/>om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 <br/>och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG <br/>och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparla-<br/>mentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspek-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">tioner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller <br/>och inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt avtalet av den</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas <br/>f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�rebygga och <br/>bek�mpa brottslighet, och </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">7. nationell rapport�r i fr�gor som r�r m�nniskohandel enligt artikel 19 i</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om <br/>f�rebyggande och bek�mpande av m�nniskohandel, om skydd av dess offer <br/>och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/629/RIF. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med instruktion

f�r Polismyndigheten

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver1 att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med
instruktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r

att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,

om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande

av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:1174

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1174

Bilaga2

Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen att vara

1. nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen

Interpol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom brotts-
bek�mpning (Europol),

2. s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i

den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och
handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till
F�renta nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brotts-
lighet,

b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i

F�renta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r
terrorism, och

c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8

bis 4 i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av
brott mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den
20 december 2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om
inr�ttande, drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens
informationssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och
underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-
staternas kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och
identifiera vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott,

d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n

enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399
och upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
863/2007, r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG,

e) nationell enhet f�r Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska
unionens byr� f�r utbildning av tj�nstem�n inom brottsbek�mpning (Cepol)
och om ers�ttning och upph�vande av r�dets beslut 2005/681/RIF,

f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-
arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-
lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-
fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,

g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-

ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i
Pr�mr�dsbeslutet,

2 Senaste lydelse 2019:193.

background image

3

SFS

2019:1174

h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS)
f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i
syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas inneh�ll,

j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om under-
l�ttande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrela-
terade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det g�l-
ler att automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska
kontaktst�llen,

k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF,

l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem
(Eurosur),

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac
f�r j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken med-
lemsstat som �r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon
medlemsstat och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter
beg�r j�mf�relser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l,
samt om �ndring av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en Euro-
peisk byr� f�r den operativa f�rvaltningen av stora it-system inom omr�det
frihet, s�kerhet och r�ttvisa, och

n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och r�dets direktiv

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det
finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012
och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843,

5. beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspek-

tioner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller
och inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet,

6. nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt avtalet av den

16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas
f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�rebygga och
bek�mpa brottslighet, och

7. nationell rapport�r i fr�gor som r�r m�nniskohandel enligt artikel 19 i

Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om
f�rebyggande och bek�mpande av m�nniskohandel, om skydd av dess offer
och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/629/RIF.

;