SFS 2019:1175 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

SFS2019-1175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

dels att 5 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 12 a och 12 b §§, av

följande lydelse.

5 kap.
12 §
En kontrolluppgift enligt 22 kap. 9 och 11 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den som kontroll-
uppgiften lämnas för, den försäkrade och den mottagande försäkrings-
givaren eller det mottagande utländska tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och

3. postadress.
Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av

försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen,
eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring,
hos

1. den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren eller det över-

låtande eller överförande utländska tjänstepensionsinstitutet, och

2. den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande utländska

tjänstepensionsinstitutet.

12 a § En kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 och 11 §§ skatteförfarande-
lagen (2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontroll-
uppgiften lämnas för:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och

3. postadress.
Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av

försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen,
eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensions-
försäkring.

SFS

2019:1175

Publicerad
d

en 3 december 2019

background image

SFS

2019:1175

2

12 b § En kontrolluppgift enligt 22 kap. 12 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontroll-
uppgiften lämnas för:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, och

3. postadress.
Kontrolluppgiften ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av

försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen,
eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensions-
försäkring.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)