SFS 2019:1178 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-1178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 21 § utlänningsförordningen (2006:97) ska
ha följande lydelse.

7 kap.
21 §
1 De myndigheter som behandlar personuppgifter i informations-
systemet för viseringar (VIS) med stöd av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet
för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om
viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), ska lämna de uppgifter
till Migrationsverket som verket behöver för att fullgöra uppgiften enligt
11 § 4 förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket att
föra register över all behandling av personuppgifter i VIS och över de
personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1244.

SFS

2019:1178

Publicerad
den

3 december 2019