SFS 2019:1177 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

SFS2019-1177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion

för Migrationsverket

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:502) med instruktion
för Migrationsverket

dels att nuvarande 7–18 §§ ska betecknas 10–21 §§,
dels att 3, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 7, 11, 13, 14, 16, 17 och 18 §§ ska sättas

närmast före 10, 14, 16, 17, 19, 20 respektive 21 §,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7–9 §§, och närmast före 7 § en

ny rubrik av följande lydelse.

3 § Myndigheten ska

1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet,
2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort

som möjligt,

3. verka för att handläggningstiderna för ansökningar om uppehållstillstånd,

arbetstillstånd, viseringar samt ansökan och anmälan om medborgarskap blir
så korta som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet,

4. bedriva en ändamålsenlig förvarsverksamhet,
5. verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt,

uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån
ärendets beskaffenhet,

6. vara tillgänglig och ge god service som möter de sökandes och andra

intressenters behov,

7. bidra till att genomföra regeringens migrationspolitiska prioriteringar

genom att delta i internationella samarbeten, och

8. bidra till regeringens arbete inom ramen för politiken för global utveck-

ling.

4 § Myndigheten ska också

1. analysera, följa upp och utvärdera de faktorer som har betydelse för

myndighetens verksamhet,

2. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

3. ansvara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och

andra skyddsbehövande,

4. använda medel från EU-fonder för att finansiera och utveckla den egna

verksamheten,

5. offentliggöra och tillgängliggöra myndighetens aktuella landinformation

i den omfattning som är möjlig,

SFS

2019:1177

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1177

6. ersätta kommuner, regioner och apotek för vissa kostnader för asyl-

sökande och nyanlända,

7. jämställdhetsintegrera och utforma verksamheten så att jämställda villkor

för kvinnor och män respektive för flickor och pojkar uppnås, och

8. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som

kan röra barn.

6 § Myndigheten får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, in-
klusive biståndsfinansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens
kärnverksamhet och som ligger inom ramen för de uppgifter som anges i
denna instruktion eller någon annan förordning.

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
7 §
Myndigheten ska

1. bedöma behovet av bemanning för migrationsverksamheten vid utlands-

myndigheterna,

2. vid behov och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)

placera personal vid utlandsmyndigheterna för att utföra uppgifter inom
migrationsområdet,

3. finansiera, följa upp, utveckla och ge stöd till migrationsverksamheten

vid utlandsmyndigheterna, och

4. lämna information till utlandsmyndigheterna, sökande och andra in-

tressenter i migrationsfrågor.

8 § Myndigheten får begära att en utlandsmyndighet som handlägger
migrationsärenden ska vidta åtgärder som faller inom Migrationsverkets
behörighetsområde enligt 1 och 7 §§.

9 § Myndigheten ska ingå en överenskommelse med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) som närmare reglerar samarbetet mellan utlands-
myndigheterna och Migrationsverket i frågor som rör migrationsverksam-
heten vid utlandsmyndigheterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)