SFS 2019:1191 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2019-1191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2002:687) om läkemedels-
förmåner m.m. ska ha följande lydelse.

12 §1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter
om utbyte mot läkemedel som omfattas av förmånsbegränsningar och utbyte
av läkemedel i övrigt.

Sådana föreskrifter får dock inte avse i vilka fall som en farmaceut får

motsätta sig utbyte enligt 21 § tredje stycket 2, 21 a § andra stycket 2 och
21 b § andra stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedelsverket får, efter att ha gett Tandvårds- och läkemedelsför-

månsverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter som avses i andra
stycket.

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:466.

SFS

2019:1191

Publicerad
den

3 december 2019