SFS 2019:1187 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2019-1187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 13 och 14 §§ säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

3 kap.
13 §
2 Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621)
om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas
som behandlas med stöd av

1. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område, eller

2. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

14 §3 Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-
samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under
den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd
av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts-
datalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling
av personuppgifter hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om den
kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos
Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens
behandling av personuppgifter hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som

anges i andra och tredje styckena hämtas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2018:1715.

3 Senaste lydelse 2018:1715.

SFS

2019:1187

Publicerad
den

3 december 2019