SFS 2019:1190 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

SFS2019-1190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid

utlandsmyndigheterna

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:1190

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1190

Bilaga1

Avgiftslista
Ansökningsavgifter

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer

som fyllt 18 år ⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...1 500 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som

inte fyllt 18 år ⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..........750 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring

enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket eller enligt

6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 §

utlänningslagen (2005:716)⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...2 000 kr

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)

för att bedriva näringsverksamhet⬦⬦⬦⬦⬦.⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦2 000 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning

enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)

för personer som fyllt 18 år⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...2 000 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning

enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)

för personer som inte fyllt 18 år⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦1 000 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med

stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a §

första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av

familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehålls-

tillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen

eller motsvarande äldre bestämmelser⬦⬦⬦...............................utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av

avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för

personer⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦...⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Japan⬦⬦⬦⬦⬦⬦utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid

Världssjöfartsuniversitetet i Malmö⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦..utan avgift

1 Senaste lydelse 2018:322.