SFS 2019:1189 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-1189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) ska
ha följande lydelse.

8 kap.
5 §
1 Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller
arbetstillstånd med 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och med 750 kr för
personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om ställning som varaktigt bosatt
i Sverige är avgiften 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för
personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete
enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket
eller tillstånd enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 §
utlänningslagen (2005:716) är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppe-
hållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlän-
ningslagen är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller
arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a §
utlänningslagen är avgiften 2 000 kr för personer som fyllt 18 år och
1 000 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap.

utlänningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av
familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd
av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familje-
anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess
lydelse från och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet
för personer,

6. japanska medborgare,
7. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
8. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

1 Senaste lydelse 2018:321.

SFS

2019:1189

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1189

9. personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som

kan beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen,

10. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt

5 kap. 15 § utlänningslagen,

11. Polismyndigheten när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 b § eller 16 a § utlänningslagen,

12. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c §

eller 16 b § utlänningslagen, eller

13. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d §

utlänningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)