SFS 2019:1185 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2019-1185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt

samarbete

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2017:496) om inter-
nationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
2 Om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har
meddelat i anslutning till lagen gäller brottsdatalagen (2018:1177) och
följande författningar för respektive myndighet för behandling av person-
uppgifter vid internationellt polisiärt samarbete:

� lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område,

� lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område,

� lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personupp-

gifter inom brottsdatalagens område, eller

� lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2018:1714.

SFS

2019:1185

Publicerad
den

3 december 2019