SFS 2019:1176 Förordning om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

SFS2019-1176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om undantag från prövning av oredlighet i forskning

inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från
lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av
oredlighet i forskning. Undantagen gäller forskningshuvudmän som
bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.
Förordningen är meddelad med stöd av 3 § andra stycket samma lag. Ord
och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen.

2 § Forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området ska
undantas från 6–14 och 21 §§ lagen (2019:504) om ansvar för god
forskningssed och prövning av oredlighet i forskning om forskningen
innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskydds-
klassen konfidentiell eller högre enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen
(2018:585).

För sådan forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

som bedrivs inom ramen för ett avtal med en annan stat eller mellanfolklig
organisation gäller undantaget i första stycket om forskningen innehåller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskydds-
lagen (2018:585).

3 § Om en forskningshuvudman som bedriver forskning inom det
försvars- och säkerhetspolitiska området bedömer att förutsättningarna för
undantag i 2 § är uppfyllda ska handlingarna i ett ärende om misstänkt
oredlighet i forskning inte lämnas över till den särskilda nämnden för
prövning.

När ett ärende som avser misstänkt oredlighet i forskning inom det

försvars- och säkerhetspolitiska området inleds direkt hos nämnden enligt
7 § andra stycket 2 eller 3 lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed
och prövning av oredlighet i forskning ska nämnden begära in ett yttrande
från den aktuella forskningshuvudmannen. Om forskningshuvudmannen
bedömer att förutsättningarna för undantag är uppfyllda ska ärendet hos
nämnden avslutas utan prövning i sak.

SFS

2019:1176

Publicerad
den

3 december 2019

background image

SFS

2019:1176

2

4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)