SFS 2019:1183 Lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

SFS2019-1183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn
över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel
och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksam-
het.

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter

som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndig-
heten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för de syften
som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen, och lagen (2019:1182) om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Tillsynen ska särskilt avse
behandling enligt 2 kap. 11 § brottsdatalagen och 2 kap. 9 § lagen om Säker-
hetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska också utöva tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhets-

polisens tillämpning av lagen (2019:547) om förbud mot användning av
vissa uppgifter för att utreda brott.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första,

andra och tredje styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nämndens tillsyn över person-

uppgiftsbehandling som utförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2019:548.

SFS

2019:1183

Publicerad
den

3 december 2019