SFS 2019:1179 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2019-1179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 5 kap. 7 och 8 §§ och 7 kap. 1 § och
bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
Det som föreskrivs i denna förordning om myndigheter gäller också
vid säkerhetskänslig verksamhet i kommuner och regioner om inte något
annat sägs.

5 kap.
7 §
Om en kommun, en region eller en sådan myndighet som anges i
8 eller 11 §§ bedömer att det finns behov av att placera en anställning eller
annat deltagande i säkerhetsklass 1, ska kommunen, regionen eller myndig-
heten begära att regeringen beslutar om en sådan placering. Detsamma gäller
för de verksamhetsutövare som anges i 9 §.

8 § Kommuner, regioner och de myndigheter som anges i bilagan till
denna förordning beslutar om

1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat

deltagande i den egna verksamheten, och

2. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller uppdrag

hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 §
säkerhetsskyddslagen (2018:585) med.

Kommuner och regioner beslutar även om placering i säkerhetsklass 2

och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande hos enskilda verksam-
hetsutövare som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över enligt
2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7 kap.
1 §
1 Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshög-

skolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,

2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter, utom Justitie-

kanslern, samt kommuner och regioner,

3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller enskilda verksamhets-

utövare som bedriver elförsörjningsverksamhet,

1 Senaste lydelse 2019:82.

SFS

2019:1179

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

4. Transportstyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som

bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär
luftfart och verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfarts-
skydd eller hamnskydd,

5. Post- och telestyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som

bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst,
och

6. länsstyrelserna när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedri-

ver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som anges i 3–5.

De myndigheter som anges i första stycket får inom sitt tillsynsområde

utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett
säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Sådan tillsyn får också utövas över underleverantörer som leverantören har
anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman

(Justitiedepartementet)

2019:1179

background image

3

SFS

Bilaga2


Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass i enlig-
het med vad som anges i 5 kap. 8 §.

Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna domstolarna
Allmänna förvaltningsdomstolarna
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Hyres- och arrendenämnderna
Inspektionen för strategiska produkter
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2 Senaste lydelse 2019:610.

2019:1179

background image

4

SFS

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens haverikommission
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens jordbruksverk
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Valmyndigheten
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten


2019:1179