SFS 2019:1184 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-1184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:1708) om ändring i den lagen ska upphöra att gälla,

dels att 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

18 kap.
2 §
2 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som
avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas
eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i

1. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av person-

uppgifter inom brottsdatalagens område,

2. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område,

3. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av person-

uppgifter inom brottsdatalagens område, eller

4. 2 kap. 1 § 1 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av

personuppgifter.

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till

verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling
före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.
1 §
3 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekono-
miska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men
och uppgiften förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2018:1708.

3 Senaste lydelse 2019:434.

SFS

2019:1184

Publicerad
den

3 december 2019

background image

SFS

2

3. angelägenhet som avser säkerhetsprövning enligt säkerhetsskydds-

lagen (2018:585),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller

beivra brott eller verkställa uppbörd och som bedrivs av en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kust-
bevakningen,

5. register som förs av Polismyndigheten enligt 5 kap. lagen (2018:1693)

om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna, eller uppgifter
som behandlas av Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten med stöd av
lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter,

6. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
7. register som förs av Skatteverket enligt lagen (2018:1696) om Skatte-

verkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller
som annars behandlas där med stöd av samma lag,

8. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §, eller

9. register som förs av Tullverket enligt lagen (2018:1694) om Tull-

verkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller
som annars behandlas där med stöd av samma lag.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften
röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för
uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara upp-
kommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne
utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §4 Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen

(2018:585) och i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken,
4. enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1998:621) om misstankeregister,
– lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område,

– lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område,

– lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av person-

uppgifter inom brottsdatalagens område,

– lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens område,

– lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens område,

– lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter,

eller

– förordningar som har stöd i dessa lagar.

4 Senaste lydelse 2018:1716.

2019:1184

background image

SFS

3

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

2019:1184