SFS 2019:1195 Lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

SFS2019-1195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § En fraktsedel får upprättas i elektronisk form, om avsändaren och
fraktföraren är överens om detta.

En elektronisk fraktsedel ska undertecknas av fraktföraren med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen. I stället för en avancerad elektronisk underskrift får en avancerad
elektronisk stämpel enligt samma artikel användas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

SFS

2019:1195

Publicerad
den

5 december 2019