SFS 2019:1188 Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2019-1188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av

personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2018:1693) om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område ska upphöra att gälla vid
utgången av december 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

SFS

2019:1188

Publicerad
den

3 december 2019