SFS 2019:1194 Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

SFS2019-1194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges

tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om

fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1969:12) med anled-
ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet
vid internationell godsbefordran på väg2

dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

Lag om internationell vägtransport
1 §
3 Denna lag tillämpas på sådan vägtransport som regleras i konvention-
en den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR).

Som svensk lag ska gälla originaltexterna av artiklarna 1–41 i

konventionen, med de ändringar som har gjorts genom det den 5 juli 1978
antagna ändringsprotokollet, och artiklarna 1–6 i det den 20 februari 2008
antagna tilläggsprotokollet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Originaltexterna tillsammans med en svensk översättning finns som

bilaga 1 och 2 till denna lag.

3 § På en fraktsedel som upprättas i Sverige får fraktförarens och
avsändarens underskrifter vara tryckta. Stämpel får användas i stället för
underskrift.

En elektronisk fraktsedel som upprättas i Sverige ska undertecknas med

en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. I stället för en avancerad
elektronisk underskrift får en avancerad elektronisk stämpel enligt samma
artikel användas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

2 Senaste lydelse av bilagan 1985:178 (jfr 1985:665).

3 Senaste lydelse 1985:178 (jfr 1985:665).

SFS

2019:1194

Publicerad
den

5 december 2019

background image

SFS

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

2019:1194

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges

tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om

fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1969:12) med anled-
ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet
vid internationell godsbefordran på väg2

dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

Lag om internationell vägtransport
1 §
3 Denna lag tillämpas på sådan vägtransport som regleras i konvention-
en den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR).

Som svensk lag ska gälla originaltexterna av artiklarna 1–41 i

konventionen, med de ändringar som har gjorts genom det den 5 juli 1978
antagna ändringsprotokollet, och artiklarna 1–6 i det den 20 februari 2008
antagna tilläggsprotokollet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Originaltexterna tillsammans med en svensk översättning finns som

bilaga 1 och 2 till denna lag.

3 § På en fraktsedel som upprättas i Sverige får fraktförarens och
avsändarens underskrifter vara tryckta. Stämpel får användas i stället för
underskrift.

En elektronisk fraktsedel som upprättas i Sverige ska undertecknas med

en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. I stället för en avancerad
elektronisk underskrift får en avancerad elektronisk stämpel enligt samma
artikel användas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

2 Senaste lydelse av bilagan 1985:178 (jfr 1985:665).

3 Senaste lydelse 1985:178 (jfr 1985:665).

SFS

2019:1194

Publicerad
den

5 december 2019

background image

SFS

3

Bilaga 1

Artiklarna 1–41 i konventionen den 19 maj 1956 om
fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR) i deras lydelse enligt ändringsprotokollet den
5 juli 1978

CHAPTER I


Scope of application

Article 1


1. This Convention

shall apply to every
contract for the carriage
of goods by road in
vehicles for reward,
when the place of taking
over of the goods and
the place designated for
delivery, as specified in
the contract, are situated
in

two

different

countries, of which at
least one is a Contacting
country, irrespective of
the place of residence
and the nationality of
the parties.


2. For the purposes of

this

Convention,

“vehicles” means motor
vehicles, articulated ve-
hicles, trailers and semi-
trailers as defined in
article 4

of

the

Convention on Road
Traffic

dated

19

September 1949.


3. This Convention

shall apply also where

CHAPITRE
PREMIER

Champ d’application

Article premier


1. La

présente

Convention s’applique
à tout contrat de
transport de march-
andises par route à titre
onéreux au moyen de
véhicules, lorsque le
lieu de la prise en
charge

de

la

merchandise et le lieu
prévu

pour

la

livraison, tels qu’ils
sont

indiqués

au

contrat, sont situés
dans deux pays dif-
férents dont l’un au
moins est un pays
contractant. Il en est
ainsi quels que soient
le domicile et la
nationalité des parties.


2. Pour l’application

de la présente Con-
vention,

il

faut

entendre par “véhi-
cules” les automobiles,
les véhicules articulés,
les remorques et les
semi-remorques, tels
qu’ils sont définis par
l’article 4 de la
Convention sur la
circulation routière en
date du 19 septembre
1949.


3. La présente Con-

vention

s’applique

KAPITEL 1


Tillämpningsområde

Artikel 1


1. Denna konven-

tion tillämpas på varje
avtal om godsbeford-
ran med fordon på väg
mot betalning, när
orten för godsets mot-
tagande till befordran
och bestämmelseorten,
såsom de angivits i
avtalet, är belägna i
skilda stater, av vilka
åtminstone den ena är
en

fördragsslutande

stat. Vad nu sagts
gäller oavsett parter-
nas hemvist och natio-
nalitet.


2. I denna kon-

vention förstås med
“fordon” sådana mo-
torfordon,

samman-

satta fordon, släp-
fordon och påhängs-
vagnar, som avses i
artikel 4 i konven-
tionen den 19 septem-
ber 1949 rörande väg-
trafik.

3. Denna konven-

tion gäller även när

2019:1194

background image

SFS

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

2019:1194

background image

SFS

4

carriage coming within
its scope is carried out
by States or by gov-
ernmental institutions
or organizations.

4. This Convention

shall not apply:

(a) to

carriage

performed under the
terms of any inter-
national postal con-
vention;

(b) to

funeral

consignments;

(c) to

furniture

removal.


5. The Contracting

Parties agree not to vary
any of the provisions of
this Convention by
special

agreements

between two or more of
them, except to make it
inapplicable to their
frontier traffic or to au-
thorize the use in
transport

operations

entirely confined to
their

territory

of

consignment

notes

representing a title to
the goods.

même si les transports
rentrant

dans

son

champ d’application
sont effectués par des
Etats ou par des
institutions ou or-
ganisations

gouver-

nementales.


4. La

présente

Convention ne s’ap-
plique pas:

a) aux

transports

effectués sous l’em-
pire de conventions
postales

internatio-

nales,

b) aux

transports

funéraires,

c) aux transports de

déménagement.


5. Les Parties con-

tractantes s’interdisent
d’apporter par voie
d’accords particuliers
conclus entre deux ou
plusieurs d’entre elles
toute modification à la
présente Convention,
sauf pour soustraire à
son empire leur trafic
frontalier ou pour
autoriser dans les
transports empruntant
exclusivement

leur

territoire l’emploi de la
lettre de voiture repre-
séntative de la mar-
chandise.

befordran som faller
inom dess tillämp-
ningsområde utförs av
stater eller statliga
inrättningar

eller

organisationer.
4. Denna

kon-

vention tillämpas inte


a) på

befordran,

som utförs i enlighet
med

internationella

överenskommelser om
postbefordran;

b) på begravnings-

transport;

c) på befordran av

flyttsaker.


5. De Fördragsslut-

ande Parterna för-
binder sig att inte gen-
om särskilda överens-
kommelser mellan två
eller flera av dem
avtala

om

annan

ändring i denna kon-
vention än som avser
att från dess tillämp-
ning undanta gemen-
sam gränstrafik eller
att för befordran, som
uteslutande

utförs

inom deras territorier,
medge användning av
fraktsedel

som

är

bärare av rätt till
godset.

Article 2


1. Where the vehicle

containing the goods is
carried over part of the
journey by sea, rail,
inland waterways or air,
and, except where the
provisions of article 14
are

applicable,

the

goods are not unloaded

Article 2


1. Si le véhicule

contenant les mar-
chandises est trans-
porté par mer, chemin
de fer, voie navigable
intérieure ou air sur
une partie du parcours,
sans rupture de charge
sauf, éventuellement,

Artikel 2


1. Fraktas

fordon

med pålastat gods
under del av beford-
ringen till sjöss, med
järnväg, på inre vatten-
väg

eller

med

luftfartyg utan att
godset – frånsett fall

artikel 14

är

2019:1194

background image

SFS

5

from the vehicle, this
Convention

shall

nevertheless apply to
the whole of the
carriage. Provided that
to the extent that it is
proved that any loss,
damage or delay in
delivery of the goods
which occurs during the
carriage by the other
means of transport was
not caused by an act or
omission of the carrier
by road, but by some
event which could only
have occurred in the
course of and by reason
of the carriage by that
other

means

of

transport, the liability of
the carrier by road shall
be determined not by
this Convention but in
the manner in which the
liability of the carrier by
the other means of
transport would have
been determined if a
contract for the carriage
of the goods alone had
been made by the
sender with the carrier
by the other means of
transport in accordance
with the conditions
prescribed by law for
the carriage of goods by
that means of transport.
If, however, there are no
such prescribed con-
ditions, the liability of
the carrier by road shall
be determined by this
Convention.
pour l’application des
dispositions de l’artic-
le 14,

la

présente

Convention

s’app-

lique, néanmoins, pour
l’ensemble du trans-
port. Cependant, dans
la mesure où il est
prouvé qu’une perte,
une avarie ou un retard
à la livraison de la
marchandise qui est
survenu au cours du
transport par l’un des
modes de transport
autre que la route n’a
pas été causé par un
acte ou une omission
du transporteur routier
et qu’il provient d’un
fait qui n’a pu se
produire qu’au cours et
en raison du transport
non

routier,

la

responsabilité

du

transporteur routier est
déterminée non par la
présente Convention,
mais de la façon dont
la responsabilité du
transporteur

non

routier

eût

été

déterminée

si

un

contrat de transport
avait été conclu entre
l’expéditeur

et

le

transporteur non rou-
tier pour le seul
transport de la mar-
chandise

conformé-

ment aux dispositions
impératives de la loi
concernant le transport
de marchandises par le
mode de transport
autre que la route.
Toutefois, en l’ab-
sence de telles disposi-
tions, la responsabilité
du transporteur par
route sera déterminée
par la présente Con-
vention.

tillämplig – lossas från
fordonet,

tillämpas

denna konvention trots
det på befordringen i
dess helhet. I den mån
det visas, att förlust,
minskning eller skada
eller dröjsmål med
godsets utlämnande,
som inträffat medan
godset befordrades på
annat sätt än på väg,
inte orsakats av åtgärd
eller underlåtenhet av
vägfraktföraren utan
härrör av händelse,
som kunnat inträffa
endast under sådan
befordran

och

grund av att be-
fordringen skett på
annat sätt än på väg,
bestäms vägfraktför-
arens ansvarighet inte
enligt denna kon-
vention utan på det sätt
på vilket den andre
fraktförarens ansva-
righet

skulle

ha

bestämts, om avtal
slutits mellan avsänd-
aren och sistnämnde
fraktförare om be-
fordran

enbart

av

godset i enlighet med
de tvingande lagregler,
som

gäller

för

befordran av gods med
det

ifrågavarande

transportmedlet. Sak-
nas sådana regler, be-
stäms emellertid väg-
fraktförarens ansvarig-
het enligt denna kon-
vention.
2019:1194

background image

SFS

3

Bilaga 1

Artiklarna 1–41 i konventionen den 19 maj 1956 om
fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
(CMR) i deras lydelse enligt ändringsprotokollet den
5 juli 1978

CHAPTER I


Scope of application

Article 1


1. This Convention

shall apply to every
contract for the carriage
of goods by road in
vehicles for reward,
when the place of taking
over of the goods and
the place designated for
delivery, as specified in
the contract, are situated
in

two

different

countries, of which at
least one is a Contacting
country, irrespective of
the place of residence
and the nationality of
the parties.


2. For the purposes of

this

Convention,

“vehicles” means motor
vehicles, articulated ve-
hicles, trailers and semi-
trailers as defined in
article 4

of

the

Convention on Road
Traffic

dated

19

September 1949.


3. This Convention

shall apply also where

CHAPITRE
PREMIER

Champ d’application

Article premier


1. La

présente

Convention s’applique
à tout contrat de
transport de march-
andises par route à titre
onéreux au moyen de
véhicules, lorsque le
lieu de la prise en
charge

de

la

merchandise et le lieu
prévu

pour

la

livraison, tels qu’ils
sont

indiqués

au

contrat, sont situés
dans deux pays dif-
férents dont l’un au
moins est un pays
contractant. Il en est
ainsi quels que soient
le domicile et la
nationalité des parties.


2. Pour l’application

de la présente Con-
vention,

il

faut

entendre par “véhi-
cules” les automobiles,
les véhicules articulés,
les remorques et les
semi-remorques, tels
qu’ils sont définis par
l’article 4 de la
Convention sur la
circulation routière en
date du 19 septembre
1949.


3. La présente Con-

vention

s’applique

KAPITEL 1


Tillämpningsområde

Artikel 1


1. Denna konven-

tion tillämpas på varje
avtal om godsbeford-
ran med fordon på väg
mot betalning, när
orten för godsets mot-
tagande till befordran
och bestämmelseorten,
såsom de angivits i
avtalet, är belägna i
skilda stater, av vilka
åtminstone den ena är
en

fördragsslutande

stat. Vad nu sagts
gäller oavsett parter-
nas hemvist och natio-
nalitet.


2. I denna kon-

vention förstås med
“fordon” sådana mo-
torfordon,

samman-

satta fordon, släp-
fordon och påhängs-
vagnar, som avses i
artikel 4 i konven-
tionen den 19 septem-
ber 1949 rörande väg-
trafik.

3. Denna konven-

tion gäller även när

2019:1194

background image

SFS

6

2. If the carrier by

road is also himself the
carrier by the other
means of transport, his
liability shall also be de-
termined in accordance
with the provisions of
paragraph 1 of this
article, but as if, in his
capacities as carrier by
road and as carrier by
the other means of
transport, he were two
separate persons.

2. Si le transporteur

routier est en même
temps le transporteur
non

routier,

sa

responsabilité

est

également déterminée
par le paragraphe
premier comme si sa
fonction de trans-
porteur routier et sa
fonction de trans-
porteur non routier
étaient exercées par
deux personnes diffé-
rentes.

2. Är

vägfraktfö-

raren också fraktförare
med avseende på det
andra transportmedlet,
bestäms vägfraktförar-
ens

ansvarighet

i

enlighet med första
stycket som om dennes
verksamhet som väg-
fraktförare och dennes
verksamhet som frakt-
förare med avseende
på det andra transport-
medlet utövats av två
skilda personer.

CHAPTER II

Persons for whom the
carrier is responsible

Article 3


For the purposes of

this Convention the
carrier

shall

be

responsible for the acts
and omissions of his
agents and servants and
of any other persons of
whose

services

he

makes use for the
performance of the
carriage, when such
agents, servants or other
persons

are

acting

within the scope of their
employment, as if such
acts or omissions were
his own.

CHAPITRE II

Personnes dont répond
le transporteur

Article 3


Pour l’application

de la présente Con-
vention,

le

trans-

porteur répond, com-
me de ses propres
actes et omissions, des
actes et omissions de
ses préposés et de
toutes

autres

per-

sonnes aux services
desquelles il recourt
pour l’exécution du
transport lorsque ces
préposés ou ces per-
sonnes agissent dans
l’exercice de leurs
fonctions.

KAPITEL II

Personer för vilka
fraktföraren ansvarar

Artikel 3


Vid tillämpning av

denna konvention är
fraktföraren ansvarig
för vad en anställd
eller

annan

som

fraktföraren anlitar för
befordringen företar
eller

underlåter

i

tjänsten eller för upp-
dragets

fullgörande.

Fraktföraren

svarar

därvid såsom för egen
handling eller under-
låtenhet.

CHAPTER III

Conclusion and
performance of the
contract of carriage

Article 4


The

contract

of

carriage

shall

be

confirmed

by

the

making out of a

CHAPITRE III

Conclusion et
exécution du contrat
de transport

Article 4


Le

contrat

de

transport est constaté
par une lettre de
voiture. L’abscence,

KAPITEL III

Slutande och full-
görande av fraktavtal


Artikel 4


Fraktavtalet ska be-

kräftas genom frakt-
sedel. Att fraktsedel
inte har upprättats eller

2019:1194

background image

SFS

4

carriage coming within
its scope is carried out
by States or by gov-
ernmental institutions
or organizations.

4. This Convention

shall not apply:

(a) to

carriage

performed under the
terms of any inter-
national postal con-
vention;

(b) to

funeral

consignments;

(c) to

furniture

removal.


5. The Contracting

Parties agree not to vary
any of the provisions of
this Convention by
special

agreements

between two or more of
them, except to make it
inapplicable to their
frontier traffic or to au-
thorize the use in
transport

operations

entirely confined to
their

territory

of

consignment

notes

representing a title to
the goods.

même si les transports
rentrant

dans

son

champ d’application
sont effectués par des
Etats ou par des
institutions ou or-
ganisations

gouver-

nementales.


4. La

présente

Convention ne s’ap-
plique pas:

a) aux

transports

effectués sous l’em-
pire de conventions
postales

internatio-

nales,

b) aux

transports

funéraires,

c) aux transports de

déménagement.


5. Les Parties con-

tractantes s’interdisent
d’apporter par voie
d’accords particuliers
conclus entre deux ou
plusieurs d’entre elles
toute modification à la
présente Convention,
sauf pour soustraire à
son empire leur trafic
frontalier ou pour
autoriser dans les
transports empruntant
exclusivement

leur

territoire l’emploi de la
lettre de voiture repre-
séntative de la mar-
chandise.

befordran som faller
inom dess tillämp-
ningsområde utförs av
stater eller statliga
inrättningar

eller

organisationer.
4. Denna

kon-

vention tillämpas inte


a) på

befordran,

som utförs i enlighet
med

internationella

överenskommelser om
postbefordran;

b) på begravnings-

transport;

c) på befordran av

flyttsaker.


5. De Fördragsslut-

ande Parterna för-
binder sig att inte gen-
om särskilda överens-
kommelser mellan två
eller flera av dem
avtala

om

annan

ändring i denna kon-
vention än som avser
att från dess tillämp-
ning undanta gemen-
sam gränstrafik eller
att för befordran, som
uteslutande

utförs

inom deras territorier,
medge användning av
fraktsedel

som

är

bärare av rätt till
godset.

Article 2


1. Where the vehicle

containing the goods is
carried over part of the
journey by sea, rail,
inland waterways or air,
and, except where the
provisions of article 14
are

applicable,

the

goods are not unloaded

Article 2


1. Si le véhicule

contenant les mar-
chandises est trans-
porté par mer, chemin
de fer, voie navigable
intérieure ou air sur
une partie du parcours,
sans rupture de charge
sauf, éventuellement,

Artikel 2


1. Fraktas

fordon

med pålastat gods
under del av beford-
ringen till sjöss, med
järnväg, på inre vatten-
väg

eller

med

luftfartyg utan att
godset – frånsett fall

artikel 14

är

2019:1194

background image

SFS

7

consignment note. The
absence, irregularity or
loss of the consignment
note shall not affect the
existence or the validity
of the contract of
carriage which shall
remain subject to the
provisions

of

this

Convention.

l’irrégularité ou la
perte de la lettre de
voiture n’affectent ni
l’existence

ni

la

validité du contrat de
transport qui reste
soumis aux dispos-
itions de la présente
Convention.

inte har föreskrivet
innehåll eller har gått
förlorad inverkar inte
på avtalets existens
eller giltighet, och
avtalet

förblir

underkastat

be-

stämmelserna i denna
konvention

Article 5


l. The consignment

note shall be made out
in three original copies
signed by the sender
and by the carrier.
These signatures may
be printed or replaced
by the stamps of the
sender and the carrier if
the law of the country in
which the consignment
note has been made out
so permits. The first
copy shall be handed to
the sender, the second
shall accompany the
goods and the third shall
be retained by the
carrier.2. When the goods

which are to be carried
have to be loaded in
different vehicles, or are
of different kinds or are
divided into different
lots, the sender or the
carrier shall have the
right to require a
separate consignment
note to be made out for
each vehicle used, or for
each kind or lot of
goods.

Article 5


1. La

lettre

de

voiture est établie en
trois

exemplaires

originaux signés par
l’expéditeur et par le
transporteur, ces sig-
natures pouvant être
imprimées ou rem-
placées par les timbres
de l’expéditeur et du
transporteur

si

la

législation du pays où
la lettre de voiture est
établie le permet. Le
premier exemplaire est
remis à l’expéditeur, le
deuxième accompagne
la marchandise et le
troisième est retenu
par le transporteur.


2. Lorsque

la

marchandise à trans-
porter doit être chargée
dans des véhicules
différents, ou lorsqu’il
s’agit de différentes
espèces

de

marchandises ou de
lots distincts, l’expé-
diteur ou le trans-
porteur a le droit
d’exiger

l’établisse-

ment

d’autant

de

lettres de voiture qu’il
doit être utilisé de
véhicules ou qu’il y a
d’espèces ou de lots de
marchandises.

Artikel 5


1. Fraktsedeln ska

upprättas i tre original-
exemplar, vilka ska
undertecknas av av-
sändaren och frakt-
föraren.

Under-

skrifterna får vara
tryckta eller ersatta
med avsändarens och
fraktförarens stämplar,
om lagen i den stat där
fraktsedeln upprättas
tillåter detta. Det första
exemplaret överläm-
nas till avsändaren, det
andra åtföljer godset
och det tredje behålls
av fraktföraren.
2. Ska godset lastas

på skilda fordon eller
är det fråga om olika
godsslag eller om
skilda partier, har av-
sändaren eller frakt-
föraren rätt att begära,
att skilda fraktsedlar
upprättas för varje
fordon, godsslag eller
parti.

2019:1194

background image

SFS

5

from the vehicle, this
Convention

shall

nevertheless apply to
the whole of the
carriage. Provided that
to the extent that it is
proved that any loss,
damage or delay in
delivery of the goods
which occurs during the
carriage by the other
means of transport was
not caused by an act or
omission of the carrier
by road, but by some
event which could only
have occurred in the
course of and by reason
of the carriage by that
other

means

of

transport, the liability of
the carrier by road shall
be determined not by
this Convention but in
the manner in which the
liability of the carrier by
the other means of
transport would have
been determined if a
contract for the carriage
of the goods alone had
been made by the
sender with the carrier
by the other means of
transport in accordance
with the conditions
prescribed by law for
the carriage of goods by
that means of transport.
If, however, there are no
such prescribed con-
ditions, the liability of
the carrier by road shall
be determined by this
Convention.
pour l’application des
dispositions de l’artic-
le 14,

la

présente

Convention

s’app-

lique, néanmoins, pour
l’ensemble du trans-
port. Cependant, dans
la mesure où il est
prouvé qu’une perte,
une avarie ou un retard
à la livraison de la
marchandise qui est
survenu au cours du
transport par l’un des
modes de transport
autre que la route n’a
pas été causé par un
acte ou une omission
du transporteur routier
et qu’il provient d’un
fait qui n’a pu se
produire qu’au cours et
en raison du transport
non

routier,

la

responsabilité

du

transporteur routier est
déterminée non par la
présente Convention,
mais de la façon dont
la responsabilité du
transporteur

non

routier

eût

été

déterminée

si

un

contrat de transport
avait été conclu entre
l’expéditeur

et

le

transporteur non rou-
tier pour le seul
transport de la mar-
chandise

conformé-

ment aux dispositions
impératives de la loi
concernant le transport
de marchandises par le
mode de transport
autre que la route.
Toutefois, en l’ab-
sence de telles disposi-
tions, la responsabilité
du transporteur par
route sera déterminée
par la présente Con-
vention.

tillämplig – lossas från
fordonet,

tillämpas

denna konvention trots
det på befordringen i
dess helhet. I den mån
det visas, att förlust,
minskning eller skada
eller dröjsmål med
godsets utlämnande,
som inträffat medan
godset befordrades på
annat sätt än på väg,
inte orsakats av åtgärd
eller underlåtenhet av
vägfraktföraren utan
härrör av händelse,
som kunnat inträffa
endast under sådan
befordran

och

grund av att be-
fordringen skett på
annat sätt än på väg,
bestäms vägfraktför-
arens ansvarighet inte
enligt denna kon-
vention utan på det sätt
på vilket den andre
fraktförarens ansva-
righet

skulle

ha

bestämts, om avtal
slutits mellan avsänd-
aren och sistnämnde
fraktförare om be-
fordran

enbart

av

godset i enlighet med
de tvingande lagregler,
som

gäller

för

befordran av gods med
det

ifrågavarande

transportmedlet. Sak-
nas sådana regler, be-
stäms emellertid väg-
fraktförarens ansvarig-
het enligt denna kon-
vention.
2019:1194

background image

SFS

8

Article 6


1. The consignment

note shall contain the
following particulars:


(a) the date of the

consignment note and
the place at which it is
made out;

(b) the name and

address of the sender;


(c) the name and

address of the carrier;


(d) the place and the

date of taking over of
the goods and the place
designated for delivery;


(e) the name and

address of the con-
signee;

(f) the description in

common use of the
nature of the goods and
the method of packing,
and, in the case of
dangerous goods, their
generally

recognized

description;

(g) the number of

packages and their
special

marks

and

numbers;

(h) the gross weight

of the goods or their
quantity

otherwise

expressed;

(i) charges relating to

the carriage (carriage
charges, supplementary
charges, customs duties
and

other

charges

incurred

from

the

making of the contract
to the time of delivery);


(j) the

requisite

instructions

for

Customs and other
formalities;

Article 6


1. La

lettre

de

voiture doit contenir
les indications sui-
vantes:

a) le lieu et la date

de son établissement,b) le

nom

et

l’adresse de l’expédi-
teur,

c) le

nom

et

l’adresse du trans-
porteur,

d) le lieu et la date

de la prise en charge de
la marchandise et le
lieu prévu pour la
livraison,

e) le

nom

et

l’adresse du desti-
nataire,

f) la dénomination

courante de la nature
de la marchandise et le
mode d’emballage, et,
pour les marchandises
dangereuses,

leur

dénomination

géné-

ralement reconnue,

g) le nombre des

colis, leurs marques
particulières et leurs
numéros,

h) le poids brut ou la

quantité

autrement

exprimée

de

la

marchandise,

i) les frais afférents

au transport (prix de
transport,

frais

accessoires, droits de
douane et autres frais
survenant à partir de la
conclusion du contrat
jusqu’à la livraison),


j) les

instructions

requises

pour

les

formalités de douane
et autres,

Artikel 6


1. Fraktsedeln ska

innehålla

följande

uppgifter:


a) ort och dag för

upprättandet;b) avsändarens

namn och adress;


c) fraktförarens

namn och adress;


d) ort och dag för

godsets

mottagande

till befordran samt
bestämmelseorten;


e) mottagarens

namn och adress;


f) gängse

benäm-

ning på godsets art och
på förpackningssättet
samt, i fråga om farligt
gods, dettas allmänt
vedertagna

benäm-

ning;


g) antalet

kollin,

dessas särskilda märk-
ning och nummer;


h) godsets brutto-

vikt

eller

annan

uppgift

om

dess

mängd;

i) kostnader

hän-

förliga till befordring-
en (frakt, tilläggs-
avgifter, tullavgifter
och andra kostnader
som

uppkommer

under

tiden

från

avtalets ingående till
godsets utlämnande);

j) erforderliga an-

visningar beträffande
tull och andra for-
maliteter;

2019:1194

background image

SFS

6

2. If the carrier by

road is also himself the
carrier by the other
means of transport, his
liability shall also be de-
termined in accordance
with the provisions of
paragraph 1 of this
article, but as if, in his
capacities as carrier by
road and as carrier by
the other means of
transport, he were two
separate persons.

2. Si le transporteur

routier est en même
temps le transporteur
non

routier,

sa

responsabilité

est

également déterminée
par le paragraphe
premier comme si sa
fonction de trans-
porteur routier et sa
fonction de trans-
porteur non routier
étaient exercées par
deux personnes diffé-
rentes.

2. Är

vägfraktfö-

raren också fraktförare
med avseende på det
andra transportmedlet,
bestäms vägfraktförar-
ens

ansvarighet

i

enlighet med första
stycket som om dennes
verksamhet som väg-
fraktförare och dennes
verksamhet som frakt-
förare med avseende
på det andra transport-
medlet utövats av två
skilda personer.

CHAPTER II

Persons for whom the
carrier is responsible

Article 3


For the purposes of

this Convention the
carrier

shall

be

responsible for the acts
and omissions of his
agents and servants and
of any other persons of
whose

services

he

makes use for the
performance of the
carriage, when such
agents, servants or other
persons

are

acting

within the scope of their
employment, as if such
acts or omissions were
his own.

CHAPITRE II

Personnes dont répond
le transporteur

Article 3


Pour l’application

de la présente Con-
vention,

le

trans-

porteur répond, com-
me de ses propres
actes et omissions, des
actes et omissions de
ses préposés et de
toutes

autres

per-

sonnes aux services
desquelles il recourt
pour l’exécution du
transport lorsque ces
préposés ou ces per-
sonnes agissent dans
l’exercice de leurs
fonctions.

KAPITEL II

Personer för vilka
fraktföraren ansvarar

Artikel 3


Vid tillämpning av

denna konvention är
fraktföraren ansvarig
för vad en anställd
eller

annan

som

fraktföraren anlitar för
befordringen företar
eller

underlåter

i

tjänsten eller för upp-
dragets

fullgörande.

Fraktföraren

svarar

därvid såsom för egen
handling eller under-
låtenhet.

CHAPTER III

Conclusion and
performance of the
contract of carriage

Article 4


The

contract

of

carriage

shall

be

confirmed

by

the

making out of a

CHAPITRE III

Conclusion et
exécution du contrat
de transport

Article 4


Le

contrat

de

transport est constaté
par une lettre de
voiture. L’abscence,

KAPITEL III

Slutande och full-
görande av fraktavtal


Artikel 4


Fraktavtalet ska be-

kräftas genom frakt-
sedel. Att fraktsedel
inte har upprättats eller

2019:1194

background image

SFS

9

(k) a statement that

the carriage is subject,
notwithstanding

any

clause to the contrary,
to the provisions of this
Convention.2. Where applicable,

the consignment note
shall also contain the
following particulars:

(a) a statement that

trans-shipment is not
allowed;

(b) the charges which

the sender undertakes to
pay;

(c) the amount of

“cash on delivery”
charges;(d) a declaration of

the value of the goods
and

the

amount

representing

special

interest in delivery;

(e) the

sender’s

instructions

to

the

carrier regarding in-
surance of the goods;


(f) the agreed time-

limit within which the
carriage is to be carried
out;

(g) a list of the

documents handed to
the carrier.3. The parties may

enter in the con-
signment note any other
particulars which they
may deem useful.

k) l’indication que

le transport est soumis,
nonobstant

toute

clause contraire, au
régime établi par la
présente Convention.2. Le cas échéant, la

lettre de voiture doit
contenir, en outre, les
indications suivantes:

a) l’interdiction de

transbordement,


b) les

frais

que

l’expéditeur prend à sa
charge,

c) le montant du

remboursement

à

percevoir lors de la
livraison de la mar-
chandise,

d) la valeur déclarée

de la marchandise et la
somme représentant
l’intérêt spécial à la
livraison,

e) les instructions de

l’expéditeur

au

transporteur en ce qui
concerne l’assurance
de la marchandise,

f) le délai convenu

dans lequel le transport
doit être effectué,


g) la liste des do-

cuments remis au
transporteur.3. Les

parties

peuvent porter sur la
lettre de voiture toute
autre

indication

qu’elles jugent utile.

k) meddelande att

befordringen

är

underkastad

be-

stämmelserna i denna
konvention

utan

hinder av att annat kan
vara avtalat.


2. I förekommande

fall ska fraktsedeln
också innehålla följ-
ande uppgifter:

a) förbud mot om-

lastning;


b) de kostnader som

avsändaren åtar sig att
betala;

c) efterkravsbelopp

som ska uppbäras vid
godsets utlämnande;d) godsets

dekla-

rerade värde samt
belopp motsvarande
särskilt intresse av
leveransen;

e) avsändarens an-

visningar till frakt-
föraren rörande för-
säkring av godset;


f) avtalad tid inom

vilken

befordringen

ska vara fullgjord;


g) förteckning över

handlingar som över-
lämnas

till

frakt-

föraren.


3. Parterna får i

fraktsedeln införa de
ytterligare uppgifter
som de anser påkal-
lade.

Article 7


1. The sender shall be

responsible

for

all

expenses,

loss

and

Article 7


1. L’expéditeur ré-

pond de tous frais et
dommages

que

Artikel 7


1. Avsändaren svar-

ar för all kostnad och
skada som fraktföraren

2019:1194

background image

SFS

10

damage sustained by
the carrier by reason of
the inaccuracy or inade-
quacy of:

(a) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 1, (b), (d),
(e), (f), (g), (h) and (j);


(b) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 2;

(c) any

other

particulars

or

in-

structions given by him
to

enable

the

consignment note to be
made out or for the
purpose of their being
entered therein.


2. If, at the request of

the sender, the carrier
enters

in

the

consignment note the
particulars referred to in
paragraph 1 of this arti-
cle, he shall be deemed,
unless the contrary is
proved, to have done so
on behalf of the sender.
3. If the consignment

note does not contain
the statement specified
in article 6, paragraph 1
(k), the carrier shall be
liable for all expenses,
loss and damage sus-
tained through such
omission by the person
entitled to dispose of the
goods.

supporterait le trans-
porteur en raison de
l’inexactitude ou de
l’insuffisance:

a) des

indications

mentionnées

à

l’article 6, paragraphe
1, b), d), e), f), g), h) et
j),

b) des indications

mentionnées à l’artic-
le 6, paragraphe 2,

c) de toutes autres

indications ou instruc-
tions qu’il donne pour
l’établissement de la
lettre de voiture ou
pour y être reportées.
2. Si, à la demande

de l’expéditeur, le
transporteur inscrit sur
la lettre de voiture les
mentions visées au
paragraphe

1

du

présent article, il est
considéré,

jusqu’à

preuve du contraire,
comme agissant pour
le compte de l’expédi-
teur.


3. Si la lettre de

voiture ne contient pas
la mention prévue à
l’article 6, paragraphe
1, k), le transporteur
est responsable de tous
frais et dommages que
subirait l’ayant droit à
la marchandise en
raison

de

cette

omission.

åsamkas till följd av
oriktighet eller ofull-
ständighet hos


a) uppgifter

som

avses i artikel 6 första
stycket b), d), e), f), g),
h) och j);

b) uppgifter

som

avses i artikel 6 andra
stycket;

c) annan

uppgift

eller anvisning som
avsändaren lämnar för
fraktsedelns

upp-

rättande eller för att
införas i denna.
2. Har fraktföraren

på avsändarens be-
gäran i fraktsedeln
infört uppgift eller an-
visning som anges i
första stycket, anses
fraktföraren ha handlat
för

avsändarens

räkning, om annat inte
visas.
3. Innehåller frakt-

sedeln

inte

med-

delande som avses i
artikel 6 första stycket
k), svarar fraktföraren
för all kostnad och
skada som därigenom
åsamkas den som har
rätt att förfoga över
godset.

Article 8


l. On taking over the

goods, the carrier shall
check:


Article 8


1. Lors de la prise en

charge de la mar-
chandise, le trans-
porteur est tenu de
vérifier :

Artikel 8


1. Vid mottagandet

av godset ska frakt-
föraren undersöka


2019:1194

background image

SFS

7

consignment note. The
absence, irregularity or
loss of the consignment
note shall not affect the
existence or the validity
of the contract of
carriage which shall
remain subject to the
provisions

of

this

Convention.

l’irrégularité ou la
perte de la lettre de
voiture n’affectent ni
l’existence

ni

la

validité du contrat de
transport qui reste
soumis aux dispos-
itions de la présente
Convention.

inte har föreskrivet
innehåll eller har gått
förlorad inverkar inte
på avtalets existens
eller giltighet, och
avtalet

förblir

underkastat

be-

stämmelserna i denna
konvention

Article 5


l. The consignment

note shall be made out
in three original copies
signed by the sender
and by the carrier.
These signatures may
be printed or replaced
by the stamps of the
sender and the carrier if
the law of the country in
which the consignment
note has been made out
so permits. The first
copy shall be handed to
the sender, the second
shall accompany the
goods and the third shall
be retained by the
carrier.2. When the goods

which are to be carried
have to be loaded in
different vehicles, or are
of different kinds or are
divided into different
lots, the sender or the
carrier shall have the
right to require a
separate consignment
note to be made out for
each vehicle used, or for
each kind or lot of
goods.

Article 5


1. La

lettre

de

voiture est établie en
trois

exemplaires

originaux signés par
l’expéditeur et par le
transporteur, ces sig-
natures pouvant être
imprimées ou rem-
placées par les timbres
de l’expéditeur et du
transporteur

si

la

législation du pays où
la lettre de voiture est
établie le permet. Le
premier exemplaire est
remis à l’expéditeur, le
deuxième accompagne
la marchandise et le
troisième est retenu
par le transporteur.


2. Lorsque

la

marchandise à trans-
porter doit être chargée
dans des véhicules
différents, ou lorsqu’il
s’agit de différentes
espèces

de

marchandises ou de
lots distincts, l’expé-
diteur ou le trans-
porteur a le droit
d’exiger

l’établisse-

ment

d’autant

de

lettres de voiture qu’il
doit être utilisé de
véhicules ou qu’il y a
d’espèces ou de lots de
marchandises.

Artikel 5


1. Fraktsedeln ska

upprättas i tre original-
exemplar, vilka ska
undertecknas av av-
sändaren och frakt-
föraren.

Under-

skrifterna får vara
tryckta eller ersatta
med avsändarens och
fraktförarens stämplar,
om lagen i den stat där
fraktsedeln upprättas
tillåter detta. Det första
exemplaret överläm-
nas till avsändaren, det
andra åtföljer godset
och det tredje behålls
av fraktföraren.
2. Ska godset lastas

på skilda fordon eller
är det fråga om olika
godsslag eller om
skilda partier, har av-
sändaren eller frakt-
föraren rätt att begära,
att skilda fraktsedlar
upprättas för varje
fordon, godsslag eller
parti.

2019:1194

background image

SFS

8

Article 6


1. The consignment

note shall contain the
following particulars:


(a) the date of the

consignment note and
the place at which it is
made out;

(b) the name and

address of the sender;


(c) the name and

address of the carrier;


(d) the place and the

date of taking over of
the goods and the place
designated for delivery;


(e) the name and

address of the con-
signee;

(f) the description in

common use of the
nature of the goods and
the method of packing,
and, in the case of
dangerous goods, their
generally

recognized

description;

(g) the number of

packages and their
special

marks

and

numbers;

(h) the gross weight

of the goods or their
quantity

otherwise

expressed;

(i) charges relating to

the carriage (carriage
charges, supplementary
charges, customs duties
and

other

charges

incurred

from

the

making of the contract
to the time of delivery);


(j) the

requisite

instructions

for

Customs and other
formalities;

Article 6


1. La

lettre

de

voiture doit contenir
les indications sui-
vantes:

a) le lieu et la date

de son établissement,b) le

nom

et

l’adresse de l’expédi-
teur,

c) le

nom

et

l’adresse du trans-
porteur,

d) le lieu et la date

de la prise en charge de
la marchandise et le
lieu prévu pour la
livraison,

e) le

nom

et

l’adresse du desti-
nataire,

f) la dénomination

courante de la nature
de la marchandise et le
mode d’emballage, et,
pour les marchandises
dangereuses,

leur

dénomination

géné-

ralement reconnue,

g) le nombre des

colis, leurs marques
particulières et leurs
numéros,

h) le poids brut ou la

quantité

autrement

exprimée

de

la

marchandise,

i) les frais afférents

au transport (prix de
transport,

frais

accessoires, droits de
douane et autres frais
survenant à partir de la
conclusion du contrat
jusqu’à la livraison),


j) les

instructions

requises

pour

les

formalités de douane
et autres,

Artikel 6


1. Fraktsedeln ska

innehålla

följande

uppgifter:


a) ort och dag för

upprättandet;b) avsändarens

namn och adress;


c) fraktförarens

namn och adress;


d) ort och dag för

godsets

mottagande

till befordran samt
bestämmelseorten;


e) mottagarens

namn och adress;


f) gängse

benäm-

ning på godsets art och
på förpackningssättet
samt, i fråga om farligt
gods, dettas allmänt
vedertagna

benäm-

ning;


g) antalet

kollin,

dessas särskilda märk-
ning och nummer;


h) godsets brutto-

vikt

eller

annan

uppgift

om

dess

mängd;

i) kostnader

hän-

förliga till befordring-
en (frakt, tilläggs-
avgifter, tullavgifter
och andra kostnader
som

uppkommer

under

tiden

från

avtalets ingående till
godsets utlämnande);

j) erforderliga an-

visningar beträffande
tull och andra for-
maliteter;

2019:1194

background image

SFS

11

(a) the accuracy of

the statements in the
consignment note as to
the number of packages
and their marks and
numbers, and

(b) the

apparent

condition of the goods
and their packaging.


2. Where the carrier

has

no

reasonable

means of checking the
accuracy of the state-
ments referred to in
paragraph 1 (a) of this
article, he shall enter his
reservations in the con-
signment note together
with the grounds on
which they are based.
He

shall

likewise

specify the grounds for
any reservations which
he makes with regard to
the apparent condition
of the goods and their
packaging. Such reser-
vations shall not bind
the sender unless he has
expressly agreed to be
bound by them in the
consignment note.


3. The sender shall be

entitled to require the
carrier to check the
gross weight of the
goods or their quantity
otherwise

expressed.

He may also require the
contents of the pack-
ages to be checked. The
carrier shall be entitled
to claim the cost of such
checking. The result of
the checks shall be
entered in the con-
signment note.


a) l’exactitude des

mentions de la lettre de
voiture relatives au
nombre de colis, ainsi
qu’à leurs marques et
numéros,

b) l’état apparent de

la marchandise et de
son emballage.


2. Si le transporteur

n’a pas de moyens
raisonnables de vé-
rifier l’exactitude des
mentions visées au
paragraphe 1, a) du
présent

article,

il

inscrit sur la lettre de
voiture des réserves
qui

doivent

être

motivées. Il doit de
même motiver toutes
les réserves qu’il fait
au sujet de l’état
apparent de la mar-
chandise et de son
emballage. Ces ré-
serves n’engagent pas
l’expéditeur, si celui-ci
ne

les

a

pas

expressément

ac-

ceptées sur la lettre de
voiture.


3. L’expéditeur a le

droit

d’exiger

la

vérification par le
transporteur du poids
brut ou de la quantité
autrement exprimée de
la marchandise. Il peut
aussi exiger la vérifi-
cation du contenu des
colis. Le transporteur
peut

réclamer

le

paiement des frais de
vérification.

Le

résultat

des

véri-

fications est consigné
sur la lettre de voiture.

a) riktigheten

av

fraktsedelns uppgifter
om antalet kollin samt
om dessas märkning
och nummer;

b) godsets

och

förpackningens syn-
liga tillstånd.


2. Kan fraktföraren

inte med skäliga medel
undersöka riktigheten
av de i första stycket
under

a)

nämnda

uppgifterna, ska denne
på fraktsedeln teckna
förbehåll om detta och
ange

grunden

för

förbehållet.

Frakt-

föraren ska också ange
grunden för varje
förbehåll som denne
gör i fråga om godsets
och

förpackningens

synliga

tillstånd.

Sådant förbehåll gäller
inte mot avsändaren,
om denne inte uttryck-
ligen har godkänt det
på fraktsedeln.
3. Avsändaren har

rätt att begära att frakt-
föraren

undersöker

godsets bruttovikt eller
på annat sätt angivna
mängd.

Avsändaren

kan även kräva en
undersökning

av

kollinas

innehåll.

Fraktföraren har rätt
att kräva ersättning för
kostnaderna för sådan
undersökning.

Re-

sultatet av under-
sökningen ska an-
tecknas på fraktsedeln.

2019:1194

background image

SFS

9

(k) a statement that

the carriage is subject,
notwithstanding

any

clause to the contrary,
to the provisions of this
Convention.2. Where applicable,

the consignment note
shall also contain the
following particulars:

(a) a statement that

trans-shipment is not
allowed;

(b) the charges which

the sender undertakes to
pay;

(c) the amount of

“cash on delivery”
charges;(d) a declaration of

the value of the goods
and

the

amount

representing

special

interest in delivery;

(e) the

sender’s

instructions

to

the

carrier regarding in-
surance of the goods;


(f) the agreed time-

limit within which the
carriage is to be carried
out;

(g) a list of the

documents handed to
the carrier.3. The parties may

enter in the con-
signment note any other
particulars which they
may deem useful.

k) l’indication que

le transport est soumis,
nonobstant

toute

clause contraire, au
régime établi par la
présente Convention.2. Le cas échéant, la

lettre de voiture doit
contenir, en outre, les
indications suivantes:

a) l’interdiction de

transbordement,


b) les

frais

que

l’expéditeur prend à sa
charge,

c) le montant du

remboursement

à

percevoir lors de la
livraison de la mar-
chandise,

d) la valeur déclarée

de la marchandise et la
somme représentant
l’intérêt spécial à la
livraison,

e) les instructions de

l’expéditeur

au

transporteur en ce qui
concerne l’assurance
de la marchandise,

f) le délai convenu

dans lequel le transport
doit être effectué,


g) la liste des do-

cuments remis au
transporteur.3. Les

parties

peuvent porter sur la
lettre de voiture toute
autre

indication

qu’elles jugent utile.

k) meddelande att

befordringen

är

underkastad

be-

stämmelserna i denna
konvention

utan

hinder av att annat kan
vara avtalat.


2. I förekommande

fall ska fraktsedeln
också innehålla följ-
ande uppgifter:

a) förbud mot om-

lastning;


b) de kostnader som

avsändaren åtar sig att
betala;

c) efterkravsbelopp

som ska uppbäras vid
godsets utlämnande;d) godsets

dekla-

rerade värde samt
belopp motsvarande
särskilt intresse av
leveransen;

e) avsändarens an-

visningar till frakt-
föraren rörande för-
säkring av godset;


f) avtalad tid inom

vilken

befordringen

ska vara fullgjord;


g) förteckning över

handlingar som över-
lämnas

till

frakt-

föraren.


3. Parterna får i

fraktsedeln införa de
ytterligare uppgifter
som de anser påkal-
lade.

Article 7


1. The sender shall be

responsible

for

all

expenses,

loss

and

Article 7


1. L’expéditeur ré-

pond de tous frais et
dommages

que

Artikel 7


1. Avsändaren svar-

ar för all kostnad och
skada som fraktföraren

2019:1194

background image

SFS

12

Article 9


1. The consignment

note shall be prima
facie
evidence of the
making of the contract
of

carriage,

the

conditions

of

the

contract and the receipt
of the goods by the
carrier.


2. If the consignment

note

contains

no

specific reservations by
the carrier, it shall be
presumed, unless the
contrary is proved, that
the goods and their
packaging appeared to
be in good condition
when the carrier took
them over and that the
number of packages,
their

marks

and

numbers corresponded
with the statements in
the consignment note.

Article 9


1. La

lettre

de

voiture fait foi, jusqu’à
preuve du contraire,
des conditions du
contrat et de la
réception

de

la

marchandise par le
transporteur.2. En

l’absence

d’inscription sur la
lettre de voiture de
réserves motivées du
transporteur, il y a
présomption que la
marchandise et son
emballage étaient en
bon état apparent au
moment de la prise en
charge par le trans-
porteur et que le
nombre des colis ainsi
que leurs marques et
numéros, étaient con-
formes aux énon-
ciations de la lettre de
voiture.

Artikel 9


1. Fraktsedeln ska,

såvida annat inte visas,
gälla som bevis om att
fraktavtal slutits, om
avtalsvillkoren och om
fraktförarens

mot-

tagande av godset.
2. Om fraktföraren

inte

har

tecknat

förbehåll på fraktse-
deln

samt

angivit

grunden för detta, ska,
om annat inte visas,
godset

och

dess

förpackning antas ha
varit i gott synligt
tillstånd, när frakt-
föraren mottog godset
samt antalet kollin,
dessas märkning och
nummer

antas

ha

överensstämt

med

uppgifterna i frakt-
sedeln.

Article 10


The sender shall be

liable to the carrier for
damage to persons,
equipment or other
goods, and for any
expenses

due

to

defective packing of the
goods, unless the defect
was apparent or known
to the carrier at the time
when he took over the
goods and he made no
reservations concerning
it.


Article 10


L’expéditeur

est

responsable envers le
transporteur

des

dommages aux per-
sonnes, au matériel ou
à

d’autres

mar-

chandises, ainsi que
des frais, qui auraient
pour

origine

la

défectuosité

de

l’emballage

de

la

marchandise, à moins
que, la défectuosité
étant apparente ou
connue du transporteur
au moment de la prise
en charge, le trans-
porteur n’ait pas fait de
réserves à son sujet.

Artikel 10


Avsändaren svarar

gentemot fraktföraren
för skada på person,
materiel eller annat
gods och kostnader
som uppkommit till
följd av bristfällig
förpackning av godset,
om

inte

bristfäl-

ligheten var synlig
eller

känd

för

fraktföraren, när denne
mottog godset, och
fraktföraren underlät
att göra förbehåll om
det.

2019:1194

background image

SFS

10

damage sustained by
the carrier by reason of
the inaccuracy or inade-
quacy of:

(a) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 1, (b), (d),
(e), (f), (g), (h) and (j);


(b) the

particulars

specified in article 6,
paragraph 2;

(c) any

other

particulars

or

in-

structions given by him
to

enable

the

consignment note to be
made out or for the
purpose of their being
entered therein.


2. If, at the request of

the sender, the carrier
enters

in

the

consignment note the
particulars referred to in
paragraph 1 of this arti-
cle, he shall be deemed,
unless the contrary is
proved, to have done so
on behalf of the sender.
3. If the consignment

note does not contain
the statement specified
in article 6, paragraph 1
(k), the carrier shall be
liable for all expenses,
loss and damage sus-
tained through such
omission by the person
entitled to dispose of the
goods.

supporterait le trans-
porteur en raison de
l’inexactitude ou de
l’insuffisance:

a) des

indications

mentionnées

à

l’article 6, paragraphe
1, b), d), e), f), g), h) et
j),

b) des indications

mentionnées à l’artic-
le 6, paragraphe 2,

c) de toutes autres

indications ou instruc-
tions qu’il donne pour
l’établissement de la
lettre de voiture ou
pour y être reportées.
2. Si, à la demande

de l’expéditeur, le
transporteur inscrit sur
la lettre de voiture les
mentions visées au
paragraphe

1

du

présent article, il est
considéré,

jusqu’à

preuve du contraire,
comme agissant pour
le compte de l’expédi-
teur.


3. Si la lettre de

voiture ne contient pas
la mention prévue à
l’article 6, paragraphe
1, k), le transporteur
est responsable de tous
frais et dommages que
subirait l’ayant droit à
la marchandise en
raison

de

cette

omission.

åsamkas till följd av
oriktighet eller ofull-
ständighet hos


a) uppgifter

som

avses i artikel 6 första
stycket b), d), e), f), g),
h) och j);

b) uppgifter

som

avses i artikel 6 andra
stycket;

c) annan

uppgift

eller anvisning som
avsändaren lämnar för
fraktsedelns

upp-

rättande eller för att
införas i denna.
2. Har fraktföraren

på avsändarens be-
gäran i fraktsedeln
infört uppgift eller an-
visning som anges i
första stycket, anses
fraktföraren ha handlat
för

avsändarens

räkning, om annat inte
visas.
3. Innehåller frakt-

sedeln

inte

med-

delande som avses i
artikel 6 första stycket
k), svarar fraktföraren
för all kostnad och
skada som därigenom
åsamkas den som har
rätt att förfoga över
godset.

Article 8


l. On taking over the

goods, the carrier shall
check:


Article 8


1. Lors de la prise en

charge de la mar-
chandise, le trans-
porteur est tenu de
vérifier :

Artikel 8


1. Vid mottagandet

av godset ska frakt-
föraren undersöka


2019:1194

background image

SFS

13

Article 11


1. For the purposes of

the Customs or other
formalities which have
to be completed before
delivery of the goods,
the sender shall attach
the necessary docu-
ments to the con-
signment note or place
them at the disposal of
the carrier and shall
furnish him with all the
information which he
requires.
2. The carrier shall

not be under any duty to
enquire into either the
accuracy or the ade-
quacy of such doc-
uments

and

infor-

mation. The sender
shall be liable to the
carrier for any damage
caused by the absence,
inadequacy

or

irregularity of such
documents

and

information, except in
the case of some
wrongful act or neglect
on the part of the
carrier.


3. The liability of the

carrier

for

the

consequences

arising

from the loss or
incorrect use of the
documents specified in
and accompanying the
consignment note or
deposited

with

the

carrier shall be that of
an agent, provided that
the compensation paya-
ble by the carrier shall
not exceed that payable

Article 11


1. En

vue

de

l’accomplissement des
formalités de douane
et autres à remplir
avant la livraison de la
marchandise, l’expédi-
teur doit joindre à la
lettre de voiture ou
mettre à la disposition
du transporteur les do-
cuments nécessaires et
lui fournir tous rensei-
gnements voulus.

2. Le transporteur

n’est

pas

tenu

d’examiner si ces
documents et ren-
seignements

sont

exacts ou suffisants.
L’expéditeur est re-
sponsable envers le
transporteur de tous
dommages

qui

pourraient résulter de
l’absence, de l’in-
suffisance

ou

de

l’irrégularité de ces
documents et ren-
seignements, sauf en
cas de faute du
transporteur.


3. Le transporteur

est responsable au
même

titre

qu’un

commissionnaire des
conséquences de la
perte ou de l’utilisation
inexacte

des

documents mentionnés
sur la lettre de voiture
et qui accompagnent
celle-ci ou qui sont
déposés

entre

ses

mains;

toutefois,

l’indemnité à sa charge
ne dépassera pas celle

Artikel 11


1. Till uppfyllande

av de tullbestämmelser
och andra offentliga
föreskrifter som ska
iakttas innan godset
utlämnas till mottag-
aren ska avsändaren
foga nödvändiga hand-
lingar till fraktsedeln
eller ställa sådana
handlingar

till

fraktförarens förfog-
ande samt lämna frakt-
föraren de upplys-
ningar som denne
begär.


2. Fraktföraren är

inte skyldig att under-
söka, huruvida dessa
handlingar och upp-
lysningar är riktiga
eller

fullständiga.

Avsändaren

svarar

gentemot fraktföraren
för skada som upp-
kommer till följd av att
sådan handling eller
upplysning

saknas

eller är ofullständig
eller oriktig, utom då
fel eller försummelse
ligger fraktföraren till
last.

3. Fraktföraren bär

samma ansvar som en
kommissionär

för

följderna av att de
handlingar som är
omnämnda i frakt-
sedeln och som åtföljer
denna

eller

överlämnats till frakt-
föraren går förlorade
eller används oriktigt.
Ersättningen som ska
utges av fraktföraren
får dock inte överstiga
vad som skulle ha

2019:1194

background image

SFS

11

(a) the accuracy of

the statements in the
consignment note as to
the number of packages
and their marks and
numbers, and

(b) the

apparent

condition of the goods
and their packaging.


2. Where the carrier

has

no

reasonable

means of checking the
accuracy of the state-
ments referred to in
paragraph 1 (a) of this
article, he shall enter his
reservations in the con-
signment note together
with the grounds on
which they are based.
He

shall

likewise

specify the grounds for
any reservations which
he makes with regard to
the apparent condition
of the goods and their
packaging. Such reser-
vations shall not bind
the sender unless he has
expressly agreed to be
bound by them in the
consignment note.


3. The sender shall be

entitled to require the
carrier to check the
gross weight of the
goods or their quantity
otherwise

expressed.

He may also require the
contents of the pack-
ages to be checked. The
carrier shall be entitled
to claim the cost of such
checking. The result of
the checks shall be
entered in the con-
signment note.


a) l’exactitude des

mentions de la lettre de
voiture relatives au
nombre de colis, ainsi
qu’à leurs marques et
numéros,

b) l’état apparent de

la marchandise et de
son emballage.


2. Si le transporteur

n’a pas de moyens
raisonnables de vé-
rifier l’exactitude des
mentions visées au
paragraphe 1, a) du
présent

article,

il

inscrit sur la lettre de
voiture des réserves
qui

doivent

être

motivées. Il doit de
même motiver toutes
les réserves qu’il fait
au sujet de l’état
apparent de la mar-
chandise et de son
emballage. Ces ré-
serves n’engagent pas
l’expéditeur, si celui-ci
ne

les

a

pas

expressément

ac-

ceptées sur la lettre de
voiture.


3. L’expéditeur a le

droit

d’exiger

la

vérification par le
transporteur du poids
brut ou de la quantité
autrement exprimée de
la marchandise. Il peut
aussi exiger la vérifi-
cation du contenu des
colis. Le transporteur
peut

réclamer

le

paiement des frais de
vérification.

Le

résultat

des

véri-

fications est consigné
sur la lettre de voiture.

a) riktigheten

av

fraktsedelns uppgifter
om antalet kollin samt
om dessas märkning
och nummer;

b) godsets

och

förpackningens syn-
liga tillstånd.


2. Kan fraktföraren

inte med skäliga medel
undersöka riktigheten
av de i första stycket
under

a)

nämnda

uppgifterna, ska denne
på fraktsedeln teckna
förbehåll om detta och
ange

grunden

för

förbehållet.

Frakt-

föraren ska också ange
grunden för varje
förbehåll som denne
gör i fråga om godsets
och

förpackningens

synliga

tillstånd.

Sådant förbehåll gäller
inte mot avsändaren,
om denne inte uttryck-
ligen har godkänt det
på fraktsedeln.
3. Avsändaren har

rätt att begära att frakt-
föraren

undersöker

godsets bruttovikt eller
på annat sätt angivna
mängd.

Avsändaren

kan även kräva en
undersökning

av

kollinas

innehåll.

Fraktföraren har rätt
att kräva ersättning för
kostnaderna för sådan
undersökning.

Re-

sultatet av under-
sökningen ska an-
tecknas på fraktsedeln.

2019:1194

background image

SFS

12

Article 9


1. The consignment

note shall be prima
facie
evidence of the
making of the contract
of

carriage,

the

conditions

of

the

contract and the receipt
of the goods by the
carrier.


2. If the consignment

note

contains

no

specific reservations by
the carrier, it shall be
presumed, unless the
contrary is proved, that
the goods and their
packaging appeared to
be in good condition
when the carrier took
them over and that the
number of packages,
their

marks

and

numbers corresponded
with the statements in
the consignment note.

Article 9


1. La

lettre

de

voiture fait foi, jusqu’à
preuve du contraire,
des conditions du
contrat et de la
réception

de

la

marchandise par le
transporteur.2. En

l’absence

d’inscription sur la
lettre de voiture de
réserves motivées du
transporteur, il y a
présomption que la
marchandise et son
emballage étaient en
bon état apparent au
moment de la prise en
charge par le trans-
porteur et que le
nombre des colis ainsi
que leurs marques et
numéros, étaient con-
formes aux énon-
ciations de la lettre de
voiture.

Artikel 9


1. Fraktsedeln ska,

såvida annat inte visas,
gälla som bevis om att
fraktavtal slutits, om
avtalsvillkoren och om
fraktförarens

mot-

tagande av godset.
2. Om fraktföraren

inte

har

tecknat

förbehåll på fraktse-
deln

samt

angivit

grunden för detta, ska,
om annat inte visas,
godset

och

dess

förpackning antas ha
varit i gott synligt
tillstånd, när frakt-
föraren mottog godset
samt antalet kollin,
dessas märkning och
nummer

antas

ha

överensstämt

med

uppgifterna i frakt-
sedeln.

Article 10


The sender shall be

liable to the carrier for
damage to persons,
equipment or other
goods, and for any
expenses

due

to

defective packing of the
goods, unless the defect
was apparent or known
to the carrier at the time
when he took over the
goods and he made no
reservations concerning
it.


Article 10


L’expéditeur

est

responsable envers le
transporteur

des

dommages aux per-
sonnes, au matériel ou
à

d’autres

mar-

chandises, ainsi que
des frais, qui auraient
pour

origine

la

défectuosité

de

l’emballage

de

la

marchandise, à moins
que, la défectuosité
étant apparente ou
connue du transporteur
au moment de la prise
en charge, le trans-
porteur n’ait pas fait de
réserves à son sujet.

Artikel 10


Avsändaren svarar

gentemot fraktföraren
för skada på person,
materiel eller annat
gods och kostnader
som uppkommit till
följd av bristfällig
förpackning av godset,
om

inte

bristfäl-

ligheten var synlig
eller

känd

för

fraktföraren, när denne
mottog godset, och
fraktföraren underlät
att göra förbehåll om
det.

2019:1194

background image

SFS

14

in the event of loss of
the goods.

qui serait due en cas de
perte de la march-
andise.

utgått, om godset gått
förlorat.

Article 12


1. The sender has the

right to dispose of the
goods, in particular by
asking the carrier to
stop the goods in transit,
to change the place at
which delivery is to take
place or to deliver the
goods to a consignee
other than the consignee
indicated in the con-
signment note.2. This right shall

cease to exist when the
second copy of the
consignment note is
handed to the consignee
or when the consignee
exercises his right under
article 13, paragraph 1;
from that time onwards
the carrier shall obey
the orders from the
consignee.3. The

consignee

shall, however, have the
right of disposal from
the time when the
consignment note is
drawn up, if the sender
makes an entry to that
effect

in

the

consignment note.4. If in exercising his

right of disposal the
consignee has ordered
the delivery of the
goods

to

another

person,

that

other

person shall not be

Article 12


1. L’expéditeur a le

droit de disposer de la
marchandise, notam-
ment en demandant au
transporteur

d’en

arrêter le transport, de
modifier le lieu prévu
pour la livraison ou de
livrer la marchandise à
un

destinataire

différent

de

celui

indiqué sur la lettre de
voiture.


2. Ce droit s’éteint

lorsque le deuxième
exempaire de la lettre
de voiture est remis au
destinataire ou que
celui-ci fait valoir le
droit

prévu

à

l’article 13,

para-

graphe 1; à partir de ce
moment, le trans-
porteur doit se confor-
mer aux ordres du
destinataire.


3. Le

droit

de

disposition appartient
toutefois au destina-
taire

dès

l’éta-

blissement de la lettre
de voiture si une
mention dans ce sans
est

faite

par

l’expéditeur sur cette
lettre.


4. Si, en exerçant

son droit de dispo-
sition, le destinataire
ordonne de livrer la
merchandise à une
autre personne, celle-
ci ne peut pas désigner
d’autres destinataires.

Artikel 12


1. Avsändaren har

rätt att förfoga över
godset, särskilt genom
att

begära

hos

fraktföraren att godset
stoppas under beford-
ringen, att bestämm-
elseorten ändras eller
att godset lämnas ut till
annan än den som
angivits i fraktsedeln.
2. Denna rätt upp-

hör, när det andra
exemplaret av frakt-
sedeln överlämnas till
mottagaren eller denne
gör gällande sin rätt
enligt artikel 13 första
stycket. Från denna
tidpunkt ska frakt-
föraren rätta sig efter
mottagarens

anvis-

ningar.3. Rätten att förfoga

över

godset

till-

kommer dock mottag-
aren så snart frakt-
sedeln upprättats, om
avsändaren

infört

föreskrift om detta i
fraktsedeln.
4. Har mottagaren

under utövande av sin
rätt att förfoga över
godset gett anvisning
om att det ska lämnas
ut till annan person,
har denne inte rätt att

2019:1194

background image

SFS

13

Article 11


1. For the purposes of

the Customs or other
formalities which have
to be completed before
delivery of the goods,
the sender shall attach
the necessary docu-
ments to the con-
signment note or place
them at the disposal of
the carrier and shall
furnish him with all the
information which he
requires.
2. The carrier shall

not be under any duty to
enquire into either the
accuracy or the ade-
quacy of such doc-
uments

and

infor-

mation. The sender
shall be liable to the
carrier for any damage
caused by the absence,
inadequacy

or

irregularity of such
documents

and

information, except in
the case of some
wrongful act or neglect
on the part of the
carrier.


3. The liability of the

carrier

for

the

consequences

arising

from the loss or
incorrect use of the
documents specified in
and accompanying the
consignment note or
deposited

with

the

carrier shall be that of
an agent, provided that
the compensation paya-
ble by the carrier shall
not exceed that payable

Article 11


1. En

vue

de

l’accomplissement des
formalités de douane
et autres à remplir
avant la livraison de la
marchandise, l’expédi-
teur doit joindre à la
lettre de voiture ou
mettre à la disposition
du transporteur les do-
cuments nécessaires et
lui fournir tous rensei-
gnements voulus.

2. Le transporteur

n’est

pas

tenu

d’examiner si ces
documents et ren-
seignements

sont

exacts ou suffisants.
L’expéditeur est re-
sponsable envers le
transporteur de tous
dommages

qui

pourraient résulter de
l’absence, de l’in-
suffisance

ou

de

l’irrégularité de ces
documents et ren-
seignements, sauf en
cas de faute du
transporteur.


3. Le transporteur

est responsable au
même

titre

qu’un

commissionnaire des
conséquences de la
perte ou de l’utilisation
inexacte

des

documents mentionnés
sur la lettre de voiture
et qui accompagnent
celle-ci ou qui sont
déposés

entre

ses

mains;

toutefois,

l’indemnité à sa charge
ne dépassera pas celle

Artikel 11


1. Till uppfyllande

av de tullbestämmelser
och andra offentliga
föreskrifter som ska
iakttas innan godset
utlämnas till mottag-
aren ska avsändaren
foga nödvändiga hand-
lingar till fraktsedeln
eller ställa sådana
handlingar

till

fraktförarens förfog-
ande samt lämna frakt-
föraren de upplys-
ningar som denne
begär.


2. Fraktföraren är

inte skyldig att under-
söka, huruvida dessa
handlingar och upp-
lysningar är riktiga
eller

fullständiga.

Avsändaren

svarar

gentemot fraktföraren
för skada som upp-
kommer till följd av att
sådan handling eller
upplysning

saknas

eller är ofullständig
eller oriktig, utom då
fel eller försummelse
ligger fraktföraren till
last.

3. Fraktföraren bär

samma ansvar som en
kommissionär

för

följderna av att de
handlingar som är
omnämnda i frakt-
sedeln och som åtföljer
denna

eller

överlämnats till frakt-
föraren går förlorade
eller används oriktigt.
Ersättningen som ska
utges av fraktföraren
får dock inte överstiga
vad som skulle ha

2019:1194

background image

SFS

15

entitled to name other
consignees.


5. The exercise of the

right of disposal shall be
subject to the following
conditions:

a) that the sender or,

in the case referred to in
paragraph 3 of this arti-
cle, the consignee who
wishes to exercise the
right produces the first
copy of the con-
signment note on which
the new instructions to
the carrier have been
entered and indemnifies
the carrier against all
expenses,

loss

and

damage involved in
carrying

out

such

instructions;b) that the carrying

out of such instructions
is possible at the time
when the instructions
reach the person who is
to carry them out and
does not either interfere
with

the

normal

working of the carrier’s
undertaking

or

prejudice the senders or
consignees of other
consignments;

c) that

the

in-

structions do not result
in a division of the
consignment.


6. When, by reason

of the provisions of
paragraph 5 (b) of this
article,

the

carrier

cannot carry out the
instructions which he
receives,

he

shall

immediately notify the
person who gave him
such instructions.
5. L’exercice

du

droit de disposition est
subordonné

aux

conditions suivantes:

a) l’expéditeur ou,

dans le cas visé au
paragraphe 3

du

présent

article,

le

destinataire qui veut
exercer ce droit doit
présenter le premier
exemplaire de la lettre
de voiture, sur lequel
doivent être inscrites
les nouvelles instruc-
tions données au trans-
porteur, et dédom-
mager le transporteur
des

frais

et

du

préjudice qu’entraîne
l’exécution de ces
instructions;

b) cette exécution

doit être possible au
moment

les

instructions parvienent
à la personne qui doit
les l’exploitation nor-
male de l’entreprise du
transporteur, ni porter
préjudice aux expédi-
teurs ou destinataires
d’autres envois;c) les instructions ne

doivent jamais avoir
pour effet de diviser
l’envoi.


6. Lorsque,

en

raison des dispositions
prévues

au

paragraphe 5, b)

du

présent

article,

le

transporteur ne peut
exécuter les instruc-
tions qu’il reçoit, il
doit en aviser immé-
diatement la personne

anvisa annan mot-
tagare.


5. Förfoganderätten

får utövas endast under
följande villkor:


a) att

avsändaren

eller, i fall som avses i
tredje stycket, mot-
tagare som vill utöva
denna rätt företer det
första exemplaret av
fraktsedeln, på vilket
de nya anvisningarna
till fraktföraren teck-
nats, samt gottgör
fraktföraren för kost-
nad och skada som
följer

av

anvis-

ningarnas utförande;

b) att utförandet av

de nya anvisningarna
är möjligt vid den
tidpunkt när de når den
som ska efterkomma
dem

och

varken

hindrar den normala
utövningen av frakt-
förarens verksamhet
eller medför skada för
avsändare eller mot-
tagare av annan sänd-
ning;

c) att anvisningarna

inte leder till delning
av sändningen.6. Kan fraktföraren

på grund av be-
stämmelserna i femte
stycket b) inte följa en
anvisning, ska frakt-
föraren

omedelbart

underrätta den som
meddelat anvisningen.


2019:1194

background image

SFS

14

in the event of loss of
the goods.

qui serait due en cas de
perte de la march-
andise.

utgått, om godset gått
förlorat.

Article 12


1. The sender has the

right to dispose of the
goods, in particular by
asking the carrier to
stop the goods in transit,
to change the place at
which delivery is to take
place or to deliver the
goods to a consignee
other than the consignee
indicated in the con-
signment note.2. This right shall

cease to exist when the
second copy of the
consignment note is
handed to the consignee
or when the consignee
exercises his right under
article 13, paragraph 1;
from that time onwards
the carrier shall obey
the orders from the
consignee.3. The

consignee

shall, however, have the
right of disposal from
the time when the
consignment note is
drawn up, if the sender
makes an entry to that
effect

in

the

consignment note.4. If in exercising his

right of disposal the
consignee has ordered
the delivery of the
goods

to

another

person,

that

other

person shall not be

Article 12


1. L’expéditeur a le

droit de disposer de la
marchandise, notam-
ment en demandant au
transporteur

d’en

arrêter le transport, de
modifier le lieu prévu
pour la livraison ou de
livrer la marchandise à
un

destinataire

différent

de

celui

indiqué sur la lettre de
voiture.


2. Ce droit s’éteint

lorsque le deuxième
exempaire de la lettre
de voiture est remis au
destinataire ou que
celui-ci fait valoir le
droit

prévu

à

l’article 13,

para-

graphe 1; à partir de ce
moment, le trans-
porteur doit se confor-
mer aux ordres du
destinataire.


3. Le

droit

de

disposition appartient
toutefois au destina-
taire

dès

l’éta-

blissement de la lettre
de voiture si une
mention dans ce sans
est

faite

par

l’expéditeur sur cette
lettre.


4. Si, en exerçant

son droit de dispo-
sition, le destinataire
ordonne de livrer la
merchandise à une
autre personne, celle-
ci ne peut pas désigner
d’autres destinataires.

Artikel 12


1. Avsändaren har

rätt att förfoga över
godset, särskilt genom
att

begära

hos

fraktföraren att godset
stoppas under beford-
ringen, att bestämm-
elseorten ändras eller
att godset lämnas ut till
annan än den som
angivits i fraktsedeln.
2. Denna rätt upp-

hör, när det andra
exemplaret av frakt-
sedeln överlämnas till
mottagaren eller denne
gör gällande sin rätt
enligt artikel 13 första
stycket. Från denna
tidpunkt ska frakt-
föraren rätta sig efter
mottagarens

anvis-

ningar.3. Rätten att förfoga

över

godset

till-

kommer dock mottag-
aren så snart frakt-
sedeln upprättats, om
avsändaren

infört

föreskrift om detta i
fraktsedeln.
4. Har mottagaren

under utövande av sin
rätt att förfoga över
godset gett anvisning
om att det ska lämnas
ut till annan person,
har denne inte rätt att

2019:1194

background image

SFS

16
7. A carrier who has

not carried out the
instructions given under
the conditions provided
for in this article, or
who has carried them
out without requiring
the first copy of the con-
signment note to be
produced, shall be liable
to the person entitled to
make a claim for any
loss or damage caused
thereby.

dont émanent ces
instructions.


7. Le transporteur

qui n’aura pas exécuté
les instructions don-
nées dans les con-
ditions prévues au
présent article ou qui
se sera conformé à de
telles instructions sans
avoir exigé la pré-
sentation du premier
exemplaire de la lettre
de

voiture

sera

resonsable

envers

l’ayant droit du pré-
judice causé par ce
fait.
7. Fraktförare som

underlåtit att följa
anvisning,

vilken

meddelats enligt be-
stämmelserna i denna
artikel, eller som utfört
sådan anvisning utan
att begära, att det
första exemplaret av
fraktsedeln företes, är
ansvarig gentemot den
som

därigenom

åsamkats skada.

Article 13


1. After arrival of the

goods at the place
designated for delivery,
the consignee shall be
entitled to require the
carrier to deliver to him,
against a receipt, the
second copy of the con-
signment note and the
goods. If the loss of the
goods is established or
if the goods have not ar-
rived after the expiry of
the period provided for
in

article 19,

the

consignee

shall

be

entitled to enforce in his
own name against the
carrier

any

rights

arising

from

the

contract of carriage.

2. The

consignee

who avails himself of
the rights granted to him
under paragraph 1 of
this article shall pay the
charges shown to be due

Article 13


1. Après l’arrivée de

la marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le destina-
taire a le droit de
demander

que

le

deuxième exemplaire
de la lettre de voiture
lui soit remis et que la
marchandise lui soit
livrée, le tout contre
décharge. Si la perte de
la marchandise est
établie, ou si la
marchandise n’est pas
arrivée à l’expiration
du délai prévu à
l’article 19, le de-
stinataire est autorisé à
faire valoir en son
propre nom vis-à-vis
du transporteur les
droits qui résultent du
contrat de transport.


2. Le

destinataire

qui se prévant des
droits qui lui sont
accordés aux termes
du paragraphe 1 du
présent article est tenu

Artikel 13


1. Sedan

godset

kommit fram till be-
stämmelseorten

får

mottagaren begära att
fraktföraren mot kvitto
lämnar ut det andra
exemplaret

av

fraktsedeln samt god-
set till denne. Har god-
set gått förlorat eller
har det inte kommit
fram vid utgången av
den

i

artikel 19

nämnda fristen, äger
mottagaren gentemot
fraktföraren i eget
namn göra gällande de
rättigheter som följer
av fraktavtalet.2. Mottagare som

gör gällande den rätt
som denne har enligt
första stycket, ska
betala det belopp som
framgår

av

frakt-

2019:1194

background image

SFS

15

entitled to name other
consignees.


5. The exercise of the

right of disposal shall be
subject to the following
conditions:

a) that the sender or,

in the case referred to in
paragraph 3 of this arti-
cle, the consignee who
wishes to exercise the
right produces the first
copy of the con-
signment note on which
the new instructions to
the carrier have been
entered and indemnifies
the carrier against all
expenses,

loss

and

damage involved in
carrying

out

such

instructions;b) that the carrying

out of such instructions
is possible at the time
when the instructions
reach the person who is
to carry them out and
does not either interfere
with

the

normal

working of the carrier’s
undertaking

or

prejudice the senders or
consignees of other
consignments;

c) that

the

in-

structions do not result
in a division of the
consignment.


6. When, by reason

of the provisions of
paragraph 5 (b) of this
article,

the

carrier

cannot carry out the
instructions which he
receives,

he

shall

immediately notify the
person who gave him
such instructions.
5. L’exercice

du

droit de disposition est
subordonné

aux

conditions suivantes:

a) l’expéditeur ou,

dans le cas visé au
paragraphe 3

du

présent

article,

le

destinataire qui veut
exercer ce droit doit
présenter le premier
exemplaire de la lettre
de voiture, sur lequel
doivent être inscrites
les nouvelles instruc-
tions données au trans-
porteur, et dédom-
mager le transporteur
des

frais

et

du

préjudice qu’entraîne
l’exécution de ces
instructions;

b) cette exécution

doit être possible au
moment

les

instructions parvienent
à la personne qui doit
les l’exploitation nor-
male de l’entreprise du
transporteur, ni porter
préjudice aux expédi-
teurs ou destinataires
d’autres envois;c) les instructions ne

doivent jamais avoir
pour effet de diviser
l’envoi.


6. Lorsque,

en

raison des dispositions
prévues

au

paragraphe 5, b)

du

présent

article,

le

transporteur ne peut
exécuter les instruc-
tions qu’il reçoit, il
doit en aviser immé-
diatement la personne

anvisa annan mot-
tagare.


5. Förfoganderätten

får utövas endast under
följande villkor:


a) att

avsändaren

eller, i fall som avses i
tredje stycket, mot-
tagare som vill utöva
denna rätt företer det
första exemplaret av
fraktsedeln, på vilket
de nya anvisningarna
till fraktföraren teck-
nats, samt gottgör
fraktföraren för kost-
nad och skada som
följer

av

anvis-

ningarnas utförande;

b) att utförandet av

de nya anvisningarna
är möjligt vid den
tidpunkt när de når den
som ska efterkomma
dem

och

varken

hindrar den normala
utövningen av frakt-
förarens verksamhet
eller medför skada för
avsändare eller mot-
tagare av annan sänd-
ning;

c) att anvisningarna

inte leder till delning
av sändningen.6. Kan fraktföraren

på grund av be-
stämmelserna i femte
stycket b) inte följa en
anvisning, ska frakt-
föraren

omedelbart

underrätta den som
meddelat anvisningen.


2019:1194

background image

SFS

17

on the consignment
note, but in the event of
dispute on this matter
the carrier shall not be
required to deliver the
goods unless security
has been furnished by
the consignee.


de payer le montant
des créances résultant
de la lettre de voiture.
En cas de contestation
à ce sujet, le trans-
porteur n’est obligé
d’effectuer la livraison
de la marchandise que
si une cautian lui est
fournie par le destina-
taire.

sedeln. Vid tvist om
detta är fraktföraren
inte skyldig att lämna
ut

godset,

om

mottagaren inte ställer
säkerhet.Article 14


1. If for any reason it

is

or

becomes

impossible to carry out
the

contract

in

accordance with the
terms laid down in the
consignment

note

before the goods reach
the place designated for
delivery, the carrier
shall

ask

for

in-

structions from the
person

entitled

to

dispose of the goods in
accordance with the
provisions of article 12.
2. Nevertheless,

if

circumstances are such
as to allow the carriage
to be carried out under
conditions

differing

from those laid down in
the consignment note
and if the carrier has
been unable to obtain
instructions in reason-
able time from the per-
son entitled to dispose
of

the

goods

in

accordance with the
provisions of article 12,
he shall take such steps
as seem to him to be in
the best interests of the
person

entitled

to

dispose of the goods.

Article 14


1. Si, pour un motif

quelconque, l’exécu-
tion du contrat dans les
conditions prévues à la
lettre de voiture est ou
devient

impossible

avant l’arrivée de la
marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le trans-
porteur est tenu de
demander des ins-
tructions à la personne
qui a le droit de
disposer

de

la

marchandise

con-

formément à l’artic-
le 12.


2. Toutefois, si les

circonstances

per-

mettent l’exécution du
transport dans des
conditions différentes
de celles prévues à la
lettre de voiture et si le
transporteur n’a pu
obtenir en temps utile
les instructions de la
personne qui a le droit
de disposer de la
marchandise

con-

formément à l’artic-
le 12, il prend les
mesures

qui

lui

paraissent les meil-
leures dans l’intérêt de
la personne ayant le

Artikel 14


1. Är eller blir det av

någon

orsak

före

godsets ankomst till
bestämmelseorten
omöjligt att fullgöra
avtalet på det sätt som
fraktsedeln anger, ska
fraktföraren begära an-
visning från den som
enligt artikel 12 har
rätt att förfoga över
godset.
2. Om

emellertid

omständigheterna
medger att beford-
ringen utförs på annat
sätt än fraktsedeln
anger och fraktföraren
inte har kunnat inom
skälig

tid

erhålla

anvisning från den
som enligt artikel 12
har rätt att förfoga över
godset, åligger det
fraktföraren att vidta
de åtgärder som synes
fraktföraren bäst till-
godose dennes in-
tresse.2019:1194

background image

SFS

16
7. A carrier who has

not carried out the
instructions given under
the conditions provided
for in this article, or
who has carried them
out without requiring
the first copy of the con-
signment note to be
produced, shall be liable
to the person entitled to
make a claim for any
loss or damage caused
thereby.

dont émanent ces
instructions.


7. Le transporteur

qui n’aura pas exécuté
les instructions don-
nées dans les con-
ditions prévues au
présent article ou qui
se sera conformé à de
telles instructions sans
avoir exigé la pré-
sentation du premier
exemplaire de la lettre
de

voiture

sera

resonsable

envers

l’ayant droit du pré-
judice causé par ce
fait.
7. Fraktförare som

underlåtit att följa
anvisning,

vilken

meddelats enligt be-
stämmelserna i denna
artikel, eller som utfört
sådan anvisning utan
att begära, att det
första exemplaret av
fraktsedeln företes, är
ansvarig gentemot den
som

därigenom

åsamkats skada.

Article 13


1. After arrival of the

goods at the place
designated for delivery,
the consignee shall be
entitled to require the
carrier to deliver to him,
against a receipt, the
second copy of the con-
signment note and the
goods. If the loss of the
goods is established or
if the goods have not ar-
rived after the expiry of
the period provided for
in

article 19,

the

consignee

shall

be

entitled to enforce in his
own name against the
carrier

any

rights

arising

from

the

contract of carriage.

2. The

consignee

who avails himself of
the rights granted to him
under paragraph 1 of
this article shall pay the
charges shown to be due

Article 13


1. Après l’arrivée de

la marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le destina-
taire a le droit de
demander

que

le

deuxième exemplaire
de la lettre de voiture
lui soit remis et que la
marchandise lui soit
livrée, le tout contre
décharge. Si la perte de
la marchandise est
établie, ou si la
marchandise n’est pas
arrivée à l’expiration
du délai prévu à
l’article 19, le de-
stinataire est autorisé à
faire valoir en son
propre nom vis-à-vis
du transporteur les
droits qui résultent du
contrat de transport.


2. Le

destinataire

qui se prévant des
droits qui lui sont
accordés aux termes
du paragraphe 1 du
présent article est tenu

Artikel 13


1. Sedan

godset

kommit fram till be-
stämmelseorten

får

mottagaren begära att
fraktföraren mot kvitto
lämnar ut det andra
exemplaret

av

fraktsedeln samt god-
set till denne. Har god-
set gått förlorat eller
har det inte kommit
fram vid utgången av
den

i

artikel 19

nämnda fristen, äger
mottagaren gentemot
fraktföraren i eget
namn göra gällande de
rättigheter som följer
av fraktavtalet.2. Mottagare som

gör gällande den rätt
som denne har enligt
första stycket, ska
betala det belopp som
framgår

av

frakt-

2019:1194

background image

SFS

18


droit de disposer de la
marchandise.

Article 15


1. Where

circum-

stances prevent delivery
of the goods after their
arrival at the place
designated for delivery,
the carrier shall ask the
sender for his in-
structions. If the con-
signee refuses the goods
the sender shall be
entitled to dispose of
them without being
obliged to produce the
first copy of the con-
signment note.2. Even if he has

refused the goods, the
consignee may never-
theless require delivery
so long as the carrier
has

not

received

instructions

to

the

contrary

from

the

sender.


3. When

circum-

stances

preventing

delivery of the goods
arise after the con-
signee, in exercise of
his

rights

under

article 12, paragraph 3,
has given an order for
the goods to be de-
livered

to

another

person, paragraphs 1
and 2 of this article shall
apply

as

if

the

consignee were the
sender and that other
person

were

the

consignee.

Article 15


1. Lorsque,

après

l’arrivée de la mar-
chandise au lieu de
destination,

il

se

présente des empê-
chements à la livrai-
son, le transporteur
demande des ins-
tructions à l’expédi-
teur. Si le destinataire
refuse la marchandise,
l’expéditeur a le droit
de disposer de celle-ci
sans avoir à produire le
premier exemplaire de
la lettre de voiture.


2. Meme

s’il

a

refusé la marchandise,
le destinataire peut
toujours en demander
la livraison tant que le
transporteur n’a pas
reçu

d’instructions

contraires de l’expédi-
teur.


3. Si

l’empêche-

ment à la livraison se
présente après que,
conformément au droit
qu’il détient en vertu
de

l’article 12,

paragraphe

3,

le

destinataire a donné
l’ordre de livrer la
marchandise à une
autre personne, le
destinataire est sub-
stitué à l’expéditeur, et
cette autre personne au
destinataire,

pour

l’application des para-
graphes 1 et 2 ci-
dessus.

Artikel 15


1. Föreligger efter

godsets ankomst till
bestämmelseorten
hinder för dess utlämn-
ande, ska fraktföraren
begära anvisning från
avsändaren.

Vägrar

mottagaren att ta emot
godset, har avsändaren
rätt att förfoga över
detta utan att förete det
första exemplaret av
fraktsedeln.

2. Även om mot-

tagaren har vägrat att
ta emot godset har
denne rätt att begära
dess utlämnande så
länge fraktföraren inte
har fått annan anvis-
ning från avsändaren.3. Uppstår

hinder

för utlämnandet efter
det att mottagaren med
utövande av sin rätt
enligt artikel 12 tredje
stycket gett anvisning
om att godset ska
lämnas ut till annan,
ska vid tillämpning av
första

och

andra

styckena av föreva-
rande artikel motta-
garen

anses

som

avsändare och den
andre som mottagare.

2019:1194

background image

SFS

17

on the consignment
note, but in the event of
dispute on this matter
the carrier shall not be
required to deliver the
goods unless security
has been furnished by
the consignee.


de payer le montant
des créances résultant
de la lettre de voiture.
En cas de contestation
à ce sujet, le trans-
porteur n’est obligé
d’effectuer la livraison
de la marchandise que
si une cautian lui est
fournie par le destina-
taire.

sedeln. Vid tvist om
detta är fraktföraren
inte skyldig att lämna
ut

godset,

om

mottagaren inte ställer
säkerhet.Article 14


1. If for any reason it

is

or

becomes

impossible to carry out
the

contract

in

accordance with the
terms laid down in the
consignment

note

before the goods reach
the place designated for
delivery, the carrier
shall

ask

for

in-

structions from the
person

entitled

to

dispose of the goods in
accordance with the
provisions of article 12.
2. Nevertheless,

if

circumstances are such
as to allow the carriage
to be carried out under
conditions

differing

from those laid down in
the consignment note
and if the carrier has
been unable to obtain
instructions in reason-
able time from the per-
son entitled to dispose
of

the

goods

in

accordance with the
provisions of article 12,
he shall take such steps
as seem to him to be in
the best interests of the
person

entitled

to

dispose of the goods.

Article 14


1. Si, pour un motif

quelconque, l’exécu-
tion du contrat dans les
conditions prévues à la
lettre de voiture est ou
devient

impossible

avant l’arrivée de la
marchandise au lieu
prévu

pour

la

livraison, le trans-
porteur est tenu de
demander des ins-
tructions à la personne
qui a le droit de
disposer

de

la

marchandise

con-

formément à l’artic-
le 12.


2. Toutefois, si les

circonstances

per-

mettent l’exécution du
transport dans des
conditions différentes
de celles prévues à la
lettre de voiture et si le
transporteur n’a pu
obtenir en temps utile
les instructions de la
personne qui a le droit
de disposer de la
marchandise

con-

formément à l’artic-
le 12, il prend les
mesures

qui

lui

paraissent les meil-
leures dans l’intérêt de
la personne ayant le

Artikel 14


1. Är eller blir det av

någon

orsak

före

godsets ankomst till
bestämmelseorten
omöjligt att fullgöra
avtalet på det sätt som
fraktsedeln anger, ska
fraktföraren begära an-
visning från den som
enligt artikel 12 har
rätt att förfoga över
godset.
2. Om

emellertid

omständigheterna
medger att beford-
ringen utförs på annat
sätt än fraktsedeln
anger och fraktföraren
inte har kunnat inom
skälig

tid

erhålla

anvisning från den
som enligt artikel 12
har rätt att förfoga över
godset, åligger det
fraktföraren att vidta
de åtgärder som synes
fraktföraren bäst till-
godose dennes in-
tresse.2019:1194

background image

SFS

19

Article 16


1. The carrier shall be

entitled to recover the
cost of his request for
instructions and any
expenses entailed in
carrying

out

such

instructions,

unless

such expenses were
caused by the wrongful
act or neglect of the
carrier.


2. In

the

cases

referred to in article 14,
paragraph 1, and in
article 15, the carrier
may

immediately

unload the goods for
account of the person
entitled to dispose of
them and thereupon the
carriage

shall

be

deemed to be at an end.
The carrier shall then
hold the goods on
behalf of the person so
entitled. He may how-
ever entrust them to a
third party, and in that
case he shall not be
under

any

liability

except for the exercise
of reasonable care in the
choice of such third
party. The charges due
under the consignment
note and all other
expenses shall remain
chargeable against the
goods.


3. The carrier may

sell the goods, without
awaiting

instructions

from the person entitled
to dispose of them, if
the goods are perishable
or

their

condition

warrants such a course,
or when the storage
expenses would be out

Article 16


1. Le transporteur a

droit

au

rem-

boursement des frais
que lui cause sa de-
mande d’instructions,
ou qu’entraîne pour lui
l’exécution

des

instructions reçues, à
moins que ces frais ne
soient la conséquence
de sa faute.


2. Dans les cas visés

à

l’article 14,

paragraphe 1, et à
l’article 15, le trans-
porteur peut décharger
immédiatement

la

marchandise pour le
compte de l’ayant
droit;

après

ce

déchargement,

le

transport est réputé
terminé. Le trans-
porteur assume alors la
garde de la mar-
chandise.

Il

peut

toutefois confier la
marchandise à un tiers
et n’est alors re-
sponsable

que

du

choix judicieux de ce
tiers. La marchandise
reste

grevée

des

créances résultant de la
lettre de voiture et de
tous autres frais.

3. Le transporteur

peut faire procéder à la
vente

de

la

marchandise

sans

attendre d’instructions
de l’ayant droit lorsque
la nature périssable ou
l’etat de la mar-
chandise le justifie ou
lorsque les frais de

Artikel 16


1. Fraktföraren har

rätt till ersättning för
kostnad som denne
haft för att inhämta
anvisning eller efter-
komma mottagen an-
visning, om kostnaden
inte uppkommit till
följd av fraktförarens
fel eller försummelse.2. I fall som avses i

artikel 14

första

stycket eller artikel 15
har fraktföraren rätt att
genast lossa godset för
dens räkning som har
rätt att förfoga över
godset. Efter loss-
ningen ska beford-
ringen anses avslutad.
Fraktföraren

ska

därefter förvara godset
åt

den

andre.

Fraktföraren har dock
rätt att anförtro godset
åt tredje man och sva-
rar i sådant fall endast
för att denne väljs med
tillbörlig

omsorg.

Godset häftar alltjämt
för de belopp som
framgår av fraktsedeln
samt för varje annan
kostnad.


3. Fraktföraren har

rätt att sälja godset
utan att invänta an-
visning från den som
har rätt att förfoga över
det, om godset är utsatt
för snar förstörelse
eller dess tillstånd ger
anledning därtill eller
kostnaden för dess

2019:1194

background image

SFS

18


droit de disposer de la
marchandise.

Article 15


1. Where

circum-

stances prevent delivery
of the goods after their
arrival at the place
designated for delivery,
the carrier shall ask the
sender for his in-
structions. If the con-
signee refuses the goods
the sender shall be
entitled to dispose of
them without being
obliged to produce the
first copy of the con-
signment note.2. Even if he has

refused the goods, the
consignee may never-
theless require delivery
so long as the carrier
has

not

received

instructions

to

the

contrary

from

the

sender.


3. When

circum-

stances

preventing

delivery of the goods
arise after the con-
signee, in exercise of
his

rights

under

article 12, paragraph 3,
has given an order for
the goods to be de-
livered

to

another

person, paragraphs 1
and 2 of this article shall
apply

as

if

the

consignee were the
sender and that other
person

were

the

consignee.

Article 15


1. Lorsque,

après

l’arrivée de la mar-
chandise au lieu de
destination,

il

se

présente des empê-
chements à la livrai-
son, le transporteur
demande des ins-
tructions à l’expédi-
teur. Si le destinataire
refuse la marchandise,
l’expéditeur a le droit
de disposer de celle-ci
sans avoir à produire le
premier exemplaire de
la lettre de voiture.


2. Meme

s’il

a

refusé la marchandise,
le destinataire peut
toujours en demander
la livraison tant que le
transporteur n’a pas
reçu

d’instructions

contraires de l’expédi-
teur.


3. Si

l’empêche-

ment à la livraison se
présente après que,
conformément au droit
qu’il détient en vertu
de

l’article 12,

paragraphe

3,

le

destinataire a donné
l’ordre de livrer la
marchandise à une
autre personne, le
destinataire est sub-
stitué à l’expéditeur, et
cette autre personne au
destinataire,

pour

l’application des para-
graphes 1 et 2 ci-
dessus.

Artikel 15


1. Föreligger efter

godsets ankomst till
bestämmelseorten
hinder för dess utlämn-
ande, ska fraktföraren
begära anvisning från
avsändaren.

Vägrar

mottagaren att ta emot
godset, har avsändaren
rätt att förfoga över
detta utan att förete det
första exemplaret av
fraktsedeln.

2. Även om mot-

tagaren har vägrat att
ta emot godset har
denne rätt att begära
dess utlämnande så
länge fraktföraren inte
har fått annan anvis-
ning från avsändaren.3. Uppstår

hinder

för utlämnandet efter
det att mottagaren med
utövande av sin rätt
enligt artikel 12 tredje
stycket gett anvisning
om att godset ska
lämnas ut till annan,
ska vid tillämpning av
första

och

andra

styckena av föreva-
rande artikel motta-
garen

anses

som

avsändare och den
andre som mottagare.

2019:1194

background image

SFS

20

of proportion to the
value of the goods. He
may also proceed to the
sale of the goods in
other cases if after the
expiry of a reasonable
period he has not
received

from

the

person

entitled

to

dispose of the goods
instructions

to

the

contrary which he may
reasonably be required
to carry out.


4. If the goods have

been sold pursuant to
this article, the proceeds
of sale, after deduction
of the expenses charge-
able against the goods,
shall be placed at the
disposal of the person
entitled to dispose of the
goods. If these charges
exceed the proceeds of
sale, the carrier shall be
entitled to the dif-
ference.5. The procedure in

the case of sale shall be
determined by the law
or custom of the place
where the goods are
situated.

garde sont hors de
proportion avec la
valeur de la mar-
chandise. Dans les
autres cas, il peut
également faire pro-
céder à la vente lors-
que, dans un délai
raisonnable, il n’a pas
reçu de l’ayant droit
d’instructions

cont-

raires dont l’exécution
puisse équitablement
être exigée.


4. Si la marchandise

a été vendue en
application du présent
article, le produit de la
vente doit être mis à la
disposition de l’ayant
droit, déduction faite
des frais grevant la
marchandise. Si ces
frais sont supérieures
au produit de la vente,
le transporteur a droit à
la différence.
5. La

façon

de

procéder en cas de
vente est detérminée
par la loi ou les usages
du lieu où se trouve la
marchandise.

förvaring inte står i
rimligt förhållande till
dess

värde.

Fraktföraren har också
rätt att i annat fall sälja
godset, om denne inte
inom skälig tid från
den som har rätt att
förfoga över godset
erhållit annan anvis-
ning som fraktföraren
skäligen får anses
skyldig

att

efter-

komma.


4. Har godset sålts

med tillämpning av
denna artikel, ska
köpeskillingen

efter

avdrag

för

de

kostnader för vilka
godset häftar tillställas
den som ägde förfoga
över

godset.

Överstiger

dessa

kostnader

köpe-

skillingen, har frakt-
föraren

rätt

till

ersättning för mellan-
skillnaden.


5. Förfarandet vid

försäljning bestäms av
lag eller sedvana på
den ort där godset
finns.

CHAPTER IV

Liability of the carrier


Article 17


1. The carrier shall be

liable for the total or
partial loss of the goods
and for damage thereto
occurring between the
time when he takes over
the goods and the time
of delivery, as well as

CHAPITRE IV

Responsabilité du
transporteur

Article 17


1. Le transporteur

est responsable de la
perte

totale

ou

partielle,

ou

de

l’avarie, qui se produit
entre le moment de la
prise en charge de la
marchandise et celui

KAPITEL IV

Fraktförarens
ansvarighet

Artikel 17


1. Fraktföraren är

ansvarig för sådan
förlust eller minskning
av godset och sådan
skada på det som
inträffar under tiden
mellan

godsets

mottagande till be-

2019:1194

background image

SFS

19

Article 16


1. The carrier shall be

entitled to recover the
cost of his request for
instructions and any
expenses entailed in
carrying

out

such

instructions,

unless

such expenses were
caused by the wrongful
act or neglect of the
carrier.


2. In

the

cases

referred to in article 14,
paragraph 1, and in
article 15, the carrier
may

immediately

unload the goods for
account of the person
entitled to dispose of
them and thereupon the
carriage

shall

be

deemed to be at an end.
The carrier shall then
hold the goods on
behalf of the person so
entitled. He may how-
ever entrust them to a
third party, and in that
case he shall not be
under

any

liability

except for the exercise
of reasonable care in the
choice of such third
party. The charges due
under the consignment
note and all other
expenses shall remain
chargeable against the
goods.


3. The carrier may

sell the goods, without
awaiting

instructions

from the person entitled
to dispose of them, if
the goods are perishable
or

their

condition

warrants such a course,
or when the storage
expenses would be out

Article 16


1. Le transporteur a

droit

au

rem-

boursement des frais
que lui cause sa de-
mande d’instructions,
ou qu’entraîne pour lui
l’exécution

des

instructions reçues, à
moins que ces frais ne
soient la conséquence
de sa faute.


2. Dans les cas visés

à

l’article 14,

paragraphe 1, et à
l’article 15, le trans-
porteur peut décharger
immédiatement

la

marchandise pour le
compte de l’ayant
droit;

après

ce

déchargement,

le

transport est réputé
terminé. Le trans-
porteur assume alors la
garde de la mar-
chandise.

Il

peut

toutefois confier la
marchandise à un tiers
et n’est alors re-
sponsable

que

du

choix judicieux de ce
tiers. La marchandise
reste

grevée

des

créances résultant de la
lettre de voiture et de
tous autres frais.

3. Le transporteur

peut faire procéder à la
vente

de

la

marchandise

sans

attendre d’instructions
de l’ayant droit lorsque
la nature périssable ou
l’etat de la mar-
chandise le justifie ou
lorsque les frais de

Artikel 16


1. Fraktföraren har

rätt till ersättning för
kostnad som denne
haft för att inhämta
anvisning eller efter-
komma mottagen an-
visning, om kostnaden
inte uppkommit till
följd av fraktförarens
fel eller försummelse.2. I fall som avses i

artikel 14

första

stycket eller artikel 15
har fraktföraren rätt att
genast lossa godset för
dens räkning som har
rätt att förfoga över
godset. Efter loss-
ningen ska beford-
ringen anses avslutad.
Fraktföraren

ska

därefter förvara godset
åt

den

andre.

Fraktföraren har dock
rätt att anförtro godset
åt tredje man och sva-
rar i sådant fall endast
för att denne väljs med
tillbörlig

omsorg.

Godset häftar alltjämt
för de belopp som
framgår av fraktsedeln
samt för varje annan
kostnad.


3. Fraktföraren har

rätt att sälja godset
utan att invänta an-
visning från den som
har rätt att förfoga över
det, om godset är utsatt
för snar förstörelse
eller dess tillstånd ger
anledning därtill eller
kostnaden för dess

2019:1194

background image

SFS

21

for any delay in
delivery.
2. The carrier shall

however be relieved of
liability if the loss,
damage or delay was
caused by the wrongful
act or neglect of the
claimant, by the instruc-
tions of the claimant
given otherwise than as
the result of a wrongful
act or neglect on the part
of the carrier, by inher-
ent vice of the goods or
through circumstances
which the carrier could
not avoid and the conse-
quences of which he
was unable to prevent.
3. The carrier shall

not be relieved of
liability by reason of the
defective condition of
the vehicle used by him
in order to perform the
carriage, or by reason of
the wrongful act or ne-
glect of the person from
whom he may have
hired the vehicle or of
the agents or servants of
the latter.4. Subject to arti-

cle 18, paragraphs 2 to
5, the carrier shall be
relieved of liability
when the loss or
damage arises from the
special risks inherent in
one or more of the
following

circum-

stances:


de la livraison, ainsi
que du retard à la
livraison.2. Le transporteur

est déchargé de cette
responsabilité si la
perte, l’avarie ou le
retard a eu pour cause
une faute de l’ayant
droit, un ordre de
celui-ci ne résultant
pas d’une faute du
transporteur, un vice
propre

de

la

marchandise, ou des
circonstances que le
transporteur ne pou-
vait pas éviter et aux
conséquences

des-

quelles il ne pouvait
pas obvier.
3. Le transporteur

ne peut exciper, pour
se décharger de sa
responsabilité, ni des
défectuosités

du

véhicule dont il se sert
pour

effectuer

le

transport, ni de fautes
de la personne dont il
aurait loué le véhicule
ou des préposés de
celle-ci.
4. Compte tenu de

l’article 18, para-
graphes 2 à 5, le
transporteur est dé-
chargé de sa respon-
sabilité lorsque la perte
ou l’avarie résulte des
risques

particuliers

inhérents à l’un des
faits suivants ou à plu-
sieurs d’entre eux:

fordran och dess ut-
lämnande samt för
dröjsmål med utläm-
nandet.


2. Fraktföraren är

dock fri från ansvar-
ighet, om förlusten,
minskningen, skadan
eller

dröjsmålet

orsakats antingen av
fel eller försummelse
av den berättigade
eller av sådan anvis-
ning från denne som
inte

föranletts

av

fraktförarens fel eller
försummelse eller av
godsets

bristfälliga

beskaffenhet eller av
förhållande, som frakt-
föraren inte kunnat
undvika och vars följ-
der fraktföraren inte
kunnat förebygga.


3. Fraktföraren kan

inte till befrielse från
ansvarighet åberopa
vare sig bristfällighet
hos det fordon som
fraktföraren använder
för befordringen eller
fel eller försummelse
av den från vilken
fraktföraren kan ha
hyrt fordonet eller
anställda eller med-
hjälpare

som

den

sistnämnde anlitar.


4. Under de förut-

sättningar som anges i
artikel 18 andra till
femte styckena är
fraktföraren fri från
ansvarighet, om för-
lusten, minskningen
eller skadan härrör av
den särskilda risk som
är förbunden med ett
eller flera av följande
förhållanden:

2019:1194

background image

SFS

20

of proportion to the
value of the goods. He
may also proceed to the
sale of the goods in
other cases if after the
expiry of a reasonable
period he has not
received

from

the

person

entitled

to

dispose of the goods
instructions

to

the

contrary which he may
reasonably be required
to carry out.


4. If the goods have

been sold pursuant to
this article, the proceeds
of sale, after deduction
of the expenses charge-
able against the goods,
shall be placed at the
disposal of the person
entitled to dispose of the
goods. If these charges
exceed the proceeds of
sale, the carrier shall be
entitled to the dif-
ference.5. The procedure in

the case of sale shall be
determined by the law
or custom of the place
where the goods are
situated.

garde sont hors de
proportion avec la
valeur de la mar-
chandise. Dans les
autres cas, il peut
également faire pro-
céder à la vente lors-
que, dans un délai
raisonnable, il n’a pas
reçu de l’ayant droit
d’instructions

cont-

raires dont l’exécution
puisse équitablement
être exigée.


4. Si la marchandise

a été vendue en
application du présent
article, le produit de la
vente doit être mis à la
disposition de l’ayant
droit, déduction faite
des frais grevant la
marchandise. Si ces
frais sont supérieures
au produit de la vente,
le transporteur a droit à
la différence.
5. La

façon

de

procéder en cas de
vente est detérminée
par la loi ou les usages
du lieu où se trouve la
marchandise.

förvaring inte står i
rimligt förhållande till
dess

värde.

Fraktföraren har också
rätt att i annat fall sälja
godset, om denne inte
inom skälig tid från
den som har rätt att
förfoga över godset
erhållit annan anvis-
ning som fraktföraren
skäligen får anses
skyldig

att

efter-

komma.


4. Har godset sålts

med tillämpning av
denna artikel, ska
köpeskillingen

efter

avdrag

för

de

kostnader för vilka
godset häftar tillställas
den som ägde förfoga
över

godset.

Överstiger

dessa

kostnader

köpe-

skillingen, har frakt-
föraren

rätt

till

ersättning för mellan-
skillnaden.


5. Förfarandet vid

försäljning bestäms av
lag eller sedvana på
den ort där godset
finns.

CHAPTER IV

Liability of the carrier


Article 17


1. The carrier shall be

liable for the total or
partial loss of the goods
and for damage thereto
occurring between the
time when he takes over
the goods and the time
of delivery, as well as

CHAPITRE IV

Responsabilité du
transporteur

Article 17


1. Le transporteur

est responsable de la
perte

totale

ou

partielle,

ou

de

l’avarie, qui se produit
entre le moment de la
prise en charge de la
marchandise et celui

KAPITEL IV

Fraktförarens
ansvarighet

Artikel 17


1. Fraktföraren är

ansvarig för sådan
förlust eller minskning
av godset och sådan
skada på det som
inträffar under tiden
mellan

godsets

mottagande till be-

2019:1194

background image

SFS

22

(a) Use

of

open

unsheeted

vehicles,

when their use has been
expressly agreed and
specified

in

the

consignment note;(b) the lack of, or

defective condition of
packing in the case of
goods which, by their
nature, are liable to
wastage or to be
damaged when not
packed or when not
properly packed;

(c) handling, loading,

stowage or unloading of
the goods by the sender,
the

consignee

or

persons acting on behalf
of the sender or the
consignee;
(d) the nature of

certain kinds of goods
which

particularly

exposes them to total or
partial loss or to
damage,

especially

through breakage, rust,
decay,

desiccation,

leakage,

normal

wastage, or the action of
moth or vermin;
(e) insufficiency or

inadequacy of marks or
numbers

on

the

packages;

(f) the carriage of

livestock.


5. Where under this

article the carrier is not
under any liability in
respect of some of the
factors causing the loss,

a) emploi de vé-

hicules ouverts et non
bâchés, lorsque cet
emploi a été convenu
d’une

manière

expresse et mentionné
dans la lettre de
voiture;

b) absence ou dé-

fectuosité de l’em-
ballage

pour

les

marchandises

expo-

sées par leur nature à
des déchets ou avaries
quand elles ne sont pas
emballées ou sont mal
emballées;

c) manutention,

chargement, arrimage
ou déchargement de la
marchandise

par

l’expéditeur ou le
destinataire ou des
personnes

agissant

pour le compte de
l’expéditeur ou du
destinataire;

d) nature de cer-

taines marchandises
exposées, par des
causes inhérentes à
cette nature même, soit
à perte totale ou
partielle, soit à avarie,
notamment par bris,
rouille, détérioration
interne et spontanée,
dessiccation, coulage,
déchet normal ou
action de la vermine et
des rongeurs;

e) insuffisance ou

imperfection des mar-
ques ou des numéros
de colis;

f) transport d’ani-

maux vivants.


5. Si, en vertu du

présent

article,

le

transporteur ne répond
pas de certains des
facteurs qui ont causé

a) användning

av

öppet fordon utan
presenning, när detta
transportsätt uttryck-
ligen avtalats och
angivits i fraktsedeln;b) felande

eller

bristfällig förpackning
av gods, som på grund
av sin beskaffenhet är
utsatt för minskning
eller skada när det inte
är förpackat eller är
bristfälligt förpackat;


c) handhavande,

lastning, stuvning eller
lossning av godset som
ombesörjts av avsänd-
aren, mottagaren eller
person, som handlar
för avsändarens eller
mottagarens räkning;d) sådan beskaffen-

het hos visst slag av
gods som medför att
godset är särskilt utsatt
för fara att gå förlorat,
minskas eller skadas, i
synnerhet

genom

bräckning, rost, inre
självförstöring, uttork-
ning, läckage, normalt
svinn eller angrepp av
skadeinsekter

eller

gnagare;


e) ofullständig eller

felaktig märkning eller
numrering av kollina;


f) befordran

av

levande djur.


5. Är fraktföraren

enligt denna artikel
inte ansvarig för viss
eller vissa av de om-
ständigheter som med-

2019:1194

background image

SFS

21

for any delay in
delivery.
2. The carrier shall

however be relieved of
liability if the loss,
damage or delay was
caused by the wrongful
act or neglect of the
claimant, by the instruc-
tions of the claimant
given otherwise than as
the result of a wrongful
act or neglect on the part
of the carrier, by inher-
ent vice of the goods or
through circumstances
which the carrier could
not avoid and the conse-
quences of which he
was unable to prevent.
3. The carrier shall

not be relieved of
liability by reason of the
defective condition of
the vehicle used by him
in order to perform the
carriage, or by reason of
the wrongful act or ne-
glect of the person from
whom he may have
hired the vehicle or of
the agents or servants of
the latter.4. Subject to arti-

cle 18, paragraphs 2 to
5, the carrier shall be
relieved of liability
when the loss or
damage arises from the
special risks inherent in
one or more of the
following

circum-

stances:


de la livraison, ainsi
que du retard à la
livraison.2. Le transporteur

est déchargé de cette
responsabilité si la
perte, l’avarie ou le
retard a eu pour cause
une faute de l’ayant
droit, un ordre de
celui-ci ne résultant
pas d’une faute du
transporteur, un vice
propre

de

la

marchandise, ou des
circonstances que le
transporteur ne pou-
vait pas éviter et aux
conséquences

des-

quelles il ne pouvait
pas obvier.
3. Le transporteur

ne peut exciper, pour
se décharger de sa
responsabilité, ni des
défectuosités

du

véhicule dont il se sert
pour

effectuer

le

transport, ni de fautes
de la personne dont il
aurait loué le véhicule
ou des préposés de
celle-ci.
4. Compte tenu de

l’article 18, para-
graphes 2 à 5, le
transporteur est dé-
chargé de sa respon-
sabilité lorsque la perte
ou l’avarie résulte des
risques

particuliers

inhérents à l’un des
faits suivants ou à plu-
sieurs d’entre eux:

fordran och dess ut-
lämnande samt för
dröjsmål med utläm-
nandet.


2. Fraktföraren är

dock fri från ansvar-
ighet, om förlusten,
minskningen, skadan
eller

dröjsmålet

orsakats antingen av
fel eller försummelse
av den berättigade
eller av sådan anvis-
ning från denne som
inte

föranletts

av

fraktförarens fel eller
försummelse eller av
godsets

bristfälliga

beskaffenhet eller av
förhållande, som frakt-
föraren inte kunnat
undvika och vars följ-
der fraktföraren inte
kunnat förebygga.


3. Fraktföraren kan

inte till befrielse från
ansvarighet åberopa
vare sig bristfällighet
hos det fordon som
fraktföraren använder
för befordringen eller
fel eller försummelse
av den från vilken
fraktföraren kan ha
hyrt fordonet eller
anställda eller med-
hjälpare

som

den

sistnämnde anlitar.


4. Under de förut-

sättningar som anges i
artikel 18 andra till
femte styckena är
fraktföraren fri från
ansvarighet, om för-
lusten, minskningen
eller skadan härrör av
den särskilda risk som
är förbunden med ett
eller flera av följande
förhållanden:

2019:1194

background image

SFS

23

damage or delay, he
shall only be liable to
the extent that those
factors for which he is
liable under this article
have contributed to the
loss, damage or delay.le

dommage,

sa

responsabilité

n’est

engagée que dans la
proportion

les

facteurs dont il répond
en vertu du présent
article ont contribué au
dommage.


verkat till förlusten,
minskningen, skadan
eller dröjsmålet, svarar
denne endast i den ut-
sträckning som de
förhållanden för vilka
fraktföraren

enligt

denna artikel är an-
svarig har medverkat
till förlusten, minsk-
ningen, skadan eller
dröjsmålet.

Article 18


1. The burden of

proving

that

loss,

damage or delay was
due to one of the causes
specified in article 17,
paragraph 2, shall rest
upon the carrier.2. When the carrier

establishes that in the
circumstances of the
case, the loss or damage
could be attributed to
one or more of the
special risks referred to
in

article 17,

para-

graph 4, it shall be pre-
sumed that it was so
caused. The claimant
shall

however

be

entitled to prove that the
loss or damage was not,
in fact, attributable
either wholly or partly
to one of these risks.3. This presumption

shall not apply in the
circumstances set out in
article 17, paragraph 4
(a), if there has been an
abnormal shortage, or a
loss of any package.Article 18


1. La preuve que la

perte, l’avarie ou le
retard a eu pour cause
un des faits prévus à
l’article 17,

para-

graphe 2, incombe au
transporteur.2. Lorsque le trans-

porteur établit que, eu
égard aux circon-
stances de fait, la perte
ou l’avarie a pu
résulter d’un ou de
plusieurs des risques
particuliers prévus à
l’article 17,

para-

graphe 4, il y a pré-
somption qu’elle en
résulte. L’ayant droit
peut toutefois faire la
preuve que le dom-
mage n’a pas eu l’un
de ces risques pour
cause

totale

ou

partielle.


3. La présomption

visée ci-dessus n’est
pas applicable dans le
cas

prévu

à

l’article 17,

para-

graphe 4, a), s’il y a
manquant

d’une

importance anormale
ou perte de colis.

Artikel 18


1. Bevisskyldig-

heten för att förlust,
minskning, skada eller
dröjsmål orsakats av
förhållande som anges
i

artikel 17

andra

stycket

åvilar

fraktföraren.


2. Visar fraktföraren

att förlust, minskning
eller skada att döma av
föreliggande omstän-
digheter kan härröra av
en eller flera av de
särskilda risker som
nämns i artikel 17
fjärde stycket, ska den
antas härröra därav.
Motparten har dock
rätt att föra bevisning
om

att

förlusten,

minskningen

eller

skadan i verkligheten
inte vare sig helt eller
delvis är att tillskriva
sådan risk.


3. Antagande enligt

andra stycket gäller
inte i fall som avses i
artikel 17

fjärde

stycket a), när det är
fråga om onormalt stor
minskning eller om
förlust av hela kollin.


2019:1194

background image

SFS

22

(a) Use

of

open

unsheeted

vehicles,

when their use has been
expressly agreed and
specified

in

the

consignment note;(b) the lack of, or

defective condition of
packing in the case of
goods which, by their
nature, are liable to
wastage or to be
damaged when not
packed or when not
properly packed;

(c) handling, loading,

stowage or unloading of
the goods by the sender,
the

consignee

or

persons acting on behalf
of the sender or the
consignee;
(d) the nature of

certain kinds of goods
which

particularly

exposes them to total or
partial loss or to
damage,

especially

through breakage, rust,
decay,

desiccation,

leakage,

normal

wastage, or the action of
moth or vermin;
(e) insufficiency or

inadequacy of marks or
numbers

on

the

packages;

(f) the carriage of

livestock.


5. Where under this

article the carrier is not
under any liability in
respect of some of the
factors causing the loss,

a) emploi de vé-

hicules ouverts et non
bâchés, lorsque cet
emploi a été convenu
d’une

manière

expresse et mentionné
dans la lettre de
voiture;

b) absence ou dé-

fectuosité de l’em-
ballage

pour

les

marchandises

expo-

sées par leur nature à
des déchets ou avaries
quand elles ne sont pas
emballées ou sont mal
emballées;

c) manutention,

chargement, arrimage
ou déchargement de la
marchandise

par

l’expéditeur ou le
destinataire ou des
personnes

agissant

pour le compte de
l’expéditeur ou du
destinataire;

d) nature de cer-

taines marchandises
exposées, par des
causes inhérentes à
cette nature même, soit
à perte totale ou
partielle, soit à avarie,
notamment par bris,
rouille, détérioration
interne et spontanée,
dessiccation, coulage,
déchet normal ou
action de la vermine et
des rongeurs;

e) insuffisance ou

imperfection des mar-
ques ou des numéros
de colis;

f) transport d’ani-

maux vivants.


5. Si, en vertu du

présent

article,

le

transporteur ne répond
pas de certains des
facteurs qui ont causé

a) användning

av

öppet fordon utan
presenning, när detta
transportsätt uttryck-
ligen avtalats och
angivits i fraktsedeln;b) felande

eller

bristfällig förpackning
av gods, som på grund
av sin beskaffenhet är
utsatt för minskning
eller skada när det inte
är förpackat eller är
bristfälligt förpackat;


c) handhavande,

lastning, stuvning eller
lossning av godset som
ombesörjts av avsänd-
aren, mottagaren eller
person, som handlar
för avsändarens eller
mottagarens räkning;d) sådan beskaffen-

het hos visst slag av
gods som medför att
godset är särskilt utsatt
för fara att gå förlorat,
minskas eller skadas, i
synnerhet

genom

bräckning, rost, inre
självförstöring, uttork-
ning, läckage, normalt
svinn eller angrepp av
skadeinsekter

eller

gnagare;


e) ofullständig eller

felaktig märkning eller
numrering av kollina;


f) befordran

av

levande djur.


5. Är fraktföraren

enligt denna artikel
inte ansvarig för viss
eller vissa av de om-
ständigheter som med-

2019:1194

background image

SFS

24

4. If the carriage is

performed in vehicles
specially equipped to
protect the goods from
the effects of heat, cold,
variations

in

tem-

perature or the humidity
of the air, the carrier
shall not be entitled to
claim the benefit of
article

17,

paragraph 4 (d), unless
he proves that all steps
incumbent on him in the
circumstances with re-
spect to the choice,
maintenance and use of
such equipment were
taken and that he
complied with any
special

instructions

issued to him.


5. The carrier shall

not be entitled to claim
the benefit of article 17,
paragraph 4 (f), unless
he proves that all steps
normally incumbent on
him in the circum-
stances were taken and
that he complied with
any special instructions
issued to him.


4. Si le transport est

effectué au moyen
d’un véhicule amé-
nagé en vue de
soustraire les mar-
chandises à l’influence
de la chaleur, du froid,
des

variations

de

température ou de
l’humidité de l’air, le
transporteur ne peut
invoquer le bénéfice
de l’article 17, para-
graphe 4, d), que s’il
fournit la preuve que
toutes les mesures lui
incombant,

compte

tenu des circonstances,
ont été prises en ce qui
concerne le choix,
l’entretien et l’emploi
de ces aménagements
et qu’il s’est conformé
aux instructions spé-
ciales qui ont pu lui
être données.


5. Le transporteur

ne peut invoquer le
bénéfice de l’artic-
le 17, paragraphe 4, f),
que s’il fournit la
preuve que toutes les
mesures lui incombant
normalement, compte
tenu des circonstances,
ont été prises et qu’il
s’est conformé aux
instructions spéciales
qui ont pu lui être don-
nées.


4. Sker befordring-

en med fordon som är
utrustat med särskild
anordning

för

att

skydda godset mot
inverkan av värme,
kyla,

temperatur-

växlingar eller luftens
fuktighet, har frakt-
föraren inte rätt att till
befrielse

från

an-

svarighet

åberopa

bestämmelsen i artikel
17 fjärde stycket d),
om fraktföraren inte
visar att alla åtgärder
blivit vidtagna, som
med hänsyn till om-
ständigheterna åvilar
denne i fråga om val,
underhåll och använd-
ning av anordningen,
samt att de särskilda
anvisningar som kan
ha meddelats frakt-
föraren har följts.


5. Fraktföraren har

inte

rätt

att

till

befrielse från ansvar-
ighet åberopa bestäm-
melsen i artikel 17
fjärde stycket f), om
fraktföraren inte visar
att alla åtgärder blivit
vidtagna, som med
hänsyn till omständig-
heterna normalt åvilar
denne, samt att de sär-
skilda anvisningar som
kan ha meddelats
fraktföraren har följts.

Article 19


Delay in delivery

shall be said to occur
when the goods have
not been delivered
within the agreed time-
limit or when, failing an
agreed time-limit, the
actual duration of the

Article 19


Il y a retard à la

livraison lorsque la
marchandise n’a pas
été livrée dans le délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, lorsque la durée
effective du transport

Artikel 19


Dröjsmål

med

utlämnandet förelig-
ger, när godset inte har
lämnats ut inom av-
talad tid eller, om
särskild tid inte har
avtalats, när tiden för
befordringen

över-

2019:1194

background image

SFS

23

damage or delay, he
shall only be liable to
the extent that those
factors for which he is
liable under this article
have contributed to the
loss, damage or delay.le

dommage,

sa

responsabilité

n’est

engagée que dans la
proportion

les

facteurs dont il répond
en vertu du présent
article ont contribué au
dommage.


verkat till förlusten,
minskningen, skadan
eller dröjsmålet, svarar
denne endast i den ut-
sträckning som de
förhållanden för vilka
fraktföraren

enligt

denna artikel är an-
svarig har medverkat
till förlusten, minsk-
ningen, skadan eller
dröjsmålet.

Article 18


1. The burden of

proving

that

loss,

damage or delay was
due to one of the causes
specified in article 17,
paragraph 2, shall rest
upon the carrier.2. When the carrier

establishes that in the
circumstances of the
case, the loss or damage
could be attributed to
one or more of the
special risks referred to
in

article 17,

para-

graph 4, it shall be pre-
sumed that it was so
caused. The claimant
shall

however

be

entitled to prove that the
loss or damage was not,
in fact, attributable
either wholly or partly
to one of these risks.3. This presumption

shall not apply in the
circumstances set out in
article 17, paragraph 4
(a), if there has been an
abnormal shortage, or a
loss of any package.Article 18


1. La preuve que la

perte, l’avarie ou le
retard a eu pour cause
un des faits prévus à
l’article 17,

para-

graphe 2, incombe au
transporteur.2. Lorsque le trans-

porteur établit que, eu
égard aux circon-
stances de fait, la perte
ou l’avarie a pu
résulter d’un ou de
plusieurs des risques
particuliers prévus à
l’article 17,

para-

graphe 4, il y a pré-
somption qu’elle en
résulte. L’ayant droit
peut toutefois faire la
preuve que le dom-
mage n’a pas eu l’un
de ces risques pour
cause

totale

ou

partielle.


3. La présomption

visée ci-dessus n’est
pas applicable dans le
cas

prévu

à

l’article 17,

para-

graphe 4, a), s’il y a
manquant

d’une

importance anormale
ou perte de colis.

Artikel 18


1. Bevisskyldig-

heten för att förlust,
minskning, skada eller
dröjsmål orsakats av
förhållande som anges
i

artikel 17

andra

stycket

åvilar

fraktföraren.


2. Visar fraktföraren

att förlust, minskning
eller skada att döma av
föreliggande omstän-
digheter kan härröra av
en eller flera av de
särskilda risker som
nämns i artikel 17
fjärde stycket, ska den
antas härröra därav.
Motparten har dock
rätt att föra bevisning
om

att

förlusten,

minskningen

eller

skadan i verkligheten
inte vare sig helt eller
delvis är att tillskriva
sådan risk.


3. Antagande enligt

andra stycket gäller
inte i fall som avses i
artikel 17

fjärde

stycket a), när det är
fråga om onormalt stor
minskning eller om
förlust av hela kollin.


2019:1194

background image

SFS

25

carriage having regard
to the circumstances of
the

case,

and

in

particular, in the case of
partial loads, the time
required for making up
a complete load in the
normal way, exceeds
the time it would be
reasonable to allow a
diligent carrier.

dépasse, compte tenu
des circonstances et,
notamment, dans le
cas d’un chargement
partiel, du temps voulu
pour assembler un
chargement complet
dans des conditions
normales, le temps
qu’il est raisonnable
d’allouer à des trans-
porteurs diligents.

skrider vad som med
hänsyn till omständig-
heterna skäligen bör
medges en omsorgs-
full fraktförare. I fråga
om dellast ska därvid
särskilt beaktas den tid
som krävs, för att i
sedvanlig

ordning

samla full last.

Article 20


1. The fact that goods

have not been delivered
within

thirty

days

following the expiry of
the agreed time-limit,
or, if there is no agreed
time-limit, within sixty
days from the time
when the carrier took
over the goods, shall be
conclusive evidence of
the loss of the goods,
and the person entitled
to make a claim may
thereupon treat them as
lost.


2. The person so

entitled may, on receipt
of compensation for the
missing goods, request
in writing that he shall
be notified immediately
should the goods be
recovered in the course
of the year following
the payment of compen-
sation. He shall be
given a written acknow-
ledgement

of

such

request.
3. Within the thirty

days following receipt
of such notification, the
person

entitled

as

Article 20


1. L’ayant

droit

peut, sans avoir à
fournir d’autres preu-
ves, considérer la
marchandise comme
perdue quand elle n’a
pas été livrée dans les
trente jours qui suivent
l’expiration du délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, dans les soixante
jours qui suivent la
prise en charge de la
marchandise par le
transporteur.


2. L’ayant

droit

peut, en recevant le
paiement

de

l’in-

demnité

pour

la

marchandise perdue,
demander, par écrit, à
être

avisé

immé-

diatement dans le cas
où la marchandise
serait retrouvée au
cours de l’année qui
suivra le paiement de
l’indemnité. Il lui est
donné par écrit acte de
cette demande.3. Dans les trente

jours qui suivent la
réception de cet avis,
l’ayant

droit

peut

Artikel 20


1. Om godset inte

har lämnats ut inom
trettio dagar efter
utgången av avtalad tid
eller, om särskild tid
inte avtalats, inom
sextio dagar från det
fraktföraren

mottog

godset till befordran,
äger den berättigade
anse

godset

som

förlorat

utan

att

behöva

förebringa

annan bevisning om
detta.2. Den berättigade

kan, när denne tar
emot

kompensation

för att godset har gått
förlorat,

skriftligen

begära att omedelbart
bli underrättad om
godset skulle komma
till rätta inom loppet
av ett år från det att
ersättningen betalades
ut.

Skriftlig

be-

kräftelse på att sådan
begäran framställts ska
lämnas

till

den

berättigade.


3. Inom trettio dagar

från det att den
berättigade har fått en
sådan

underrättelse

2019:1194

background image

SFS

24

4. If the carriage is

performed in vehicles
specially equipped to
protect the goods from
the effects of heat, cold,
variations

in

tem-

perature or the humidity
of the air, the carrier
shall not be entitled to
claim the benefit of
article

17,

paragraph 4 (d), unless
he proves that all steps
incumbent on him in the
circumstances with re-
spect to the choice,
maintenance and use of
such equipment were
taken and that he
complied with any
special

instructions

issued to him.


5. The carrier shall

not be entitled to claim
the benefit of article 17,
paragraph 4 (f), unless
he proves that all steps
normally incumbent on
him in the circum-
stances were taken and
that he complied with
any special instructions
issued to him.


4. Si le transport est

effectué au moyen
d’un véhicule amé-
nagé en vue de
soustraire les mar-
chandises à l’influence
de la chaleur, du froid,
des

variations

de

température ou de
l’humidité de l’air, le
transporteur ne peut
invoquer le bénéfice
de l’article 17, para-
graphe 4, d), que s’il
fournit la preuve que
toutes les mesures lui
incombant,

compte

tenu des circonstances,
ont été prises en ce qui
concerne le choix,
l’entretien et l’emploi
de ces aménagements
et qu’il s’est conformé
aux instructions spé-
ciales qui ont pu lui
être données.


5. Le transporteur

ne peut invoquer le
bénéfice de l’artic-
le 17, paragraphe 4, f),
que s’il fournit la
preuve que toutes les
mesures lui incombant
normalement, compte
tenu des circonstances,
ont été prises et qu’il
s’est conformé aux
instructions spéciales
qui ont pu lui être don-
nées.


4. Sker befordring-

en med fordon som är
utrustat med särskild
anordning

för

att

skydda godset mot
inverkan av värme,
kyla,

temperatur-

växlingar eller luftens
fuktighet, har frakt-
föraren inte rätt att till
befrielse

från

an-

svarighet

åberopa

bestämmelsen i artikel
17 fjärde stycket d),
om fraktföraren inte
visar att alla åtgärder
blivit vidtagna, som
med hänsyn till om-
ständigheterna åvilar
denne i fråga om val,
underhåll och använd-
ning av anordningen,
samt att de särskilda
anvisningar som kan
ha meddelats frakt-
föraren har följts.


5. Fraktföraren har

inte

rätt

att

till

befrielse från ansvar-
ighet åberopa bestäm-
melsen i artikel 17
fjärde stycket f), om
fraktföraren inte visar
att alla åtgärder blivit
vidtagna, som med
hänsyn till omständig-
heterna normalt åvilar
denne, samt att de sär-
skilda anvisningar som
kan ha meddelats
fraktföraren har följts.

Article 19


Delay in delivery

shall be said to occur
when the goods have
not been delivered
within the agreed time-
limit or when, failing an
agreed time-limit, the
actual duration of the

Article 19


Il y a retard à la

livraison lorsque la
marchandise n’a pas
été livrée dans le délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, lorsque la durée
effective du transport

Artikel 19


Dröjsmål

med

utlämnandet förelig-
ger, när godset inte har
lämnats ut inom av-
talad tid eller, om
särskild tid inte har
avtalats, när tiden för
befordringen

över-

2019:1194

background image

SFS

26

aforesaid may require
the goods to be deliv-
ered to him against
payment of the charges
shown to be due on the
consignment note and
also against refund of
the compensation he
received

less

any

charges

included

therein but without
prejudice to any claims
to compensation for
delay in delivery under
article 23 and, where
applicable, article 26.
4. In the absence of

the request mentioned
in paragraph 2 or of any
instructions given with-
in the period of thirty
days

specified

in

paragraph 3, or if the
goods are not recovered
until more than one year
after the payment of
compensation,

the

carrier shall be entitled
to deal with them in
accordance with the law
of the place where the
goods are situated.


exiger que la mar-
chandise lui soit livrée
contre paiement des
créances résultant de la
lettre de voiture et
contre restitution de
l’indemnité qu’il a
reçue, déduction faite
éventuellement

des

frais qui auraient été
compris dans cette
indemnité, et sous
réserve de tous droits à
l’indemnité

pour

retard à la livraison
prévue à l’article 23 et,
s’il y a lieu, à l’article
26.
4. A défaut soit de la

demande prévue au
paragraphe 2, soit
d’instructions données
dans le délai de trente
jours

prévu

au

paragraphe

3,

ou

encore si la mar-
chandise n’a été re-
trouvée que plus d’un
an après le paiement
de l’indemnité, le
transporteur en dis-
pose conformément à
la loi du lieu où se
trouve la marchandise.

som nu sagts kan
denne

begära

att

godset lämnas ut till
honom eller henne mot
betalning av de belopp
som framgår av frakt-
sedeln

och

åter-

betalning

av

den

kompensation som har
erhållits, minskad med
den kostnadsersättning
som kan ha inräknats
däri

men

utan

inskränkning i den rätt
till kompensation för
dröjsmål med utläm-
nandet som kan före-
ligga enligt artikel 23
och, i förekommande
fall, artikel 26.


4. Framställs inte en

begäran enligt andra
stycket eller lämnas
inte någon anvisning
inom den i tredje
stycket nämnda trettio-
dagarsfristen

eller

kommer godset inte
tillrätta förrän mer än
ett år förflutit från det
att ersättningen betal-
ades ut, har fraktför-
aren rätt att förfoga
över godset i överens-
stämmelse med lagen
på den ort där godset
finns.

Article 21


Should the goods

have been delivered to
the consignee without
collection of the "cash
on delivery" charge
which should have been
collected by the carrier
under the terms of the
contract of carriage, the
carrier shall be liable to
the sender for compen-
sation not exceeding the

Article 21


Si la marchandise

est livrée au destina-
taire sans encaisse-
ment du rembourse-
ment qui aurait dû être
perçu

par

le

transporteur en vertu
des dispositions du
contrat de transport, le
transporteur est tenu
d’indemniser l’expédi-
teur à concurrence du

Artikel 21


Har godset lämnats

ut till mottagaren utan
uttagande av efterkrav,
som

fraktföraren

skulle ha uppburit
enligt fraktavtalet, är
fraktföraren skyldig att
hålla

avsändaren

skadeslös intill efter-
kravets belopp, utan
inskränkning

av

fraktförarens rätt att

2019:1194

background image

SFS

25

carriage having regard
to the circumstances of
the

case,

and

in

particular, in the case of
partial loads, the time
required for making up
a complete load in the
normal way, exceeds
the time it would be
reasonable to allow a
diligent carrier.

dépasse, compte tenu
des circonstances et,
notamment, dans le
cas d’un chargement
partiel, du temps voulu
pour assembler un
chargement complet
dans des conditions
normales, le temps
qu’il est raisonnable
d’allouer à des trans-
porteurs diligents.

skrider vad som med
hänsyn till omständig-
heterna skäligen bör
medges en omsorgs-
full fraktförare. I fråga
om dellast ska därvid
särskilt beaktas den tid
som krävs, för att i
sedvanlig

ordning

samla full last.

Article 20


1. The fact that goods

have not been delivered
within

thirty

days

following the expiry of
the agreed time-limit,
or, if there is no agreed
time-limit, within sixty
days from the time
when the carrier took
over the goods, shall be
conclusive evidence of
the loss of the goods,
and the person entitled
to make a claim may
thereupon treat them as
lost.


2. The person so

entitled may, on receipt
of compensation for the
missing goods, request
in writing that he shall
be notified immediately
should the goods be
recovered in the course
of the year following
the payment of compen-
sation. He shall be
given a written acknow-
ledgement

of

such

request.
3. Within the thirty

days following receipt
of such notification, the
person

entitled

as

Article 20


1. L’ayant

droit

peut, sans avoir à
fournir d’autres preu-
ves, considérer la
marchandise comme
perdue quand elle n’a
pas été livrée dans les
trente jours qui suivent
l’expiration du délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, dans les soixante
jours qui suivent la
prise en charge de la
marchandise par le
transporteur.


2. L’ayant

droit

peut, en recevant le
paiement

de

l’in-

demnité

pour

la

marchandise perdue,
demander, par écrit, à
être

avisé

immé-

diatement dans le cas
où la marchandise
serait retrouvée au
cours de l’année qui
suivra le paiement de
l’indemnité. Il lui est
donné par écrit acte de
cette demande.3. Dans les trente

jours qui suivent la
réception de cet avis,
l’ayant

droit

peut

Artikel 20


1. Om godset inte

har lämnats ut inom
trettio dagar efter
utgången av avtalad tid
eller, om särskild tid
inte avtalats, inom
sextio dagar från det
fraktföraren

mottog

godset till befordran,
äger den berättigade
anse

godset

som

förlorat

utan

att

behöva

förebringa

annan bevisning om
detta.2. Den berättigade

kan, när denne tar
emot

kompensation

för att godset har gått
förlorat,

skriftligen

begära att omedelbart
bli underrättad om
godset skulle komma
till rätta inom loppet
av ett år från det att
ersättningen betalades
ut.

Skriftlig

be-

kräftelse på att sådan
begäran framställts ska
lämnas

till

den

berättigade.


3. Inom trettio dagar

från det att den
berättigade har fått en
sådan

underrättelse

2019:1194

background image

SFS

27

amount of such charge
without prejudice to his
right of action against
the consignee.

montant

du

rem-

boursement, sauf son
recours

contre

le

destinataire.

rikta krav mot mottag-
aren.

Article 22

1. When the sender

hands goods of a
dangerous nature to the
carrier, he shall inform
the carrier of the exact
nature of the danger and
indicate, if necessary,
the precautions to be
taken.

If

this

information has not
been entered in the
consignment note, the
burden of proving, by
some other means, that
the carrier knew the
exact nature of the
danger constituted by
the carriage of the said
goods shall rest upon
the sender or the
consignee.

2. Goods

of

a

dangerous

nature

which, in the circum-
stances referred to in
paragraph 1 of this
article, the carrier did
not

know

were

dangerous, may, at any
time or place, be
unloaded, destroyed or
rendered harmless by
the carrier without
compensation; further,
the sender shall be
liable for all expenses,
loss or damage arising
out of their handing
over for carriage or of
their carriage.

Article 22

1. Si

l’expéditeur

remet au transporteur
des

marchandises

dangereuses, il lui
signale

la

nature

exacte

du

danger

qu’elles présentent et
lui

indique

éven-

tuellement les pré-
cautions à prendre. Au
cas où cet avis n’a pas
été consigné sur la
lettre de voiture, il
appartient à l’expé-
diteur

ou

au

destinataire de faire la
preuve, par tous autres
moyens,

que

le

transporteur

a

eu

connaissance de la
nature

exacte

du

danger que présentait
le transport desdites
marchandises.


2. Les marchandises

dangereuses

qui

n’auraient pas été
connues comme telles
par le transporteur
dans les conditions
prévues au paragraphe
1 du présent article
peuvent à tout moment
et en tout lieu être
déchargées, détruites
ou rendues inoffen-
sives par le trans-
porteur, et ce sans
aucune

indemnité;

l’expéditeur est en
outre responsable de
tous frais et dommages
résultant

de

leur

remise au transport ou
de leur transport.

Artikel 22

1. Överlämnar av-

sändaren gods av farlig
beskaffenhet

till

fraktföraren, ska av-
sändaren

underrätta

fraktföraren om farans
särskilda art och, om
nödvändigt, ange de
försiktighetsmått som
ska vidtas. Har sådan
underrättelse inte ta-
gits in i fraktsedeln,
ankommer det på av-
sändaren eller mot-
tagaren att på annat
sätt styrka, att frakt-
föraren hade känne-
dom om den särskilda
arten av den fara som
var förbunden med be-
fordringen av godset.

2. Gods av farlig

beskaffenhet som, i
den situation som
avses i första stycket,
fraktföraren inte kände
till var farligt får frakt-
föraren när och var
som

helst

lossa,

förstöra eller oskad-
liggöra utan att bli er-
sättningsskyldig. Av-
sändaren är ansvarig
för all kostnad, förlust
eller

skada

som

uppkommer till följd
av godsets avläm-
nande till befordran
eller till följd av dess
befordran.

2019:1194

background image

SFS

26

aforesaid may require
the goods to be deliv-
ered to him against
payment of the charges
shown to be due on the
consignment note and
also against refund of
the compensation he
received

less

any

charges

included

therein but without
prejudice to any claims
to compensation for
delay in delivery under
article 23 and, where
applicable, article 26.
4. In the absence of

the request mentioned
in paragraph 2 or of any
instructions given with-
in the period of thirty
days

specified

in

paragraph 3, or if the
goods are not recovered
until more than one year
after the payment of
compensation,

the

carrier shall be entitled
to deal with them in
accordance with the law
of the place where the
goods are situated.


exiger que la mar-
chandise lui soit livrée
contre paiement des
créances résultant de la
lettre de voiture et
contre restitution de
l’indemnité qu’il a
reçue, déduction faite
éventuellement

des

frais qui auraient été
compris dans cette
indemnité, et sous
réserve de tous droits à
l’indemnité

pour

retard à la livraison
prévue à l’article 23 et,
s’il y a lieu, à l’article
26.
4. A défaut soit de la

demande prévue au
paragraphe 2, soit
d’instructions données
dans le délai de trente
jours

prévu

au

paragraphe

3,

ou

encore si la mar-
chandise n’a été re-
trouvée que plus d’un
an après le paiement
de l’indemnité, le
transporteur en dis-
pose conformément à
la loi du lieu où se
trouve la marchandise.

som nu sagts kan
denne

begära

att

godset lämnas ut till
honom eller henne mot
betalning av de belopp
som framgår av frakt-
sedeln

och

åter-

betalning

av

den

kompensation som har
erhållits, minskad med
den kostnadsersättning
som kan ha inräknats
däri

men

utan

inskränkning i den rätt
till kompensation för
dröjsmål med utläm-
nandet som kan före-
ligga enligt artikel 23
och, i förekommande
fall, artikel 26.


4. Framställs inte en

begäran enligt andra
stycket eller lämnas
inte någon anvisning
inom den i tredje
stycket nämnda trettio-
dagarsfristen

eller

kommer godset inte
tillrätta förrän mer än
ett år förflutit från det
att ersättningen betal-
ades ut, har fraktför-
aren rätt att förfoga
över godset i överens-
stämmelse med lagen
på den ort där godset
finns.

Article 21


Should the goods

have been delivered to
the consignee without
collection of the "cash
on delivery" charge
which should have been
collected by the carrier
under the terms of the
contract of carriage, the
carrier shall be liable to
the sender for compen-
sation not exceeding the

Article 21


Si la marchandise

est livrée au destina-
taire sans encaisse-
ment du rembourse-
ment qui aurait dû être
perçu

par

le

transporteur en vertu
des dispositions du
contrat de transport, le
transporteur est tenu
d’indemniser l’expédi-
teur à concurrence du

Artikel 21


Har godset lämnats

ut till mottagaren utan
uttagande av efterkrav,
som

fraktföraren

skulle ha uppburit
enligt fraktavtalet, är
fraktföraren skyldig att
hålla

avsändaren

skadeslös intill efter-
kravets belopp, utan
inskränkning

av

fraktförarens rätt att

2019:1194

background image

SFS

28

Article 23


l. When, under the

provisions

of

this

Convention, a carrier is
liable for compensation
in respect of total or
partial loss of goods,
such

compensation

shall be calculated by
reference to the value of
the goods at the place
and time at which they
were accepted for car-
riage.


2. The value of the

goods shall be fixed
according

to

the

commodity exchange
price or, if there is no
such price, according to
the current market price
or, if there is no
commodity exchange
price or current market
price, by reference to
the normal value of
goods of the same kind
and quality.


3. Compensation

shall not, however,
exceed 8.33 units of
account per kilogram of
gross weight short.4. In addition, the

carriage charges, Cus-
tom duties and other
charges incurred in
respect of the carriage
of the goods shall be re-
funded in full in case of
total loss and in
proportion to the loss
sustained in case of
partial loss, but no
further damages shall
be payable.

Article 23


1. Quand, en vertu

des dispositions de la
présente Convention,
une indemnité pour
perte totale ou partielle
de la marchandise est
mise à la charge du
transporteur,

cette

indemnité est calculée
d’après la valeur de la
marchandise au lieu et
à l’époque de la prise
en charge.


2. La valeur de la

marchandise est déter-
minée d’après le cours
en bourse ou, à défaut,
d’après le prix courant
sur le marché ou, à
défaut de l’un et de
l’autre, d’après la
valeur usuelle des mar-
chandises de même
nature et qualité.

3. Toutefois, l’in-

demnité

ne

peut

dépasser 8,33 unités de
compte

par

kilo-

gramme du poids brut
manquant.


4. Sont en outre

remboursés le prix du
transport, les droits, de
douane et les autres
frais

encourus

à

l’occasion du transport
de la marchandise, en
totalité en cas de perte
totale, et au prorata en
cas de perte partielle;
d’autres dommages-
intérêts ne sont pas
dus.

Artikel 23


1. Är fraktföraren

på grund av bestäm-
melserna i denna kon-
vention skyldig att ut-
ge

ersättning

för

förlust eller minskning
av gods, beräknas
ersättningen efter det
värde godset vid tiden
för dess mottagande
till befordran hade på
den ort där det mottogs
till befordran.


2. Godsets

värde

bestäms efter börs-
priset, eller om sådant
pris

saknas,

efter

marknadspriset eller,
om inte heller sådant
pris finns, efter det
gängse värdet av gods
av samma slag och be-
skaffenhet.


3. Ersättningen får

dock inte överstiga
8,33 beräkningsenhet-
er per kilogram av
förlorad bruttovikt.4. Här utöver ska

frakt, tullavgifter och
andra kostnader med
anledning av beford-
ringen återbetalas, till
fullo vid förlust och
proportionsvis

vid

minskning, men annan
skada ersätts inte.

2019:1194

background image

SFS

27

amount of such charge
without prejudice to his
right of action against
the consignee.

montant

du

rem-

boursement, sauf son
recours

contre

le

destinataire.

rikta krav mot mottag-
aren.

Article 22

1. When the sender

hands goods of a
dangerous nature to the
carrier, he shall inform
the carrier of the exact
nature of the danger and
indicate, if necessary,
the precautions to be
taken.

If

this

information has not
been entered in the
consignment note, the
burden of proving, by
some other means, that
the carrier knew the
exact nature of the
danger constituted by
the carriage of the said
goods shall rest upon
the sender or the
consignee.

2. Goods

of

a

dangerous

nature

which, in the circum-
stances referred to in
paragraph 1 of this
article, the carrier did
not

know

were

dangerous, may, at any
time or place, be
unloaded, destroyed or
rendered harmless by
the carrier without
compensation; further,
the sender shall be
liable for all expenses,
loss or damage arising
out of their handing
over for carriage or of
their carriage.

Article 22

1. Si

l’expéditeur

remet au transporteur
des

marchandises

dangereuses, il lui
signale

la

nature

exacte

du

danger

qu’elles présentent et
lui

indique

éven-

tuellement les pré-
cautions à prendre. Au
cas où cet avis n’a pas
été consigné sur la
lettre de voiture, il
appartient à l’expé-
diteur

ou

au

destinataire de faire la
preuve, par tous autres
moyens,

que

le

transporteur

a

eu

connaissance de la
nature

exacte

du

danger que présentait
le transport desdites
marchandises.


2. Les marchandises

dangereuses

qui

n’auraient pas été
connues comme telles
par le transporteur
dans les conditions
prévues au paragraphe
1 du présent article
peuvent à tout moment
et en tout lieu être
déchargées, détruites
ou rendues inoffen-
sives par le trans-
porteur, et ce sans
aucune

indemnité;

l’expéditeur est en
outre responsable de
tous frais et dommages
résultant

de

leur

remise au transport ou
de leur transport.

Artikel 22

1. Överlämnar av-

sändaren gods av farlig
beskaffenhet

till

fraktföraren, ska av-
sändaren

underrätta

fraktföraren om farans
särskilda art och, om
nödvändigt, ange de
försiktighetsmått som
ska vidtas. Har sådan
underrättelse inte ta-
gits in i fraktsedeln,
ankommer det på av-
sändaren eller mot-
tagaren att på annat
sätt styrka, att frakt-
föraren hade känne-
dom om den särskilda
arten av den fara som
var förbunden med be-
fordringen av godset.

2. Gods av farlig

beskaffenhet som, i
den situation som
avses i första stycket,
fraktföraren inte kände
till var farligt får frakt-
föraren när och var
som

helst

lossa,

förstöra eller oskad-
liggöra utan att bli er-
sättningsskyldig. Av-
sändaren är ansvarig
för all kostnad, förlust
eller

skada

som

uppkommer till följd
av godsets avläm-
nande till befordran
eller till följd av dess
befordran.

2019:1194

background image

SFS

29

5. In the case of

delay, if the claimant
proves that damage has
resulted therefrom, the
carrier

shall

pay

compensation for such
damage not exceeding
the carriage charges.6. Higher

com-

pensation may only be
claimed where the value
of the goods or a special
interest in delivery has
been

declared

in

accordance with articles
24 and 26.

7. The unit of ac-

count mentioned in this
Convention

is

the

Special Drawing Right
as defined by the
International Monetary
Fund.

The

amount

mentioned in paragraph
3 of this article shall be
converted

into

the

national currency of the
State of the Court seized
of the case on the basis
of the value of that
currency on the date of
the judgement or the
date agreed upon by the
Parties. The value of the
national currency, in
terms of the Special
Drawing Right, of a
State which is a member
of the International
Monetary Fund, shall be
calculated

in

accordance with the
method of valuation
applied by the In-
ternational

Monetary

Fund in effect at the
date in question for its

5. En cas de retard,

si l’ayant droit prouve
qu’un préjudice en est
résulté, le transporteur
est tenu de payer pour
ce

préjudice

une

indemnité qui ne peut
pas dépasser le prix du
transport.


6. Des indemnités

plus

élevées

ne

peuvent être réclamées
qu’en

cas

de

déclaration

de

la

valeur de la mar-
chandise ou de dé-
claration

d’intérêt

spécial à la livraison,
conformément

aux

articles 24 et 26.


7. L’unité

de

compte

mentionnée

dans

la

présente

Convention est le
Droit de tirage spécial
tel que défini par le
Fonds

monétaire

international. Le mon-
tant visé au paragraphe
3 du présent article est
converti

dans

la

monnaie nationale de
l’Etat dont relève le
tribunal saisi du litige
sur la base de la valeur
de cette monnaie à la
date du jugement ou à
la date adoptée d’un
commun accord par les
parties. La valeur, en
Droit de tirage spécial,
de

la

monnaie

nationale d’un Etat qui
est membre du Fonds
monétaire
international, est cal-
culée selon la méthode
d’évaluation appliquée
par le Fonds monétaire
international à la date
en question pour ses

5. Skada till följd av

dröjsmål är frakt-
föraren skyldig att
ersätta intill fraktens
belopp.


6. Ytterligare

er-

sättning kan krävas
endast om godsets
värde eller särskilt
leveransintresse

an-

givits enligt artikel 24
eller artikel 26.


7. Den beräknings-

enhet som anges i
konventionen är den
särskilda dragningsrät-
ten såsom den defi-
nieras av Internat-
ionella valutafonden.
Det belopp som anges
i tredje stycket av
denna artikel ska räk-
nas om till domstols-
landets

myntslags

värde den dag då
domen meddelas eller
den dag som parterna
kommer överens om.
Värdet av en stats
nationella mynt ut-
tryckt i särskilda drag-
ningsrätter ska, för en
stat som är medlem av
Internationella valuta-
fonden,

bestämmas

enligt den beräknings-
metod som ifråga-
varande dag tillämpas
av valutafonden för
dess verksamhet och
transaktioner. Värdet
av en stats nationella
mynt

uttryckt

i

2019:1194

background image

SFS

28

Article 23


l. When, under the

provisions

of

this

Convention, a carrier is
liable for compensation
in respect of total or
partial loss of goods,
such

compensation

shall be calculated by
reference to the value of
the goods at the place
and time at which they
were accepted for car-
riage.


2. The value of the

goods shall be fixed
according

to

the

commodity exchange
price or, if there is no
such price, according to
the current market price
or, if there is no
commodity exchange
price or current market
price, by reference to
the normal value of
goods of the same kind
and quality.


3. Compensation

shall not, however,
exceed 8.33 units of
account per kilogram of
gross weight short.4. In addition, the

carriage charges, Cus-
tom duties and other
charges incurred in
respect of the carriage
of the goods shall be re-
funded in full in case of
total loss and in
proportion to the loss
sustained in case of
partial loss, but no
further damages shall
be payable.

Article 23


1. Quand, en vertu

des dispositions de la
présente Convention,
une indemnité pour
perte totale ou partielle
de la marchandise est
mise à la charge du
transporteur,

cette

indemnité est calculée
d’après la valeur de la
marchandise au lieu et
à l’époque de la prise
en charge.


2. La valeur de la

marchandise est déter-
minée d’après le cours
en bourse ou, à défaut,
d’après le prix courant
sur le marché ou, à
défaut de l’un et de
l’autre, d’après la
valeur usuelle des mar-
chandises de même
nature et qualité.

3. Toutefois, l’in-

demnité

ne

peut

dépasser 8,33 unités de
compte

par

kilo-

gramme du poids brut
manquant.


4. Sont en outre

remboursés le prix du
transport, les droits, de
douane et les autres
frais

encourus

à

l’occasion du transport
de la marchandise, en
totalité en cas de perte
totale, et au prorata en
cas de perte partielle;
d’autres dommages-
intérêts ne sont pas
dus.

Artikel 23


1. Är fraktföraren

på grund av bestäm-
melserna i denna kon-
vention skyldig att ut-
ge

ersättning

för

förlust eller minskning
av gods, beräknas
ersättningen efter det
värde godset vid tiden
för dess mottagande
till befordran hade på
den ort där det mottogs
till befordran.


2. Godsets

värde

bestäms efter börs-
priset, eller om sådant
pris

saknas,

efter

marknadspriset eller,
om inte heller sådant
pris finns, efter det
gängse värdet av gods
av samma slag och be-
skaffenhet.


3. Ersättningen får

dock inte överstiga
8,33 beräkningsenhet-
er per kilogram av
förlorad bruttovikt.4. Här utöver ska

frakt, tullavgifter och
andra kostnader med
anledning av beford-
ringen återbetalas, till
fullo vid förlust och
proportionsvis

vid

minskning, men annan
skada ersätts inte.

2019:1194

background image

SFS

30

operations and transac-
tions. The value of the
national currency, in
terms of the Special
Drawing Right, of a
State which is not a
member of the Interna-
tional Monetary Fund,
shall be calculated in a
manner determined by
that State.


8. Nevertheless,

a

State which is not a
member of the In-
ternational

Monetary

Fund and whose law
does not permit the
application of the provi-
sions of paragraph 7 of
this article may, at the
time of ratification of or
accession

to

the

Protocol to the CMR or
at any time thereafter,
declare that the limit of
liability provided for in
paragraph 3 of this
article to be applied in
its territory shall be 25
monetary units. The
monetary units referred
to in this paragraph
corresponds to 10/31
gram

of

gold

of

millesimal fineness nine
hundred. The conver-
sion of the amount
specified in this par-
agraph into the national
currency shall be made
according to the law of
the State concerned.9. The

calculation

mentioned in the last
sentence of paragraph 7
of this article and the

propres opérations et
transactions. La va-
leur, en Droit de tirage
spécial, de la monnaie
nationale d’un Etat qui
n’est pas membre du
Fonds monétaire inter-
national, est calculée
de la façon déterminée
par cet Etat.8. Toutefois, un Etat

qui n’est pas membre
du Fonds monétaire
international et dont la
législation ne permet
pas d’appliquer les
dispositions du pa-
ragraphe 7 du présent
article

peut,

au

moment de la ratifi-
cation du Protocole à
la

CMR

ou

de

l’adhésion à celui-ci,
ou à tout moment
ultérieur déclarer que
la

limite

de

la

responsabilité prévue
au paragraphe 3 du
présent

article

et

applicable sur son
territoire est fixée à 25
unités

monétaires.

L’unité monétaire dont
il est question dans le
présent

paragraphe

correspond à 10/31 de
gramme d’or au titre
de

neuf

cents

millièmes de fin. La
conversion en mon-
naie

nationale

du

montant indiqué dans
le présent paragraphe
s’effectue conformé-
ment à la législation de
l’Etat concerné.


9. Le calcul men-

tionné à la dernière
phrase du paragraphe
7, et la conversion

särskilda dragnings-
rätter ska för en stat
som inte är medlem av
Internationella valuta-
fonden beräknas på det
sätt som den staten
bestämmer.


8. En stat, som inte

är medlem av Inter-
nationella

valuta-

fonden och vars lag
inte medger att de
bestämmelser

som

anges i sjunde stycket i
denna artikel tilläm-
pas, får dock, vid
ratifikationen av eller
anslutningen till pro-
tokollet till CMR eller
när som helst därefter,
förklara att den an-
svarsgräns som gäller
enligt tredje stycket av
denna artikel inom
dess område ska vara
25 monetära enheter.
Denna monetära enhet
motsvarar 10/31 gram
av guld av 0,900
finhet. Omräkningen
av det belopp som
anges i detta stycke
ska ske enligt den ifrå-
gavarande statens lag.9. Den

beräkning

som nämns i sista
meningen i sjunde
stycket

av

denna

2019:1194

background image

SFS

29

5. In the case of

delay, if the claimant
proves that damage has
resulted therefrom, the
carrier

shall

pay

compensation for such
damage not exceeding
the carriage charges.6. Higher

com-

pensation may only be
claimed where the value
of the goods or a special
interest in delivery has
been

declared

in

accordance with articles
24 and 26.

7. The unit of ac-

count mentioned in this
Convention

is

the

Special Drawing Right
as defined by the
International Monetary
Fund.

The

amount

mentioned in paragraph
3 of this article shall be
converted

into

the

national currency of the
State of the Court seized
of the case on the basis
of the value of that
currency on the date of
the judgement or the
date agreed upon by the
Parties. The value of the
national currency, in
terms of the Special
Drawing Right, of a
State which is a member
of the International
Monetary Fund, shall be
calculated

in

accordance with the
method of valuation
applied by the In-
ternational

Monetary

Fund in effect at the
date in question for its

5. En cas de retard,

si l’ayant droit prouve
qu’un préjudice en est
résulté, le transporteur
est tenu de payer pour
ce

préjudice

une

indemnité qui ne peut
pas dépasser le prix du
transport.


6. Des indemnités

plus

élevées

ne

peuvent être réclamées
qu’en

cas

de

déclaration

de

la

valeur de la mar-
chandise ou de dé-
claration

d’intérêt

spécial à la livraison,
conformément

aux

articles 24 et 26.


7. L’unité

de

compte

mentionnée

dans

la

présente

Convention est le
Droit de tirage spécial
tel que défini par le
Fonds

monétaire

international. Le mon-
tant visé au paragraphe
3 du présent article est
converti

dans

la

monnaie nationale de
l’Etat dont relève le
tribunal saisi du litige
sur la base de la valeur
de cette monnaie à la
date du jugement ou à
la date adoptée d’un
commun accord par les
parties. La valeur, en
Droit de tirage spécial,
de

la

monnaie

nationale d’un Etat qui
est membre du Fonds
monétaire
international, est cal-
culée selon la méthode
d’évaluation appliquée
par le Fonds monétaire
international à la date
en question pour ses

5. Skada till följd av

dröjsmål är frakt-
föraren skyldig att
ersätta intill fraktens
belopp.


6. Ytterligare

er-

sättning kan krävas
endast om godsets
värde eller särskilt
leveransintresse

an-

givits enligt artikel 24
eller artikel 26.


7. Den beräknings-

enhet som anges i
konventionen är den
särskilda dragningsrät-
ten såsom den defi-
nieras av Internat-
ionella valutafonden.
Det belopp som anges
i tredje stycket av
denna artikel ska räk-
nas om till domstols-
landets

myntslags

värde den dag då
domen meddelas eller
den dag som parterna
kommer överens om.
Värdet av en stats
nationella mynt ut-
tryckt i särskilda drag-
ningsrätter ska, för en
stat som är medlem av
Internationella valuta-
fonden,

bestämmas

enligt den beräknings-
metod som ifråga-
varande dag tillämpas
av valutafonden för
dess verksamhet och
transaktioner. Värdet
av en stats nationella
mynt

uttryckt

i

2019:1194

background image

SFS

31

conversion mentioned
in paragraph 8 of this
article, shall be made in
such a manner as to
express in the national
currency of the State as
far as possible the same
real value for the
amount in paragraph 3
of this article as is
expressed there in units
of account. States shall
communicate to the
Secretary-General

of

the United Nations the
manner of calculation
pursuant to paragraph 7
of this article or the
result of the conversion
in paragraph 8 of this
article as the case may
be, when depositing an
instrument referred to in
article 3 of the Protocol
to the CMR and
whenever there is a
change in either.


mentionnée au para-
graphe 8, du présent
article doivent être
faits de façon à
exprimer en monnaie
nationale de l’Etat la
même valeur réelle,
dans la mesure du
possible, que celle
exprimée en unités du
compte au paragraphe
3 du présent article.
Lors du dépôt d’un
instrument

visé

à

l’article 3 du Protocole
à la CMR et chaque
fois qu’un changement
se produit dans leur
méthode de calcul ou
dans la valeur de leur
monnaie nationale par
rapport à l’unité de
compte ou à l’unité
monétaire, les Etats
communiquent

au

Secrétaire général de
l’Organisation

des

Nations Unies leur
méthode de calcul
conformément

au

paragraphe 7, ou les
résultats de la con-
version conformément
au paragraphe 8, du
présent article, selon le
cas.

artikel och den om-
räkning som nämns i
åttonde stycket av
denna artikel ska göras
så att resultatet i
statens nationella mynt
så långt som möjligt
ger uttryck för samma
realvärde för beloppet
utryckt i beräknings-
enheter enligt tredje
stycket

av

denna

artikel. När en stat
deponerar

ett

in-

strument enligt artik-
el 3 i protokollet till
CMR och varje gång
som beräknings- eller
omräkningsmetoden
ändras, ska den staten
underrätta

Förenta

Nationernas general-
sekreterare om den
metod för beräkning
som staten tillämpar
enligt sjunde stycket
av denna artikel re-
spektive om resultatet
av omräkningen enligt
åttonde stycket av
denna artikel.

Article 24


The sender may,

against payment of a
surcharge to be agreed
upon, declare in the
consignment note a
value for the goods
exceeding the limit laid
down in article 23,
paragraph 3, and in that
case the amount of the
declared value shall be
substituted for that
limit.

Article 24


L’expéditeur peut

déclarer dans la lettre
de voiture, contre
paiement d’un supplé-
ment

de

prix

à

convenir, une valeur
de la marchandise
excédant la limite
mentionnée au para-
graphe 3 de l’article 23
et, dans ce cas, le
montant déclaré se
substitue à cette limite.

Artikel 24


Avsändaren

äger

mot betalning av över-
enskommen tilläggs-
avgift i fraktsedeln
uppge högre värde på
godset

än

som

motsvarar

det

i

artikel 23

tredje

stycket föreskrivna an-
svarighetsbeloppet,
och i sådant fall gäller
det uppgivna värdet i
stället som sådant
belopp.

2019:1194

background image

SFS

30

operations and transac-
tions. The value of the
national currency, in
terms of the Special
Drawing Right, of a
State which is not a
member of the Interna-
tional Monetary Fund,
shall be calculated in a
manner determined by
that State.


8. Nevertheless,

a

State which is not a
member of the In-
ternational

Monetary

Fund and whose law
does not permit the
application of the provi-
sions of paragraph 7 of
this article may, at the
time of ratification of or
accession

to

the

Protocol to the CMR or
at any time thereafter,
declare that the limit of
liability provided for in
paragraph 3 of this
article to be applied in
its territory shall be 25
monetary units. The
monetary units referred
to in this paragraph
corresponds to 10/31
gram

of

gold

of

millesimal fineness nine
hundred. The conver-
sion of the amount
specified in this par-
agraph into the national
currency shall be made
according to the law of
the State concerned.9. The

calculation

mentioned in the last
sentence of paragraph 7
of this article and the

propres opérations et
transactions. La va-
leur, en Droit de tirage
spécial, de la monnaie
nationale d’un Etat qui
n’est pas membre du
Fonds monétaire inter-
national, est calculée
de la façon déterminée
par cet Etat.8. Toutefois, un Etat

qui n’est pas membre
du Fonds monétaire
international et dont la
législation ne permet
pas d’appliquer les
dispositions du pa-
ragraphe 7 du présent
article

peut,

au

moment de la ratifi-
cation du Protocole à
la

CMR

ou

de

l’adhésion à celui-ci,
ou à tout moment
ultérieur déclarer que
la

limite

de

la

responsabilité prévue
au paragraphe 3 du
présent

article

et

applicable sur son
territoire est fixée à 25
unités

monétaires.

L’unité monétaire dont
il est question dans le
présent

paragraphe

correspond à 10/31 de
gramme d’or au titre
de

neuf

cents

millièmes de fin. La
conversion en mon-
naie

nationale

du

montant indiqué dans
le présent paragraphe
s’effectue conformé-
ment à la législation de
l’Etat concerné.


9. Le calcul men-

tionné à la dernière
phrase du paragraphe
7, et la conversion

särskilda dragnings-
rätter ska för en stat
som inte är medlem av
Internationella valuta-
fonden beräknas på det
sätt som den staten
bestämmer.


8. En stat, som inte

är medlem av Inter-
nationella

valuta-

fonden och vars lag
inte medger att de
bestämmelser

som

anges i sjunde stycket i
denna artikel tilläm-
pas, får dock, vid
ratifikationen av eller
anslutningen till pro-
tokollet till CMR eller
när som helst därefter,
förklara att den an-
svarsgräns som gäller
enligt tredje stycket av
denna artikel inom
dess område ska vara
25 monetära enheter.
Denna monetära enhet
motsvarar 10/31 gram
av guld av 0,900
finhet. Omräkningen
av det belopp som
anges i detta stycke
ska ske enligt den ifrå-
gavarande statens lag.9. Den

beräkning

som nämns i sista
meningen i sjunde
stycket

av

denna

2019:1194

background image

SFS

32

Article 25


1. In case of damage,

the carrier shall be
liable for the amount by
which the goods have
diminished in value,
calculated by reference
to the value of the goods
fixed in accordance
with article 23, para-
graphs 1, 2 and 4.


2. The compensation

may not, however,
exceed:

(a) if

the

whole

consignment has been
damaged, the amount
payable in the case of
total loss;


(b) if part only of the

consignment has been
damaged, the amount
payable in the case of
loss of the part affected.Article 25


1. En cas d’avarie,

le transporteur paie le
montant

de

la

dépréciation calculée
d’après la valeur de la
marchandise

fixée

conformément

à

l’article 23,

para-

graphes 1, 2 et 4.2. Toutefois, l’in-

demnité

ne

peut

dépasser :

a) si la totalité de

l’expédition est dé-
préciée par l’avarie, le
chiffre qu’elle aurait
atteint en cas de perte
totale;

b) si une partie

seulement de l’expé-
dition est dépréciée par
l’avarie, le chiffre
qu’elle aurait atteint en
cas de perte de la partie
dépréciée.

Artikel 25


1. Vid skada på

godset ska fraktföraren
ersätta

värdeminsk-

ningen, beräknad efter
det enligt artikel 23
första, andra och fjärde
styckena

bestämda

värdet av godset.
2. Ersättningen får

dock inte överstiga:


a) om hela sänd-

ningen minskat i värde
till följd av skadan, det
belopp som skulle ha
utgått om sändningen
gått förlorad;

b) om bara en del av

sändningen minskat i
värde till följd av
skadan, det belopp
som skulle ha utgått,
om denna del gått
förlorad.

Article 26


1. The sender may,

against payment of a
surcharge to be agreed
upon, fix the amount of
a special interest in
delivery in the case of
loss or damagc or of the
agreed time-limit being
exceeded, by entering
such amount in the con-
signment note.
2. If a declaration of a

special

interest

in

delivery has been made,
compensation for the
additional

loss

or

damage proved may be
claimed, up to the total

Article 26


1. L’expéditeur peut

fixer, en l’inscrivant à
la lettre de voiture, et
contre paiement d’un
supplément de prix à
convenir, le montant
d’un intérêt spécial à la
livraison, pour le cas
de perte ou d’avarie et
pour

celui

de

dépassement du délai
convenu.2. S’il y a eu dé-

claration

d’intérêt

spécial à la livraison, il
peut être réclamé,
indépendamment des
indemnités

prévues

aux articles 23, 24 et

Artikel 26


1. Avsändaren kan

genom anteckning i
fraktsedeln och mot
betalning av överens-
kommen tilläggsavgift
fastställa ett belopp,
som motsvarar det sär-
skilda intresset av
riktigt utlämnande om
godset går förlorat,
minskas eller skadas
eller avtalad tid för ut-
lämnandet överskrids.


2. Har särskilt leve-

ransintresse uppgivits
kan, vid sidan av
ersättning som avses i
artiklarna 23, 24 och
25, ersättning krävas
intill beloppet av det

2019:1194

background image

SFS

31

conversion mentioned
in paragraph 8 of this
article, shall be made in
such a manner as to
express in the national
currency of the State as
far as possible the same
real value for the
amount in paragraph 3
of this article as is
expressed there in units
of account. States shall
communicate to the
Secretary-General

of

the United Nations the
manner of calculation
pursuant to paragraph 7
of this article or the
result of the conversion
in paragraph 8 of this
article as the case may
be, when depositing an
instrument referred to in
article 3 of the Protocol
to the CMR and
whenever there is a
change in either.


mentionnée au para-
graphe 8, du présent
article doivent être
faits de façon à
exprimer en monnaie
nationale de l’Etat la
même valeur réelle,
dans la mesure du
possible, que celle
exprimée en unités du
compte au paragraphe
3 du présent article.
Lors du dépôt d’un
instrument

visé

à

l’article 3 du Protocole
à la CMR et chaque
fois qu’un changement
se produit dans leur
méthode de calcul ou
dans la valeur de leur
monnaie nationale par
rapport à l’unité de
compte ou à l’unité
monétaire, les Etats
communiquent

au

Secrétaire général de
l’Organisation

des

Nations Unies leur
méthode de calcul
conformément

au

paragraphe 7, ou les
résultats de la con-
version conformément
au paragraphe 8, du
présent article, selon le
cas.

artikel och den om-
räkning som nämns i
åttonde stycket av
denna artikel ska göras
så att resultatet i
statens nationella mynt
så långt som möjligt
ger uttryck för samma
realvärde för beloppet
utryckt i beräknings-
enheter enligt tredje
stycket

av

denna

artikel. När en stat
deponerar

ett

in-

strument enligt artik-
el 3 i protokollet till
CMR och varje gång
som beräknings- eller
omräkningsmetoden
ändras, ska den staten
underrätta

Förenta

Nationernas general-
sekreterare om den
metod för beräkning
som staten tillämpar
enligt sjunde stycket
av denna artikel re-
spektive om resultatet
av omräkningen enligt
åttonde stycket av
denna artikel.

Article 24


The sender may,

against payment of a
surcharge to be agreed
upon, declare in the
consignment note a
value for the goods
exceeding the limit laid
down in article 23,
paragraph 3, and in that
case the amount of the
declared value shall be
substituted for that
limit.

Article 24


L’expéditeur peut

déclarer dans la lettre
de voiture, contre
paiement d’un supplé-
ment

de

prix

à

convenir, une valeur
de la marchandise
excédant la limite
mentionnée au para-
graphe 3 de l’article 23
et, dans ce cas, le
montant déclaré se
substitue à cette limite.

Artikel 24


Avsändaren

äger

mot betalning av över-
enskommen tilläggs-
avgift i fraktsedeln
uppge högre värde på
godset

än

som

motsvarar

det

i

artikel 23

tredje

stycket föreskrivna an-
svarighetsbeloppet,
och i sådant fall gäller
det uppgivna värdet i
stället som sådant
belopp.

2019:1194

background image

SFS

33

amount of the interest
declared, independently
of the compensation
provided for in articles
23, 24 and 25.


25, et à concurrence du
montant de l’intérêt
déclaré, une indemnité
égale au dommage
supplémentaire dont la
preuve est apportée.

uppgivna intresset för
den ytterligare skada
som visas ha upp-
kommit.


Article 27


1. The claimant shall

be entitled to claim
interest

on

compensation payable.
Such

interest,

calculated at five per
centum per annum,
shall accrue from the
date on which the claim
was sent in writing to
the carrier or, if no such
claim has been made,
from the date on which
legal proceedings were
instituted.


2. When the amounts

on

which

the

calculation

of

the

compensation is based
are not expressed in the
currency of the country
in which payment is
claimed,

conversion

shall be at the rate of
exchange applicable on
the day and at the place
of payment of compen-
sation.

Article 27


1. L’ayant droit peut

demander les intérêts
de l’indemnité. Ces
intérêts, calculés à
raison de 5 pour 100
l’an, courent du jour de
la

réclamation

adressée par écrit au
transporteur ou, s’il
n’y a pas eu de réclam-
ation, du jour de la
demande en justice.

2. Lorsque

les

éléments qui servent
de base au calcul de
l’indemnité ne sont pas
exprimés

dans

la

monnaie du pays où le
paiement est réclamé,
la conversion est faite
d’après le cours du
jour et du lieu du
paiement

de

l’indemnité.

Artikel 27


1. Den som är be-

rättigad till ersättning
har rätt att kräva ränta

ersättnings-

beloppet.

Ränta

beräknas efter fem
procent om året och
löper från den dag då
skriftligt anspråk på
ersättning avsändes till
fraktföraren eller, om
sådant anspråk inte
framställts, från den
dag då talan väcktes.2. Är belopp som

ligger till grund för
beräkning av ersätt-
ning inte uttryckt i
myntslaget i den stat
där betalning krävs,
ska omräkning ske
efter den på betal-
ningsdagen gällande
kursen på den ort där
betalning sker.

Article 28


1. In cases where,

under the law appli-
cable, loss, damage or
delay arising out of
carriage under this
Convention gives rise to
an

extracontractual

claim, the carrier may
avail himself of the
provisions

of

this

Convention

which

Article 28


1. Lorsque, d’après

la loi applicable, la
perte, l’avarie ou le
retard survenu au
cours d’un transport
soumis à la présente
Convention peut don-
ner lieu à une ré-
clamation

extra-

contractuelle, le trans-
porteur

peut

se

Artikel 28


1. Kan enligt till-

lämplig lag förlust,
minskning, skada eller
dröjsmål, som har
uppkommit

under

befordran vilken är
underkastad

denna

konvention, ge upphov
till anspråk på annan
grund än avtal, får
fraktföraren åberopa

2019:1194

background image

SFS

32

Article 25


1. In case of damage,

the carrier shall be
liable for the amount by
which the goods have
diminished in value,
calculated by reference
to the value of the goods
fixed in accordance
with article 23, para-
graphs 1, 2 and 4.


2. The compensation

may not, however,
exceed:

(a) if

the

whole

consignment has been
damaged, the amount
payable in the case of
total loss;


(b) if part only of the

consignment has been
damaged, the amount
payable in the case of
loss of the part affected.Article 25


1. En cas d’avarie,

le transporteur paie le
montant

de

la

dépréciation calculée
d’après la valeur de la
marchandise

fixée

conformément

à

l’article 23,

para-

graphes 1, 2 et 4.2. Toutefois, l’in-

demnité

ne

peut

dépasser :

a) si la totalité de

l’expédition est dé-
préciée par l’avarie, le
chiffre qu’elle aurait
atteint en cas de perte
totale;

b) si une partie

seulement de l’expé-
dition est dépréciée par
l’avarie, le chiffre
qu’elle aurait atteint en
cas de perte de la partie
dépréciée.

Artikel 25


1. Vid skada på

godset ska fraktföraren
ersätta

värdeminsk-

ningen, beräknad efter
det enligt artikel 23
första, andra och fjärde
styckena

bestämda

värdet av godset.
2. Ersättningen får

dock inte överstiga:


a) om hela sänd-

ningen minskat i värde
till följd av skadan, det
belopp som skulle ha
utgått om sändningen
gått förlorad;

b) om bara en del av

sändningen minskat i
värde till följd av
skadan, det belopp
som skulle ha utgått,
om denna del gått
förlorad.

Article 26


1. The sender may,

against payment of a
surcharge to be agreed
upon, fix the amount of
a special interest in
delivery in the case of
loss or damagc or of the
agreed time-limit being
exceeded, by entering
such amount in the con-
signment note.
2. If a declaration of a

special

interest

in

delivery has been made,
compensation for the
additional

loss

or

damage proved may be
claimed, up to the total

Article 26


1. L’expéditeur peut

fixer, en l’inscrivant à
la lettre de voiture, et
contre paiement d’un
supplément de prix à
convenir, le montant
d’un intérêt spécial à la
livraison, pour le cas
de perte ou d’avarie et
pour

celui

de

dépassement du délai
convenu.2. S’il y a eu dé-

claration

d’intérêt

spécial à la livraison, il
peut être réclamé,
indépendamment des
indemnités

prévues

aux articles 23, 24 et

Artikel 26


1. Avsändaren kan

genom anteckning i
fraktsedeln och mot
betalning av överens-
kommen tilläggsavgift
fastställa ett belopp,
som motsvarar det sär-
skilda intresset av
riktigt utlämnande om
godset går förlorat,
minskas eller skadas
eller avtalad tid för ut-
lämnandet överskrids.


2. Har särskilt leve-

ransintresse uppgivits
kan, vid sidan av
ersättning som avses i
artiklarna 23, 24 och
25, ersättning krävas
intill beloppet av det

2019:1194

background image

SFS

34

exclude his liability or
which fix or limit the
compensation due.2. In cases where the

extra-contractual

lia-

bility for loss, damage
or delay of one of the
persons for whom the
carrier is responsible
under the terms of
article 3 is in issue, such
person may also avail
himself of the provi-
sions of this Convention
which

exclude

the

liability of the carrier or
which fix or limit the
compensation due.


prévaloir des disposi-
tions de la présente
Convention qui ex-
cluent

sa

res-

ponsabilité ou qui
déterminent ou li-
mitent les indemnités
dues.


2. Lorsque la res-

ponsabilité

extra-

contractuelle

pour

perte, avarie ou retard
d’une des personnes
dont le transporteur
répond aux termes de
l’article 3 est mise en
cause, cette personne
peut également se
prévaloir des dis-
positions

de

la

présente Convention
qui

excluent

la

responsabilité

du

transporteur ou qui
déterminent ou limi-
tent les indemnités
dues.

de bestämmelser i
denna konvention som
utesluter

dennes

ansvarighet eller som
anger eller begränsar
ersättningens storlek.
2. Framställs

annan grund än avtal
anspråk med anled-
ning av förlust, minsk-
ning,

skada

eller

dröjsmål mot person,
för vilken fraktföraren
svarar enligt artikel 3,
har även en sådan
person rätt att åberopa
de bestämmelser i
denna konvention som
utesluter fraktförarens
ansvarighet eller som
anger eller begränsar
ersättningens storlek.


Article 29


1. The carrier shall

not be entitled to avail
himself

of

the

provisions

of

this

chapter which exclude
or limit his liability or
which shift the burden
of proof if the damage
was caused by his wilful
misconduct or by such
default on his part as, in
accordance with the law
of the court or tribunal
seized of the case, is
considered as equiva-
lent to wilful mis-
conduct.


2. The same pro-

vision shall apply if the
wilful misconduct or
default is committed by

Article 29


1. Le transporteur

n’a pas le droit de se
prévaloir des dis-
positions du présent
chapitre qui excluent
ou

limitent

sa

responsabilité ou qui
renversent le fardeau
de la preuve, si le
dommage provient de
son dol ou d’une faute
qui lui est imputable et
qui, d’après la loi de la
juridiction saisie, est
considérée

comme

équivalente au dol.2. Il en est de même

si le dal ou la faute est
le fait des préposés du
transporteur ou de

Artikel 29


1. Fraktföraren får

inte

åberopa

de

bestämmelser i detta
kapitel vilka utesluter
eller begränsar frakt-
förarens ansvarighet
eller innebär överflytt-
ning

av

bevis-

skyldigheten,

om

fraktföraren har or-
sakat skadan upp-
såtligen eller om sådan
vårdslöshet

ligger

denne till last som
likställs med uppsåt
enligt lagen i den stat
där talan väckts.


2. Vad nu sagts

gäller även vid uppsåt
eller vårdslöshet av
någon som är anställd

2019:1194

background image

SFS

33

amount of the interest
declared, independently
of the compensation
provided for in articles
23, 24 and 25.


25, et à concurrence du
montant de l’intérêt
déclaré, une indemnité
égale au dommage
supplémentaire dont la
preuve est apportée.

uppgivna intresset för
den ytterligare skada
som visas ha upp-
kommit.


Article 27


1. The claimant shall

be entitled to claim
interest

on

compensation payable.
Such

interest,

calculated at five per
centum per annum,
shall accrue from the
date on which the claim
was sent in writing to
the carrier or, if no such
claim has been made,
from the date on which
legal proceedings were
instituted.


2. When the amounts

on

which

the

calculation

of

the

compensation is based
are not expressed in the
currency of the country
in which payment is
claimed,

conversion

shall be at the rate of
exchange applicable on
the day and at the place
of payment of compen-
sation.

Article 27


1. L’ayant droit peut

demander les intérêts
de l’indemnité. Ces
intérêts, calculés à
raison de 5 pour 100
l’an, courent du jour de
la

réclamation

adressée par écrit au
transporteur ou, s’il
n’y a pas eu de réclam-
ation, du jour de la
demande en justice.

2. Lorsque

les

éléments qui servent
de base au calcul de
l’indemnité ne sont pas
exprimés

dans

la

monnaie du pays où le
paiement est réclamé,
la conversion est faite
d’après le cours du
jour et du lieu du
paiement

de

l’indemnité.

Artikel 27


1. Den som är be-

rättigad till ersättning
har rätt att kräva ränta

ersättnings-

beloppet.

Ränta

beräknas efter fem
procent om året och
löper från den dag då
skriftligt anspråk på
ersättning avsändes till
fraktföraren eller, om
sådant anspråk inte
framställts, från den
dag då talan väcktes.2. Är belopp som

ligger till grund för
beräkning av ersätt-
ning inte uttryckt i
myntslaget i den stat
där betalning krävs,
ska omräkning ske
efter den på betal-
ningsdagen gällande
kursen på den ort där
betalning sker.

Article 28


1. In cases where,

under the law appli-
cable, loss, damage or
delay arising out of
carriage under this
Convention gives rise to
an

extracontractual

claim, the carrier may
avail himself of the
provisions

of

this

Convention

which

Article 28


1. Lorsque, d’après

la loi applicable, la
perte, l’avarie ou le
retard survenu au
cours d’un transport
soumis à la présente
Convention peut don-
ner lieu à une ré-
clamation

extra-

contractuelle, le trans-
porteur

peut

se

Artikel 28


1. Kan enligt till-

lämplig lag förlust,
minskning, skada eller
dröjsmål, som har
uppkommit

under

befordran vilken är
underkastad

denna

konvention, ge upphov
till anspråk på annan
grund än avtal, får
fraktföraren åberopa

2019:1194

background image

SFS

35

the agents or servants of
the carrier or by any
other persons of whose
services he makes use
for the performance of
the carriage, when such
agents, servants or other
persons

are

acting

within the scope of their
employment. Further-
more, in such a case
such agents, servants or
other persons shall not
be entitled to avail
themselves, with regard
to

their

personal

liability,

of

the

provisions

of

this

chapter referred to in
paragraph 1.

toutes autres person-
nes aux services des-
quelles il recourt pour
l’exécution du trans-
port

lorsque

ces

préposés ou ces autres
personnes

agissent

dans l’exercice de
leurs fonctions. Dans
ce cas, ces préposés ou
ces autres personnes
n’ont pas davantage le
droit de se prévaloir,
en ce qui concerne leur
responsabilité person-
nelle, des dispositions
du présent chapitre
visées

au

para-

graphe 1.

hos fraktföraren eller
av

annan

som

fraktföraren anlitat för
befordringen när den
anställde handlar i
tjänsten eller med-
hjälparen för upp-
dragets fullgörande. I
sådant fall får den
anställde eller med-
hjälparen inte heller
med avseende på sin
personliga ansvarighet
åberopa de bestäm-
melser i detta kapitel
vilka nämnts i första
stycket.

CHAPTER V

Claims and actions

Article 30


1. If the consignee

takes delivery of the
goods without duly
checking their condition
with the carrier or with-
out sending him re-
servations giving a
general indication of the
loss or damage, not later
than the time of delivery
in the case of apparent
loss or damage and
within seven days of
delivery, Sundays and
public

holidays

excepted, in the case of
loss or damage which is
not apparent, the fact of
his taking delivery shall
be prima facie evidence
that he has received the
goods in the condition
described

in

the

consignment note. In
the case of loss or

CHAPITRE V

Réclamations et
actions

Article 30

1. Si le destinataire

a pris livraison de la
marchandise sans qu’il
en ait constaté l’état
contradictoirement
avec le transporteur ou
sans qu’il ait, au plus
tard au moment de la
livraison s’il s’agit de
pertes

ou

avaries

apparentes, ou dans les
sept jours à dater de la
livraison, dimanche et
jours

fériés

non

compris,

lorsqu’il

s’agit de pertes ou
avaries non apparen-
tes,

adressé

des

réserves au trans-
porteur indiquant la
nature générale de la
perte on de l’avarie, il
est présumé, jusqu’à
preuve contraire, avoir
reçu la marchandise

KAPITEL V

Anmärkningar och
väckande av talan

Artikel 30

1. Har mottagaren

tagit emot godset utan
att ha gemensamt med
fraktföraren undersökt
dess tillstånd eller utan
att, när fråga är om
synlig minskning eller
skada, senast vid ut-
lämnandet, eller, när
fråga är om minskning
eller skada, som inte
var synlig, inom sju
dagar, söndagar och
andra allmänna fri-
dagar oräknade, ha till
fraktföraren framställt
anmärkning

inne-

fattande en allmän
beskrivning av minsk-
ningens eller skadans
art, ska mottagaren,
om annat inte visas,
antas ha tagit emot
godset i det tillstånd
som angivits i frakt-

2019:1194

background image

SFS

34

exclude his liability or
which fix or limit the
compensation due.2. In cases where the

extra-contractual

lia-

bility for loss, damage
or delay of one of the
persons for whom the
carrier is responsible
under the terms of
article 3 is in issue, such
person may also avail
himself of the provi-
sions of this Convention
which

exclude

the

liability of the carrier or
which fix or limit the
compensation due.


prévaloir des disposi-
tions de la présente
Convention qui ex-
cluent

sa

res-

ponsabilité ou qui
déterminent ou li-
mitent les indemnités
dues.


2. Lorsque la res-

ponsabilité

extra-

contractuelle

pour

perte, avarie ou retard
d’une des personnes
dont le transporteur
répond aux termes de
l’article 3 est mise en
cause, cette personne
peut également se
prévaloir des dis-
positions

de

la

présente Convention
qui

excluent

la

responsabilité

du

transporteur ou qui
déterminent ou limi-
tent les indemnités
dues.

de bestämmelser i
denna konvention som
utesluter

dennes

ansvarighet eller som
anger eller begränsar
ersättningens storlek.
2. Framställs

annan grund än avtal
anspråk med anled-
ning av förlust, minsk-
ning,

skada

eller

dröjsmål mot person,
för vilken fraktföraren
svarar enligt artikel 3,
har även en sådan
person rätt att åberopa
de bestämmelser i
denna konvention som
utesluter fraktförarens
ansvarighet eller som
anger eller begränsar
ersättningens storlek.


Article 29


1. The carrier shall

not be entitled to avail
himself

of

the

provisions

of

this

chapter which exclude
or limit his liability or
which shift the burden
of proof if the damage
was caused by his wilful
misconduct or by such
default on his part as, in
accordance with the law
of the court or tribunal
seized of the case, is
considered as equiva-
lent to wilful mis-
conduct.


2. The same pro-

vision shall apply if the
wilful misconduct or
default is committed by

Article 29


1. Le transporteur

n’a pas le droit de se
prévaloir des dis-
positions du présent
chapitre qui excluent
ou

limitent

sa

responsabilité ou qui
renversent le fardeau
de la preuve, si le
dommage provient de
son dol ou d’une faute
qui lui est imputable et
qui, d’après la loi de la
juridiction saisie, est
considérée

comme

équivalente au dol.2. Il en est de même

si le dal ou la faute est
le fait des préposés du
transporteur ou de

Artikel 29


1. Fraktföraren får

inte

åberopa

de

bestämmelser i detta
kapitel vilka utesluter
eller begränsar frakt-
förarens ansvarighet
eller innebär överflytt-
ning

av

bevis-

skyldigheten,

om

fraktföraren har or-
sakat skadan upp-
såtligen eller om sådan
vårdslöshet

ligger

denne till last som
likställs med uppsåt
enligt lagen i den stat
där talan väckts.


2. Vad nu sagts

gäller även vid uppsåt
eller vårdslöshet av
någon som är anställd

2019:1194

background image

SFS

36

damage which is not
apparent the reser-
vations referred to shall
be made in writing.


2. When the con-

dition of the goods has
been duly checked by
the consignee and the
carrier,

evidence

contradicting the result
of this checking shall
only be admissible in
the case of loss or
damage which is not
apparent and provided
that the consignee has
duly sent reservations in
writing to the carrier
within seven days,
Sundays and public
holidays excepted, from
the date of checking.3. No compensation

shall be payable for
delay in delivery unless
a reservation has been
sent in writing to the
carrier, within twenty-
one days from the time
that the goods were
placed at the disposal of
the consignee.4. In calculating the

time-limits provided for
in this Article the date
of delivery, or the date
of checking, or the date
when the goods were
placed at the disposal of
the consignee, as the
case may be, shall not
be included.


dans l’état décrit dans
la lettre de voiture. Les
réserves visées ci-
dessus doivent être
faites

par

écrit

lorsqu’il s’agit de
pertes ou avaries non
apparentes.

2. Lorsque l’état de

la marchandise a été
constaté

contra-

dictoirement par le
destinataire

et

le

transporteur, la preuve
contraire au résultat de
cette constatation ne
peut être faite que s’il
s’agit de pertes ou
avaries non apparentes
et si le destinataire a
adressé des réserves
écrites au transporteur
dans les sept jours,
dimanche et jours
fériés non compris, à
dater

de

cette

constatation.

3. Un retard à la

livraison

ne

peut

donner lieu à in-
demnité que si une
réserve a été adressée
par écrit dans le délai
de 21 jours à dater de
la

mise

de

la

marchandise

à

la

disposition du desti-
nataire.

4. La date de li-

vraison ou, selon le
cas, celle de la con-
statation ou celle de la
mise à disposition
n’est pas comptée dans
les délais prévus au
présent article.sedeln. I fråga om
minskning eller skada,
som inte var synlig,
ska

anmärkningen

göras skriftligen.2. Har mottagaren

och fraktföraren gem-
ensamt

undersökt

godsets tillstånd får
bevisning föras mot
vad därvid fastställts
endast när fråga är om
minskning eller skada,
som inte var synlig,
och mottagaren avsänt
skriftlig anmärkning
till fraktföraren inom
sju dagar, söndagar
och andra allmänna
fridagar oräknade, från
dagen

för

under-

sökningen.


3. Ersättning

grund av dröjsmål
utgår endast om skrift-
lig anmärkning har
skickats till frakt-
föraren inom tjugoen
dagar från den dag då
godset ställdes till
mottagarens

för-

fogande.

4. Vid beräkning av

de tidsfrister som
avses i denna artikel
medräknas inte den
dag då godset utlämn-
ades eller, i före-
kommande fall, den
dag då det blev under-
sökt eller ställdes till
mottagarens

för-

fogande.

2019:1194

background image

SFS

35

the agents or servants of
the carrier or by any
other persons of whose
services he makes use
for the performance of
the carriage, when such
agents, servants or other
persons

are

acting

within the scope of their
employment. Further-
more, in such a case
such agents, servants or
other persons shall not
be entitled to avail
themselves, with regard
to

their

personal

liability,

of

the

provisions

of

this

chapter referred to in
paragraph 1.

toutes autres person-
nes aux services des-
quelles il recourt pour
l’exécution du trans-
port

lorsque

ces

préposés ou ces autres
personnes

agissent

dans l’exercice de
leurs fonctions. Dans
ce cas, ces préposés ou
ces autres personnes
n’ont pas davantage le
droit de se prévaloir,
en ce qui concerne leur
responsabilité person-
nelle, des dispositions
du présent chapitre
visées

au

para-

graphe 1.

hos fraktföraren eller
av

annan

som

fraktföraren anlitat för
befordringen när den
anställde handlar i
tjänsten eller med-
hjälparen för upp-
dragets fullgörande. I
sådant fall får den
anställde eller med-
hjälparen inte heller
med avseende på sin
personliga ansvarighet
åberopa de bestäm-
melser i detta kapitel
vilka nämnts i första
stycket.

CHAPTER V

Claims and actions

Article 30


1. If the consignee

takes delivery of the
goods without duly
checking their condition
with the carrier or with-
out sending him re-
servations giving a
general indication of the
loss or damage, not later
than the time of delivery
in the case of apparent
loss or damage and
within seven days of
delivery, Sundays and
public

holidays

excepted, in the case of
loss or damage which is
not apparent, the fact of
his taking delivery shall
be prima facie evidence
that he has received the
goods in the condition
described

in

the

consignment note. In
the case of loss or

CHAPITRE V

Réclamations et
actions

Article 30

1. Si le destinataire

a pris livraison de la
marchandise sans qu’il
en ait constaté l’état
contradictoirement
avec le transporteur ou
sans qu’il ait, au plus
tard au moment de la
livraison s’il s’agit de
pertes

ou

avaries

apparentes, ou dans les
sept jours à dater de la
livraison, dimanche et
jours

fériés

non

compris,

lorsqu’il

s’agit de pertes ou
avaries non apparen-
tes,

adressé

des

réserves au trans-
porteur indiquant la
nature générale de la
perte on de l’avarie, il
est présumé, jusqu’à
preuve contraire, avoir
reçu la marchandise

KAPITEL V

Anmärkningar och
väckande av talan

Artikel 30

1. Har mottagaren

tagit emot godset utan
att ha gemensamt med
fraktföraren undersökt
dess tillstånd eller utan
att, när fråga är om
synlig minskning eller
skada, senast vid ut-
lämnandet, eller, när
fråga är om minskning
eller skada, som inte
var synlig, inom sju
dagar, söndagar och
andra allmänna fri-
dagar oräknade, ha till
fraktföraren framställt
anmärkning

inne-

fattande en allmän
beskrivning av minsk-
ningens eller skadans
art, ska mottagaren,
om annat inte visas,
antas ha tagit emot
godset i det tillstånd
som angivits i frakt-

2019:1194

background image

SFS

37

5. The carrier and the

consignee shall give
each

other

every

reasonable facility for
making the requisite
investigations

and

checks.

5. Le transporteur et

le

destinataire

se

donnent réciproque-
ment toutes facilités
raisonnables pour les
constatations

et

vérifications utiles.

5. Fraktföraren och

mottagaren är skyldiga
att i skälig omfattning
underlätta för varandra
att utföra erforderliga
undersökningar.

Article 31


1. In legal procee-

dings arising out of
carriage under this
Convention,

the

plaintiff may bring an
action in any court or
tribunal of a contracting
country designated by
agreement between the
parties and, in addition,
in the courts or tribunals
of a country within
whose territory:

(a) the defendant in

ordinarily resident, or
has his principal place
of business, or the
branch

or

agency

through

which

the

contract of carriage was
made, or

(b) the place where

the goods were taken
over by the carrier or the
place designated for
delivery is situated,

and in no other courts

or tribunals.


2. Where in respect

of a claim referred to in
paragraph 1 of this arti-
cle an action is pending
before a court or
tribunal

competent

under that paragraph, or
where in respect of such
a claim a judgement has
been entered by such a
court or tribunal no new
action shall be started
between

the

same

parties on the same

Article 31


1. Pour tous litiges

auxquels donnent lieu
les transports soumis à
la présente Conven-
tion, le demandeur
peut saisir, en dehors
des juridictions des
pays

contractants

désignées d’un com-
mun accord par les
parties, les juridictions
du

pays

sur

Je

territoire duquel :

a) le défendeur a sa

résidence habituelle,
son siège principal ou
la

succursale

ou

l’agence par l’inter-
médiaire de laquelle le
contrat de transport a
été conclu, ou

b) le lieu de la prise

en charge de la
marchandise ou celui
prévu pour la livraison
est situé,

et ne peut saisir que

ces juridictions.


2. Lorsque dans un

litige visé au para-
graphe premier du
présent article une
action est en instance
devant une juridiction
compétente aux termes
de ce paragraphe, ou
lorsque dans un tel
litige un jugement a
été prononcé par une
telle juridiction, il ne
peut

être

intenté

aucune nouvelle action

Artikel 31


1. Talan

rörande

befordran

som

är

underkastad

denna

konvention får väckas,
förutom vid sådan
domstol i fördrags-
slutande

stat

som

parterna utsett vid
domstol i stat, inom
vars område


a) svaranden har sitt

hemvist, sitt huvud-
kontor eller den filial
eller agentur genom
vars medverkan frakt-
avtalet slutits, ellerb) den ort där godset

mottogs

av

fraktföraren

eller

bestämmelseorten är
belägen,

och får inte väckas

vid annan domstol.


2. Är talan som

avses i första stycket
av denna artikel an-
hängig vid en enligt
det stycket behörig
domstol eller har sådan
talan avgjorts av sådan
domstol, får ny talan
inte väckas mellan
samma parter an-
gående samma sak, om
inte avgörandet av den
domstol vid vilken den
första talan väcktes

2019:1194

background image

SFS

36

damage which is not
apparent the reser-
vations referred to shall
be made in writing.


2. When the con-

dition of the goods has
been duly checked by
the consignee and the
carrier,

evidence

contradicting the result
of this checking shall
only be admissible in
the case of loss or
damage which is not
apparent and provided
that the consignee has
duly sent reservations in
writing to the carrier
within seven days,
Sundays and public
holidays excepted, from
the date of checking.3. No compensation

shall be payable for
delay in delivery unless
a reservation has been
sent in writing to the
carrier, within twenty-
one days from the time
that the goods were
placed at the disposal of
the consignee.4. In calculating the

time-limits provided for
in this Article the date
of delivery, or the date
of checking, or the date
when the goods were
placed at the disposal of
the consignee, as the
case may be, shall not
be included.


dans l’état décrit dans
la lettre de voiture. Les
réserves visées ci-
dessus doivent être
faites

par

écrit

lorsqu’il s’agit de
pertes ou avaries non
apparentes.

2. Lorsque l’état de

la marchandise a été
constaté

contra-

dictoirement par le
destinataire

et

le

transporteur, la preuve
contraire au résultat de
cette constatation ne
peut être faite que s’il
s’agit de pertes ou
avaries non apparentes
et si le destinataire a
adressé des réserves
écrites au transporteur
dans les sept jours,
dimanche et jours
fériés non compris, à
dater

de

cette

constatation.

3. Un retard à la

livraison

ne

peut

donner lieu à in-
demnité que si une
réserve a été adressée
par écrit dans le délai
de 21 jours à dater de
la

mise

de

la

marchandise

à

la

disposition du desti-
nataire.

4. La date de li-

vraison ou, selon le
cas, celle de la con-
statation ou celle de la
mise à disposition
n’est pas comptée dans
les délais prévus au
présent article.sedeln. I fråga om
minskning eller skada,
som inte var synlig,
ska

anmärkningen

göras skriftligen.2. Har mottagaren

och fraktföraren gem-
ensamt

undersökt

godsets tillstånd får
bevisning föras mot
vad därvid fastställts
endast när fråga är om
minskning eller skada,
som inte var synlig,
och mottagaren avsänt
skriftlig anmärkning
till fraktföraren inom
sju dagar, söndagar
och andra allmänna
fridagar oräknade, från
dagen

för

under-

sökningen.


3. Ersättning

grund av dröjsmål
utgår endast om skrift-
lig anmärkning har
skickats till frakt-
föraren inom tjugoen
dagar från den dag då
godset ställdes till
mottagarens

för-

fogande.

4. Vid beräkning av

de tidsfrister som
avses i denna artikel
medräknas inte den
dag då godset utlämn-
ades eller, i före-
kommande fall, den
dag då det blev under-
sökt eller ställdes till
mottagarens

för-

fogande.

2019:1194

background image

SFS

38

grounds unless the
judgement of the court
or tribunal before which
the first action was
brought is not en-
forceable in the country
in which the fresh
proceedings

are

brought.
3. When a judgement

entered by a court or
tribunal of a contracting
country in any such ac-
tion as is referred to in
paragraph 1 of this
article has become
enforceable in that
country, it shall also
become enforceable in
each of the other
contracting States, as
soon as the formalities
required in the country
concerned have been
complied with. These
formalities shall not
permit the merits of the
case to be re-opened.

4. The provisions of

paragraph 3 of this
article shall apply to
judgements after trial,
judgements by default
and settlements con-
firmed by an order of
the court, but shall not
apply to interim judge-
ments or to awards of
damages, in addition to
costs against a plaintiff
who wholly or partly
fails in his action.
pour la même cause
entre

les

mêmes

parties a moins que la
décision

de

la

juridiction

devant

laquelle la première
action a été intentée ne
soit pas susceptible
d’être exécutée dans le
pays où la nouvelle
action est intentée.


3. Lorsque dans un

litige visé au par-
agraphe 1 du présent
article un jugement
rendu par une ju-
ridiction d’un pays
contractant est devenu
exécutoire dans ce
pays,

il

devient

également exécutoire
dans chacun des autres
pays

contractants

aussitôt

après

accomplissement des
formalités prescrites à
cet effet dans le pays
intéressé. Ces for-
malités ne peuvent
comporter

aucune

revision de l’affaire.
4. Les dispositions

du paragraphe 3 du
présent article s’app-
liquent aux jugements
contradictoires,

aux

jugements par défaut
et aux transactions
judiciaires mais ne
s’appliquent ni aux
jugements qui ne sont
exécutoires que par
provision,

ni

aux

condamnations

en

dommages et intérêts
qui seraient prononcés
en sus des dépens
contre un demandeur
en raison du rejet total

inte kan verkställas i
den stat där den nya
talan väcks.


3. Sedan dom i tvist

som avses i första
stycket

av

denna

artikel meddelats av
domstol i fördragsslu-
tande stat och blivit
verkställbar i den
staten ska domen vara
verkställbar även i var
och en av de övriga
fördragsslutande
staterna, så snart de
formföreskrifter

har

blivit uppfyllda som
gäller i den fördrags-
slutande stat där verk-
ställighet söks. Sådana
formföreskrifter

får

inte

innefatta

möjlighet

till

omprövning av själva
saken.


4. Bestämmelserna i

tredje stycket av denna
artikel tillämpas på do-
mar, meddelade efter
kontradiktoriskt för-
farande, tredskodomar
och av domstol stad-
fästa förlikningar men
inte på domar, som är
endast interimistiskt
verkställbara, eller på
avgöranden,

var-

igenom kärande, som
helt eller delvis tappat
målet, ålagts att på
grund av detta utge
skadestånd

utöver

rättegångskostnaden.

2019:1194

background image

SFS

37

5. The carrier and the

consignee shall give
each

other

every

reasonable facility for
making the requisite
investigations

and

checks.

5. Le transporteur et

le

destinataire

se

donnent réciproque-
ment toutes facilités
raisonnables pour les
constatations

et

vérifications utiles.

5. Fraktföraren och

mottagaren är skyldiga
att i skälig omfattning
underlätta för varandra
att utföra erforderliga
undersökningar.

Article 31


1. In legal procee-

dings arising out of
carriage under this
Convention,

the

plaintiff may bring an
action in any court or
tribunal of a contracting
country designated by
agreement between the
parties and, in addition,
in the courts or tribunals
of a country within
whose territory:

(a) the defendant in

ordinarily resident, or
has his principal place
of business, or the
branch

or

agency

through

which

the

contract of carriage was
made, or

(b) the place where

the goods were taken
over by the carrier or the
place designated for
delivery is situated,

and in no other courts

or tribunals.


2. Where in respect

of a claim referred to in
paragraph 1 of this arti-
cle an action is pending
before a court or
tribunal

competent

under that paragraph, or
where in respect of such
a claim a judgement has
been entered by such a
court or tribunal no new
action shall be started
between

the

same

parties on the same

Article 31


1. Pour tous litiges

auxquels donnent lieu
les transports soumis à
la présente Conven-
tion, le demandeur
peut saisir, en dehors
des juridictions des
pays

contractants

désignées d’un com-
mun accord par les
parties, les juridictions
du

pays

sur

Je

territoire duquel :

a) le défendeur a sa

résidence habituelle,
son siège principal ou
la

succursale

ou

l’agence par l’inter-
médiaire de laquelle le
contrat de transport a
été conclu, ou

b) le lieu de la prise

en charge de la
marchandise ou celui
prévu pour la livraison
est situé,

et ne peut saisir que

ces juridictions.


2. Lorsque dans un

litige visé au para-
graphe premier du
présent article une
action est en instance
devant une juridiction
compétente aux termes
de ce paragraphe, ou
lorsque dans un tel
litige un jugement a
été prononcé par une
telle juridiction, il ne
peut

être

intenté

aucune nouvelle action

Artikel 31


1. Talan

rörande

befordran

som

är

underkastad

denna

konvention får väckas,
förutom vid sådan
domstol i fördrags-
slutande

stat

som

parterna utsett vid
domstol i stat, inom
vars område


a) svaranden har sitt

hemvist, sitt huvud-
kontor eller den filial
eller agentur genom
vars medverkan frakt-
avtalet slutits, ellerb) den ort där godset

mottogs

av

fraktföraren

eller

bestämmelseorten är
belägen,

och får inte väckas

vid annan domstol.


2. Är talan som

avses i första stycket
av denna artikel an-
hängig vid en enligt
det stycket behörig
domstol eller har sådan
talan avgjorts av sådan
domstol, får ny talan
inte väckas mellan
samma parter an-
gående samma sak, om
inte avgörandet av den
domstol vid vilken den
första talan väcktes

2019:1194

background image

SFS

39
5. Security for costs

shall not be required in
proceedings arising out
of carriage under this
Convention

from

nationals of contracting
countries resident or
having their place of
business in one of those
countries.

ou partiel de sa de-
mande.


5. Il ne peut être

exigé de caution de
ressortissants de pays
contractants,

ayant

leur domicile ou un
établissement dans un
de ces pays, pour
assurer le paiement des
dépens à l’occasion
des actions en justice
auxquelles

donnent

lieu les transports
soumis à la présente
Convention.
5. Säkerhet

för

kostnad i rättegång
med anledning av
befordran

som

är

underkastad

denna

konvention får inte
krävas av sådan med-
borgare i fördrags-
slutande stat som har
hemvist eller driver
rörelse

med

fast

driftställe i sådan stat.

Article 32


1. The period of

limitation for an action
arising out of carriage
under this Convention
shall be one year. Ne-
vertheless, in the case of
wilful misconduct, or
such default as in ac-
cordance with the law
of the court or tribunal
seised of the case, is
considered as equiva-
lent to wilful mis-
conduct, the period of
limitation shall be three
years. The period of
limitation shall begin to
run:

(a) in the case of

partial loss, damage or
delay in delivery, from
the date of delivery;

(b) in the case of total

loss, from the thirtieth
day after the expiry of
the agreed time-limit or
where there is no agreed
time-limit from the
sixtieth day from the
date on which the goods

Article 32


1. Les

actions

auxquelles

peuvent

donner

lieu

les

transports soumis à la
présente Convention
sont prescrites dans le
délai

d’un

an.

Toutefois, dans le cas
de dol on de faute
considérée, d’après la
loi de la juridiction
saisie, comme équiva-
lente au dol, la
prescription est de
trois ans. La prescrip-
tion court :

a) dans le cas de

perte partielle, d’ava-
rie ou de retard, à partir
du

jour

la

marchandise a été
livrée;

b) dans le cas de

perte totale, à partir du
trentième jour après
l’expiration du délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, à partir du
soixantième jour après
la prise en charge de la

Artikel 32


1. Talan rörande be-

fordran som är under-
kastad denna konven-
tion ska väckas inom
ett år. Grundas talan på
uppsåt eller sådan
vårdslöshet som enligt
lagen i den stat där
talan prövas likställs
med uppsåt, gäller
dock en frist om tre år.
Preskriptionstiden
löper
a) vid minskning,

skada eller dröjsmål
från dagen då godset
lämnades ut till mot-
tagaren;


b) vid förlust från

trettionde dagen efter
utgången av avtalad tid
för utlämnandet eller,
om särskild tid inte har
avtalats, från sextionde
dagen

efter

det

fraktföraren

mottog

godset till befordran;

2019:1194

background image

SFS

38

grounds unless the
judgement of the court
or tribunal before which
the first action was
brought is not en-
forceable in the country
in which the fresh
proceedings

are

brought.
3. When a judgement

entered by a court or
tribunal of a contracting
country in any such ac-
tion as is referred to in
paragraph 1 of this
article has become
enforceable in that
country, it shall also
become enforceable in
each of the other
contracting States, as
soon as the formalities
required in the country
concerned have been
complied with. These
formalities shall not
permit the merits of the
case to be re-opened.

4. The provisions of

paragraph 3 of this
article shall apply to
judgements after trial,
judgements by default
and settlements con-
firmed by an order of
the court, but shall not
apply to interim judge-
ments or to awards of
damages, in addition to
costs against a plaintiff
who wholly or partly
fails in his action.
pour la même cause
entre

les

mêmes

parties a moins que la
décision

de

la

juridiction

devant

laquelle la première
action a été intentée ne
soit pas susceptible
d’être exécutée dans le
pays où la nouvelle
action est intentée.


3. Lorsque dans un

litige visé au par-
agraphe 1 du présent
article un jugement
rendu par une ju-
ridiction d’un pays
contractant est devenu
exécutoire dans ce
pays,

il

devient

également exécutoire
dans chacun des autres
pays

contractants

aussitôt

après

accomplissement des
formalités prescrites à
cet effet dans le pays
intéressé. Ces for-
malités ne peuvent
comporter

aucune

revision de l’affaire.
4. Les dispositions

du paragraphe 3 du
présent article s’app-
liquent aux jugements
contradictoires,

aux

jugements par défaut
et aux transactions
judiciaires mais ne
s’appliquent ni aux
jugements qui ne sont
exécutoires que par
provision,

ni

aux

condamnations

en

dommages et intérêts
qui seraient prononcés
en sus des dépens
contre un demandeur
en raison du rejet total

inte kan verkställas i
den stat där den nya
talan väcks.


3. Sedan dom i tvist

som avses i första
stycket

av

denna

artikel meddelats av
domstol i fördragsslu-
tande stat och blivit
verkställbar i den
staten ska domen vara
verkställbar även i var
och en av de övriga
fördragsslutande
staterna, så snart de
formföreskrifter

har

blivit uppfyllda som
gäller i den fördrags-
slutande stat där verk-
ställighet söks. Sådana
formföreskrifter

får

inte

innefatta

möjlighet

till

omprövning av själva
saken.


4. Bestämmelserna i

tredje stycket av denna
artikel tillämpas på do-
mar, meddelade efter
kontradiktoriskt för-
farande, tredskodomar
och av domstol stad-
fästa förlikningar men
inte på domar, som är
endast interimistiskt
verkställbara, eller på
avgöranden,

var-

igenom kärande, som
helt eller delvis tappat
målet, ålagts att på
grund av detta utge
skadestånd

utöver

rättegångskostnaden.

2019:1194

background image

SFS

40

were taken over by the
carrier;

(c) in all other cases,

on the expiry of a period
of three months after the
making of the contract
of carriage.


The day on which the

period of limitation
begins to run shall not
be included in the
period.

2. A written claim

shall suspend the period
of limitation until such
date as the carrier
rejects the claim by
notification in writing
and returns the docu-
ments attached thereto.
If a part of the claim is
admitted the period of
limitation shall start to
run again only in
respect of that part of
the claim still in
dispute. The burden of
proof of the receipt of
the claim, or of the reply
and of the return of the
documents, shall rest
with the party relying
upon these facts. The
running of the period of
limitation shall not be
suspended by further
claims having the same
object.


3. Subject to the

provisions of paragraph
2 above, the extension
of

the

period

of

limitation

shall

be

governed by the law of
the court or tribunal
seised of the case. That
law shall also govern
the fresh accrual of
rights of action.

marchandise par le
transporteur;

c) dans tous les

autres cas, à partir de
l’expiration d’un délai
de trois mois à dater de
la

conclusion

du

contrat de transport.

Le jour indiqué ci-

dessus comme point de
départ

de

la

prescription n’est pas
compris dans le délai.


2. Une réclamation

écrite

suspend

la

prescription jusqu’au
jour où le transporteur
repousse la réclama-
tion par écrit et restitue
les pièces qui y étaient
jointes.

En

cas

d’acceptation partielle
de la réclamation, la
prescription ne re-
prend son cours que
pour la partie de la
réclamation qui reste
litigieuse. La preuve
de la réception de la
réclamation ou de la
réponse et de la res-
titution des pièces est à
la charge de la partie
qui invoque ce fait.
Les

réclamations

ultérieures ayant le
même

objet

ne

suspendent pas la
prescription.


3. Sous réserve des

dispositions du para-
graphe 2 ci-dessus, la
suspension

de

la

prescription est régie
par la loi de la
juridiction saisie. Il en
est de même en ce qui
concerne l’interruption
de la prescription.


c) i annat fall från

utgången av en tid av
tre månader från det att
fraktavtalet slöts.Den dag från vilken

tid för talans väckande
löper medräknas inte i
tiden.

2. Skriftligt krav

medför uppehåll i
preskriptionstiden in-
till

den

dag

fraktföraren skriftligen
bestrider kravet och
återsänder

de

handlingar som åtföljt
kravet. Medges kravet
delvis,

fortsätter

preskriptionstiden att
löpa

endast

med

avseende på den del av
kravet som kvarstår
som

tvistig.

Bevisskyldigheten för
att krav eller svar
därpå mottagits eller
att handlingar åter-
ställts vilar på den som
påstår sådant förhåll-
ande. Förnyat krav
rörande samma sak
medför inte uppehåll i
preskriptionstiden.3. Om annat inte

följer av bestämmel-
serna i andra stycket,
tillämpas i frågor som
avser uppehåll i pre-
skriptionstiden lagen i
den stat där talan
väckts. Samma lag
tillämpas i frågor som
gäller preskriptionsav-
brott.

2019:1194

background image

SFS

39
5. Security for costs

shall not be required in
proceedings arising out
of carriage under this
Convention

from

nationals of contracting
countries resident or
having their place of
business in one of those
countries.

ou partiel de sa de-
mande.


5. Il ne peut être

exigé de caution de
ressortissants de pays
contractants,

ayant

leur domicile ou un
établissement dans un
de ces pays, pour
assurer le paiement des
dépens à l’occasion
des actions en justice
auxquelles

donnent

lieu les transports
soumis à la présente
Convention.
5. Säkerhet

för

kostnad i rättegång
med anledning av
befordran

som

är

underkastad

denna

konvention får inte
krävas av sådan med-
borgare i fördrags-
slutande stat som har
hemvist eller driver
rörelse

med

fast

driftställe i sådan stat.

Article 32


1. The period of

limitation for an action
arising out of carriage
under this Convention
shall be one year. Ne-
vertheless, in the case of
wilful misconduct, or
such default as in ac-
cordance with the law
of the court or tribunal
seised of the case, is
considered as equiva-
lent to wilful mis-
conduct, the period of
limitation shall be three
years. The period of
limitation shall begin to
run:

(a) in the case of

partial loss, damage or
delay in delivery, from
the date of delivery;

(b) in the case of total

loss, from the thirtieth
day after the expiry of
the agreed time-limit or
where there is no agreed
time-limit from the
sixtieth day from the
date on which the goods

Article 32


1. Les

actions

auxquelles

peuvent

donner

lieu

les

transports soumis à la
présente Convention
sont prescrites dans le
délai

d’un

an.

Toutefois, dans le cas
de dol on de faute
considérée, d’après la
loi de la juridiction
saisie, comme équiva-
lente au dol, la
prescription est de
trois ans. La prescrip-
tion court :

a) dans le cas de

perte partielle, d’ava-
rie ou de retard, à partir
du

jour

la

marchandise a été
livrée;

b) dans le cas de

perte totale, à partir du
trentième jour après
l’expiration du délai
convenu ou, s’il n’a
pas été convenu de
délai, à partir du
soixantième jour après
la prise en charge de la

Artikel 32


1. Talan rörande be-

fordran som är under-
kastad denna konven-
tion ska väckas inom
ett år. Grundas talan på
uppsåt eller sådan
vårdslöshet som enligt
lagen i den stat där
talan prövas likställs
med uppsåt, gäller
dock en frist om tre år.
Preskriptionstiden
löper
a) vid minskning,

skada eller dröjsmål
från dagen då godset
lämnades ut till mot-
tagaren;


b) vid förlust från

trettionde dagen efter
utgången av avtalad tid
för utlämnandet eller,
om särskild tid inte har
avtalats, från sextionde
dagen

efter

det

fraktföraren

mottog

godset till befordran;

2019:1194

background image

SFS

41

4. A right of action

which has become
barred by lapse of time
may not be exercised by
way of counter-claim or
set-off.

4. L’action prescrite

ne peut plus être
exercée, même sous
forme de demande
reconventionnelle ou
d’exception.

4. Preskriberad for-

dran kan inte göras
gällande genom gen-
käromål eller yrkande
om kvittning.

Article 33


The

contract

of

carriage may contain a
clause

conferring

competence

on

an

arbitration tribunal if
the clause conferring
competence on the
tribunal provides that
the tribunal shall apply
this Convention.

Article 33


Le contrat de trans-

port peut contenir une
clause

attribuant

compétence

à

un

tribunal arbitral à
condition que cette
clause prévoie que le
tribunal arbitral appli-
quera

la

présente

Convention.

Artikel 33


Fraktavtalet

får

innehålla bestämmelse
om att tvist ska
avgöras av skiljemän,
om

bestämmelsen

föreskriver att skilje-
männen ska tillämpa
denna konvention.

CHAPTER VI

Provisions relating to
carriage performed by
successive carriers


Article 34


If carriage governed

by a single contract is
performed by succes-
sive road carriers, each
of them shall be
responsible for the
performance of the
whole operation, the
second carrier and each
succeeding

carrier

becoming a party to the
contract of carriage,
under the terms of the
consignment note, by
reason of his acceptance
of the goods and the
consignment note.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives
au transport effectué
par transporteurs
successifs


Article 34

Si un transport régi

par un contrat unique
est exécuté par des
transporteurs routiers
successifs, chacun de
ceux-ci assume la
responsabilité

de

l’exécution du trans-
port total, le second
transporteur et chacun
des

transporteurs

suivants devenant, de
par leur acceptation de
la marchandise et de la
lettre

de

voiture,

parties au contrat, aux
conditions de la lettre
de voiture.

KAPITEL VI

Bestämmelser om
befordran som utförs
av flera fraktförare
efter varandra

Artikel 34


Utförs befordran på

grund av ett och
samma fraktavtal av
flera

vägfraktförare

efter varandra, är var
och en av dem an-
svarig för utförandet
av befordringen i dess
helhet. Den andre
fraktföraren och var
och en av de följande
inträder genom att ta
emot godset och frakt-
sedeln såsom part i
fraktavtalet på de
villkor som anges i
fraktsedeln.

Article 35


l. A carrier accepting

the goods from a

Article 35


1. Le transporteur

qui

accepte

la

Artikel 35


1. Fraktförare, som

tar emot godset från

2019:1194

background image

SFS

40

were taken over by the
carrier;

(c) in all other cases,

on the expiry of a period
of three months after the
making of the contract
of carriage.


The day on which the

period of limitation
begins to run shall not
be included in the
period.

2. A written claim

shall suspend the period
of limitation until such
date as the carrier
rejects the claim by
notification in writing
and returns the docu-
ments attached thereto.
If a part of the claim is
admitted the period of
limitation shall start to
run again only in
respect of that part of
the claim still in
dispute. The burden of
proof of the receipt of
the claim, or of the reply
and of the return of the
documents, shall rest
with the party relying
upon these facts. The
running of the period of
limitation shall not be
suspended by further
claims having the same
object.


3. Subject to the

provisions of paragraph
2 above, the extension
of

the

period

of

limitation

shall

be

governed by the law of
the court or tribunal
seised of the case. That
law shall also govern
the fresh accrual of
rights of action.

marchandise par le
transporteur;

c) dans tous les

autres cas, à partir de
l’expiration d’un délai
de trois mois à dater de
la

conclusion

du

contrat de transport.

Le jour indiqué ci-

dessus comme point de
départ

de

la

prescription n’est pas
compris dans le délai.


2. Une réclamation

écrite

suspend

la

prescription jusqu’au
jour où le transporteur
repousse la réclama-
tion par écrit et restitue
les pièces qui y étaient
jointes.

En

cas

d’acceptation partielle
de la réclamation, la
prescription ne re-
prend son cours que
pour la partie de la
réclamation qui reste
litigieuse. La preuve
de la réception de la
réclamation ou de la
réponse et de la res-
titution des pièces est à
la charge de la partie
qui invoque ce fait.
Les

réclamations

ultérieures ayant le
même

objet

ne

suspendent pas la
prescription.


3. Sous réserve des

dispositions du para-
graphe 2 ci-dessus, la
suspension

de

la

prescription est régie
par la loi de la
juridiction saisie. Il en
est de même en ce qui
concerne l’interruption
de la prescription.


c) i annat fall från

utgången av en tid av
tre månader från det att
fraktavtalet slöts.Den dag från vilken

tid för talans väckande
löper medräknas inte i
tiden.

2. Skriftligt krav

medför uppehåll i
preskriptionstiden in-
till

den

dag

fraktföraren skriftligen
bestrider kravet och
återsänder

de

handlingar som åtföljt
kravet. Medges kravet
delvis,

fortsätter

preskriptionstiden att
löpa

endast

med

avseende på den del av
kravet som kvarstår
som

tvistig.

Bevisskyldigheten för
att krav eller svar
därpå mottagits eller
att handlingar åter-
ställts vilar på den som
påstår sådant förhåll-
ande. Förnyat krav
rörande samma sak
medför inte uppehåll i
preskriptionstiden.3. Om annat inte

följer av bestämmel-
serna i andra stycket,
tillämpas i frågor som
avser uppehåll i pre-
skriptionstiden lagen i
den stat där talan
väckts. Samma lag
tillämpas i frågor som
gäller preskriptionsav-
brott.

2019:1194

background image

SFS

42

previous carrier shall
give the latter a dated
and signed receipt. He
shall enter his name and
address on the second
copy

of

the

consignment

note.

Where applicable, he
shall enter on the
second copy of the
consignment note and
on

the

receipt

reservations of the kind
provided for in article 8,
paragraph 2.2. The provisions of

article 9 shall apply to
the relations between
successive carriers.

marchandise du trans-
porteur

précédent

remet à celui-ci un
reçu daté et signé. Il
doit porter son nom et
son adresse sur le deu-
xième exemplaire de la
lettre de voiture. S’il y
a lieu, il appose sur cet
exemplaire, ainsi que
sur le reçu, des
réserves analogues à
celles qui sont prévues
à l’article 8, para-
graphe 2.2. Les dispositions

de l’article 9 s’app-
liquent aux relations
entre

transporteurs

successifs.

föregående

frakt-

förare, ska lämna
denne ett dagtecknat
och

underskrivet

kvitto. Han eller hon
ska teckna sitt namn
och sin adress på det
andra exemplaret av
fraktsedeln.

Finns

anledning till det ska
han eller hon på
nämnda exemplar och
på kvittot anteckna
förbehåll av den art
som avses i artikel 8
andra stycket.


2. Bestämmelserna i

artikel 9 tillämpas på
förhållandet

mellan

fraktförare vilka utför
befordran efter var-
andra.

Article 36


Except in the case of

a counter-claim or a set-
off raised in an action
concerning a claim
based on the same
contract of carriage,
legal proceedings in
respect of liability for
loss, damage or delay
may only be brought
against the first carrier,
the last carrier or the
carrier who was perfor-
ming that portion of the
carriage during which
the event causing the
loss, damage or delay
occurred; an action may
be brought at the same
time against several of
these carriers.

Article 36


A moins qu’il ne

s’agisse d’une de-
mande

reconven-

tionnelle ou d’une
exception

formulée

dans une instance
relative à une demande
fondée sur le même
contrat de transport,
l’action

en

responsabilité

pour

perte, avarie ou retard
ne peut être dirigée
que contre le premier
transporteur, le dernier
transporteur, ou le
transporteur

qui

exécutait la partie du
transport au cours de
laquelle s’est produit
le fait ayant causé la
perte, l’avarie ou le
retard l’action peut
être dirigée à la fois
contre plusieurs de ces
transporteurs.

Artikel 36


Talan om ansvarig-

het för förlust, minsk-
ning,

skada

eller

dröjsmål på grund av
fraktavtal får, utom när
det är fråga om gen-
käromål eller kvitt-
ningsyrkande i rätte-
gång rörande fordran
grundad på fraktav-
talet, föras endast mot
den förste eller den
siste fraktföraren eller
mot den fraktförare
som utförde sådan del
av befordringen under
vilken den händelse in-
träffade som orsakade
förlusten,
minskningen, skadan
eller dröjsmålet. Talan
får föras mot flera av
dessa fraktförare sam-
tidigt.

2019:1194

background image

SFS

41

4. A right of action

which has become
barred by lapse of time
may not be exercised by
way of counter-claim or
set-off.

4. L’action prescrite

ne peut plus être
exercée, même sous
forme de demande
reconventionnelle ou
d’exception.

4. Preskriberad for-

dran kan inte göras
gällande genom gen-
käromål eller yrkande
om kvittning.

Article 33


The

contract

of

carriage may contain a
clause

conferring

competence

on

an

arbitration tribunal if
the clause conferring
competence on the
tribunal provides that
the tribunal shall apply
this Convention.

Article 33


Le contrat de trans-

port peut contenir une
clause

attribuant

compétence

à

un

tribunal arbitral à
condition que cette
clause prévoie que le
tribunal arbitral appli-
quera

la

présente

Convention.

Artikel 33


Fraktavtalet

får

innehålla bestämmelse
om att tvist ska
avgöras av skiljemän,
om

bestämmelsen

föreskriver att skilje-
männen ska tillämpa
denna konvention.

CHAPTER VI

Provisions relating to
carriage performed by
successive carriers


Article 34


If carriage governed

by a single contract is
performed by succes-
sive road carriers, each
of them shall be
responsible for the
performance of the
whole operation, the
second carrier and each
succeeding

carrier

becoming a party to the
contract of carriage,
under the terms of the
consignment note, by
reason of his acceptance
of the goods and the
consignment note.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives
au transport effectué
par transporteurs
successifs


Article 34

Si un transport régi

par un contrat unique
est exécuté par des
transporteurs routiers
successifs, chacun de
ceux-ci assume la
responsabilité

de

l’exécution du trans-
port total, le second
transporteur et chacun
des

transporteurs

suivants devenant, de
par leur acceptation de
la marchandise et de la
lettre

de

voiture,

parties au contrat, aux
conditions de la lettre
de voiture.

KAPITEL VI

Bestämmelser om
befordran som utförs
av flera fraktförare
efter varandra

Artikel 34


Utförs befordran på

grund av ett och
samma fraktavtal av
flera

vägfraktförare

efter varandra, är var
och en av dem an-
svarig för utförandet
av befordringen i dess
helhet. Den andre
fraktföraren och var
och en av de följande
inträder genom att ta
emot godset och frakt-
sedeln såsom part i
fraktavtalet på de
villkor som anges i
fraktsedeln.

Article 35


l. A carrier accepting

the goods from a

Article 35


1. Le transporteur

qui

accepte

la

Artikel 35


1. Fraktförare, som

tar emot godset från

2019:1194

background image

SFS

43

Article 37


A carrier who has

paid compensation in
compliance with the
provisions

of

this

Convention, shall be
entitled to recover such
compensation, together
with interest thereon
and all costs and
expenses incurred by
reason of the claim,
from the other carriers
who have taken part in
the carriage, subject to
the following provi-
sions:

(a) the carrier re-

sponsible for the loss or
damage shall be solely
liable

for

the

compensation whether
paid by himself or by
another carrier;

(b) when the loss or

damage

has

been

caused by the action of
two or more carriers,
each of them shall pay
an amount propor-
tionate to his share of
liability; should it be
impossible to apportion
the liability, each carrier
shall be liable in
proportion to the share
of the payment for the
carriage which is due to
him;
(c) if it cannot be

ascertained to which
carriers liability is attri-
butable for the loss or
damage, the amount of
the compensation shall
be apportioned between

Article 37


Le transporteur qui

a payé une indemnité
en

vertu

des

dispositions de la
présente Convention a
le droit d’exercer un
recours en principal,
intérêts et frais contre
les transporteurs qui
ont participé à l’exécu-
tion du contrat de
transport, conformé-
ment aux dispositions
suivantes:

a) le

transporteur

par le fait duquel le
dommage a été causé
doit seul supporter
l’indemnité, qu’il l’ait
payée luimême ou
qu’elle ait été payée
par un autre trans-
porteur;

b) lorsque

le

dommage a été causé
par le fait de deux ou
plusieurs

transpor-

teurs, chacun d’eux
doit payer un montant
proportionnel à sa part
de responsabilité; si
l’évaluation des parts
de responsabilité est
impossible,

chacun

d’eux est responsable
proportionnellement à
la part de rémunération
du transport qui lui
revient;c) si l’on ne peut

déterminer quels sont
ceux des transporteurs
auxquels la respons-
abilité est imputable,
la charge de l’indem-
nité due est répartie,
dans la proportion

Artikel 37


Fraktförare,

som

betalat ersättning en-
ligt bestämmelserna i
denna konvention, kan
återkräva ersättningen
jämte

ränta

och

ersättning för kost-
nader av övriga frakt-
förare som deltagit i
befordringen,

med

iakttagande av följ-
ande regler:a) fraktförare, som

är ansvarig för skadan,
ska slutligt bära hela
ersättningen, vare sig
denna

betalats

av

denne själv eller av
annan fraktförare;

b) har skadan orsak-

ats av omständighet
som är att hänföra till
två eller flera frakt-
förare, ska var och en
av dem bära så mycket
av ersättningen som
motsvarar hans eller
hennes ansvarighet; är
det inte möjligt att be-
stämma fraktförarnas
inbördes ansvarighet,
ska varje fraktförare ta
del i ersättningen i
förhållande till den
andel av frakten som
tillkommer

honom

eller henne;

c) kan det inte ut-

redas vilken frakt-
förare som är ansvarig,
fördelas ersättnings-
skyldigheten mellan
samtliga

fraktförare

enligt de under b) an-
givna grunderna.

2019:1194

background image

SFS

42

previous carrier shall
give the latter a dated
and signed receipt. He
shall enter his name and
address on the second
copy

of

the

consignment

note.

Where applicable, he
shall enter on the
second copy of the
consignment note and
on

the

receipt

reservations of the kind
provided for in article 8,
paragraph 2.2. The provisions of

article 9 shall apply to
the relations between
successive carriers.

marchandise du trans-
porteur

précédent

remet à celui-ci un
reçu daté et signé. Il
doit porter son nom et
son adresse sur le deu-
xième exemplaire de la
lettre de voiture. S’il y
a lieu, il appose sur cet
exemplaire, ainsi que
sur le reçu, des
réserves analogues à
celles qui sont prévues
à l’article 8, para-
graphe 2.2. Les dispositions

de l’article 9 s’app-
liquent aux relations
entre

transporteurs

successifs.

föregående

frakt-

förare, ska lämna
denne ett dagtecknat
och

underskrivet

kvitto. Han eller hon
ska teckna sitt namn
och sin adress på det
andra exemplaret av
fraktsedeln.

Finns

anledning till det ska
han eller hon på
nämnda exemplar och
på kvittot anteckna
förbehåll av den art
som avses i artikel 8
andra stycket.


2. Bestämmelserna i

artikel 9 tillämpas på
förhållandet

mellan

fraktförare vilka utför
befordran efter var-
andra.

Article 36


Except in the case of

a counter-claim or a set-
off raised in an action
concerning a claim
based on the same
contract of carriage,
legal proceedings in
respect of liability for
loss, damage or delay
may only be brought
against the first carrier,
the last carrier or the
carrier who was perfor-
ming that portion of the
carriage during which
the event causing the
loss, damage or delay
occurred; an action may
be brought at the same
time against several of
these carriers.

Article 36


A moins qu’il ne

s’agisse d’une de-
mande

reconven-

tionnelle ou d’une
exception

formulée

dans une instance
relative à une demande
fondée sur le même
contrat de transport,
l’action

en

responsabilité

pour

perte, avarie ou retard
ne peut être dirigée
que contre le premier
transporteur, le dernier
transporteur, ou le
transporteur

qui

exécutait la partie du
transport au cours de
laquelle s’est produit
le fait ayant causé la
perte, l’avarie ou le
retard l’action peut
être dirigée à la fois
contre plusieurs de ces
transporteurs.

Artikel 36


Talan om ansvarig-

het för förlust, minsk-
ning,

skada

eller

dröjsmål på grund av
fraktavtal får, utom när
det är fråga om gen-
käromål eller kvitt-
ningsyrkande i rätte-
gång rörande fordran
grundad på fraktav-
talet, föras endast mot
den förste eller den
siste fraktföraren eller
mot den fraktförare
som utförde sådan del
av befordringen under
vilken den händelse in-
träffade som orsakade
förlusten,
minskningen, skadan
eller dröjsmålet. Talan
får föras mot flera av
dessa fraktförare sam-
tidigt.

2019:1194

background image

SFS

44

all the carriers as laid
down in (b) above.

fixée en b), entre tous
les transporteurs.

Article 38


If one of the carriers

is insolvent, the share of
the compensation due
from him and unpaid by
him shall be divided
among the other carriers
in proportion to the
share of the payment for
the carriage due to
them.

Article 38


Si l’un des trans-

porteurs est insolvable,
la part lui incombant et
qu’il n’a pas payée est
répartie entre tous les
autres

transporteurs

proportionnellement à
leur rémunération.

Artikel 38


Är

någon

av

fraktförarna på obe-
stånd, ska den andel
som faller på denne
och som inte betalats
av denne delas mellan
de övriga fraktförarna i
förhållande till deras
andelar av frakten.

Article 39


1. No carrier against

whom a claim is made
under articles 37 and 38
shall be entitled to
dispute the validity of
the payment made by
the carrier making the
claim if the amount of
the compensation was
determined by judicial
authority after the first
mentioned carrier had
been given due notice of
the proceedings and
afforded an opportunity
of

entering

an

appearance.


2. A carrier wishing

to take proceedings to
enforce his right of
recovery may make his
claim before the compe-
tent court or tribunal of
the country in which
one of the carriers
concerned is ordinarily
resident, or has his
principal

place

of

business or the branch
or

agency

through

which the contract of
carriage was made. All
the carriers concerned

Article 39


1. Le transporteur

contre

lequel

est

exercé un des recours
prévus aux articles 37
et

38

n’est

pas

recevable à contester
le

bien-fondé

du

paiement effectué par
le transporteur exer-
çant le recours, lorsque
l’indemnité à été fixée
par décision de justice,
pourvu qu’il ait été
dûment informé du
procès et qu’il ait été à
même d’y intervenir.2. Le transporteur

qui veut exercer son
recours peut le former
devant le tribunal
compétent du pays
dans lequel l’un des
transporteurs

intér-

essés a sa résidence
habituelle, son siège
principal

ou

la

succursale ou l’agence
par l’entremise de
laquelle le contrat de
transport a été conclu.
Le recours peut être di-
rigé dans une seule et

Artikel 39


l. Fraktförare, mot

vilken krav framställs
med stöd av artikel 37
eller artikel 38, kan
inte göra gällande att
den fraktförare som
framställer kravet inte
har varit skyldig att be-
tala det belopp som
denne utgivit, om detta
fastställts av domstol
och den förstnämnde
fraktföraren har blivit
behörigen underrättad
om rättegången och
fått tillfälle att inträda
däri.


2. Vill fraktförare

föra talan om regress,
ska talan väckas vid
behörig domstol i stat,
där någon av de frakt-
förare mot vilka talan
riktas har sitt hemvist,
sitt huvudkontor eller
den filial eller agentur
genom vars med-
verkan

fraktavtalet

slutits.

Talan

får

väckas i samma rätte-
gång mot samtliga
dessa fraktförare.

2019:1194

background image

SFS

43

Article 37


A carrier who has

paid compensation in
compliance with the
provisions

of

this

Convention, shall be
entitled to recover such
compensation, together
with interest thereon
and all costs and
expenses incurred by
reason of the claim,
from the other carriers
who have taken part in
the carriage, subject to
the following provi-
sions:

(a) the carrier re-

sponsible for the loss or
damage shall be solely
liable

for

the

compensation whether
paid by himself or by
another carrier;

(b) when the loss or

damage

has

been

caused by the action of
two or more carriers,
each of them shall pay
an amount propor-
tionate to his share of
liability; should it be
impossible to apportion
the liability, each carrier
shall be liable in
proportion to the share
of the payment for the
carriage which is due to
him;
(c) if it cannot be

ascertained to which
carriers liability is attri-
butable for the loss or
damage, the amount of
the compensation shall
be apportioned between

Article 37


Le transporteur qui

a payé une indemnité
en

vertu

des

dispositions de la
présente Convention a
le droit d’exercer un
recours en principal,
intérêts et frais contre
les transporteurs qui
ont participé à l’exécu-
tion du contrat de
transport, conformé-
ment aux dispositions
suivantes:

a) le

transporteur

par le fait duquel le
dommage a été causé
doit seul supporter
l’indemnité, qu’il l’ait
payée luimême ou
qu’elle ait été payée
par un autre trans-
porteur;

b) lorsque

le

dommage a été causé
par le fait de deux ou
plusieurs

transpor-

teurs, chacun d’eux
doit payer un montant
proportionnel à sa part
de responsabilité; si
l’évaluation des parts
de responsabilité est
impossible,

chacun

d’eux est responsable
proportionnellement à
la part de rémunération
du transport qui lui
revient;c) si l’on ne peut

déterminer quels sont
ceux des transporteurs
auxquels la respons-
abilité est imputable,
la charge de l’indem-
nité due est répartie,
dans la proportion

Artikel 37


Fraktförare,

som

betalat ersättning en-
ligt bestämmelserna i
denna konvention, kan
återkräva ersättningen
jämte

ränta

och

ersättning för kost-
nader av övriga frakt-
förare som deltagit i
befordringen,

med

iakttagande av följ-
ande regler:a) fraktförare, som

är ansvarig för skadan,
ska slutligt bära hela
ersättningen, vare sig
denna

betalats

av

denne själv eller av
annan fraktförare;

b) har skadan orsak-

ats av omständighet
som är att hänföra till
två eller flera frakt-
förare, ska var och en
av dem bära så mycket
av ersättningen som
motsvarar hans eller
hennes ansvarighet; är
det inte möjligt att be-
stämma fraktförarnas
inbördes ansvarighet,
ska varje fraktförare ta
del i ersättningen i
förhållande till den
andel av frakten som
tillkommer

honom

eller henne;

c) kan det inte ut-

redas vilken frakt-
förare som är ansvarig,
fördelas ersättnings-
skyldigheten mellan
samtliga

fraktförare

enligt de under b) an-
givna grunderna.

2019:1194

background image

SFS

45

may be made de-
fendants in the same
action.


3. The provisions of

article 31, paragraphs 3
and 4, shall apply to
judgements entered in
the proceedings referred
to in articles 37 and 38.
4. The provisions of

article 32 shall apply to
claims between carriers.
The period of limitation
shall, however, begin to
run either on the date of
the

final

judicial

decision fixing the
amount

of

com-

pensation payable under
the provisions of this
Convention, or, if there
is no such judicial deci-
sion, from the actual
date of payment.


même instance contre
tous les transporteurs
intéressés.


3. Les dispositions

de l’article 31, para-
graphes 3 et 4, s’app-
liquent aux jugements
rendus sur les recours
prévus aux articles 37
et 38.4. Les dispositions

de l’article 32 sont
applicables aux re-
cours entre trans-
porteurs. La prescrip-
tion court, toutefois,
soit à partir du jour
d’une décision de
justice

définitive

fixant l’indemnité à
payer en vertu des
dispositions de la
présente Convention,
soit, au cas où il n’y
aurait pas eu de telle
décision, à partir du
jour

du

paiement

effectif.

3. Bestämmelserna i

artikel 31 tredje och
fjärde styckena äger
motsvarande tillämp-
ning på avgöranden i
mål angående regress-
anspråk enligt artik-
larna 37 och 38.


4. Bestämmelserna i

artikel 32 ska äga
motsvarande tillämp-
ning

beträffande

regressanspråk mellan
fraktförare. Preskrip-
tionstiden löper dock
antingen från den dag
då avgörande om den
ersättning som ska
utgå enligt bestämm-
elserna i denna kon-
vention fick laga kraft
eller,

om

sådant

avgörande inte före-
ligger, från den dag då
betalning skedde.


Article 40


Carriers shall be free

to

agree

among

themselves on provi-
sions other than those
laid down in articles 37
and 38.

Article 40


Les

transporteurs

sont libres de convenir
entre

eux

de

dispositions dérogeant
aux articles 37 et 38.

Artikel 40


Fraktförare

äger

sinsemellan avtala om
avvikelse från be-
stämmelserna i artik-
larna 37 och 38.

CHAPTER VII

Nullity of stipulations
contrary to the
Convention


Article 41

1. Subject to the

provisions of article 40,

CHAPITRE VII

Nullité des
stipulations contraires
a la Convention


Article 41

1. Sous réserve des

dispositions

de

KAPITEL VII

Ogiltighet av
avtalsvillkor som
strider mot
konventionen

Artikel 41


1. Om annat inte

följer av vad som

2019:1194

background image

SFS

44

all the carriers as laid
down in (b) above.

fixée en b), entre tous
les transporteurs.

Article 38


If one of the carriers

is insolvent, the share of
the compensation due
from him and unpaid by
him shall be divided
among the other carriers
in proportion to the
share of the payment for
the carriage due to
them.

Article 38


Si l’un des trans-

porteurs est insolvable,
la part lui incombant et
qu’il n’a pas payée est
répartie entre tous les
autres

transporteurs

proportionnellement à
leur rémunération.

Artikel 38


Är

någon

av

fraktförarna på obe-
stånd, ska den andel
som faller på denne
och som inte betalats
av denne delas mellan
de övriga fraktförarna i
förhållande till deras
andelar av frakten.

Article 39


1. No carrier against

whom a claim is made
under articles 37 and 38
shall be entitled to
dispute the validity of
the payment made by
the carrier making the
claim if the amount of
the compensation was
determined by judicial
authority after the first
mentioned carrier had
been given due notice of
the proceedings and
afforded an opportunity
of

entering

an

appearance.


2. A carrier wishing

to take proceedings to
enforce his right of
recovery may make his
claim before the compe-
tent court or tribunal of
the country in which
one of the carriers
concerned is ordinarily
resident, or has his
principal

place

of

business or the branch
or

agency

through

which the contract of
carriage was made. All
the carriers concerned

Article 39


1. Le transporteur

contre

lequel

est

exercé un des recours
prévus aux articles 37
et

38

n’est

pas

recevable à contester
le

bien-fondé

du

paiement effectué par
le transporteur exer-
çant le recours, lorsque
l’indemnité à été fixée
par décision de justice,
pourvu qu’il ait été
dûment informé du
procès et qu’il ait été à
même d’y intervenir.2. Le transporteur

qui veut exercer son
recours peut le former
devant le tribunal
compétent du pays
dans lequel l’un des
transporteurs

intér-

essés a sa résidence
habituelle, son siège
principal

ou

la

succursale ou l’agence
par l’entremise de
laquelle le contrat de
transport a été conclu.
Le recours peut être di-
rigé dans une seule et

Artikel 39


l. Fraktförare, mot

vilken krav framställs
med stöd av artikel 37
eller artikel 38, kan
inte göra gällande att
den fraktförare som
framställer kravet inte
har varit skyldig att be-
tala det belopp som
denne utgivit, om detta
fastställts av domstol
och den förstnämnde
fraktföraren har blivit
behörigen underrättad
om rättegången och
fått tillfälle att inträda
däri.


2. Vill fraktförare

föra talan om regress,
ska talan väckas vid
behörig domstol i stat,
där någon av de frakt-
förare mot vilka talan
riktas har sitt hemvist,
sitt huvudkontor eller
den filial eller agentur
genom vars med-
verkan

fraktavtalet

slutits.

Talan

får

väckas i samma rätte-
gång mot samtliga
dessa fraktförare.

2019:1194

background image

SFS

46

any stipulation which
would

directly

or

indirectly derogate from
the provisions of this
Convention shall be
null and void. The
nullity of such a
stipulation shall not
involve the nullity of
the other provisions of
the contract.
2. In particular, a

benefit of insurance in
favour of the carrier or
any other similar clause,
or any clause shifting
the burden of proof
shall be null and void.

l’article 40, est nulle et
de nul effet toute
stipulation qui, di-
rectement

ou

in-

directement,

déro-

gerait aux dispositions
de la présente Conven-
tion. La nullité de
telles

stipulations

n’entraîne

pas

la

nullité

des

autres

dispositions du con-
trat.


2. En particulier,

seraient nulles toute
clause par laquelle le
transporteur se ferait
céder le bénéfice de
l’assurance

de

la

marchandise ou toute
autre clause analogue,
ainsi que toute clause
déplaçant le fardeau de
la preuve.

föreskrivs i artikel 40
är varje avtalsvillkor
som

direkt

eller

indirekt avviker från
bestämmelserna

i

denna

konvention

ogiltigt. Ogiltigheten
av sådant avtalsvillkor
medför inte ogiltighet
av avtalet i övrigt.

2. I synnerhet är

sådana villkor ogiltiga
som innebär över-
låtelse på fraktföraren
av rätten till utfallande
försäkringsbelopp
eller som har liknande
innebörd eller som
innebär överflyttning
av bevisskyldigheten.

2019:1194

background image

SFS

47

Bilaga 2

Artiklarna 1–6 i det den 20 februari 2008 antagna
tilläggsprotokollet om den elektroniska fraktsedeln till
konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid
internationell godsbefordran på väg (CMR)


Article 1

Definitions


For the purposes of

this Protocol,

“Convention” means

the Convention on the
Contract

for

the

International Carriage
of Goods by Road
(CMR);

“Electronic

com-

munication”

means

information generated,
sent, received or stored
by electronic, optical,
digital or similar means
with the result that the
information communi-
cated is accessible so as
to

be

usable

for

subsequent reference;“Electronic

con-

signment note” means a
consignment

note

issued by electronic
communication by the
carrier, the sender or
any other party in-
terested in the per-
formance of a contract
of carriage to which the
Convention

applies,

including

particulars

logically

associated

with the electronic com-
munication

by

at-

tachments or otherwise
linked to the electronic
communication

con-

temporaneously with or
subsequent to its issue,

Article premier

Définitions


Aux fins du présent

Protocole,

"Convention"

si-

gnifie la Convention
relative au contrat de
transport international
de marchandises par
route (CMR);

“Communication

électronique” signifie
l’information

enre-

gistrée, envoyée, reçue
ou conservée par des
moyens électroniques,
optiques, numériques
ou des moyens équi-
valents faisant que
l’information

com-

muniquée soit acces-
sible pour être con-
sultée ultérieurement;

“Lettre de voiture

électronique” signifie
une lettre de voiture
émise au moyen d’une
communication
électronique par le
transporteur, l’expédi-
teur ou toute autre
partie intéressée à
l’exécution

d’un

contrat de transport
auquel la Convention
s’applique, y compris
les indications logi-
quement associées à la
communication
électronique

sous

forme de données
jointes ou autrement
liées à cette com-

Artikel 1

Definitioner


I detta protokoll

betyder

konvention:

kon-

ventionen om frakt-
avtalet vid internat-
ionell godsbefordran
på väg (CMR),


elektronisk

kom-

munikation: inform-
ation som framställs,
sänds, mottas eller
förvaras genom elek-
troniska,

optiska,

digitala eller liknande
medel så att den är
tillgänglig

för

att

senare kunna användas
och åberopas,elektronisk

frakt-

sedel: en fraktsedel
utfärdad genom elek-
tronisk kommunika-
tion av fraktföraren,
avsändaren eller annan
part som har intresse i
fullgörandet av ett
fraktavtal som kon-
ventionen är tillämplig
på,

inbegripet

upplysningar som ges
ett naturligt samband
med den elektroniska
kommunikationen ge-
nom att bifogas eller
på annat sätt knytas till
denna, samtidigt med
eller

efter

dess

tillkomst, så att de blir

2019:1194

background image

SFS

45

may be made de-
fendants in the same
action.


3. The provisions of

article 31, paragraphs 3
and 4, shall apply to
judgements entered in
the proceedings referred
to in articles 37 and 38.
4. The provisions of

article 32 shall apply to
claims between carriers.
The period of limitation
shall, however, begin to
run either on the date of
the

final

judicial

decision fixing the
amount

of

com-

pensation payable under
the provisions of this
Convention, or, if there
is no such judicial deci-
sion, from the