SFS 2019:1197 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

SFS2019-1197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet som Sverige och
Grekland undertecknade den 6 oktober 1961 ska gälla som lag här i landet.
Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten och en svensk över-
sättning av avtalet framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Bestämmelserna i artikel XXIII § 2 i avtalet ska inte tillämpas i fråga
om inkomst hos en svensk juridisk person som får beskattas i Grekland
enligt artikel IV i avtalet, om inkomsten inte beskattas i Grekland på grund
av att Grekland inte anser att den juridiska personen bedriver verksamhet
från fast driftställe där.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelsen i 3 § tillämpas första gången för beskattningsår som

börjar efter den 31 december 2019.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1963:497) om tillämpning av ett

mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för und-
vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter å inkomst och förmögenhet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets

direktiv (EU) 2017/952.

SFS

2019:1197

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

Bilaga

(Översättning)

Convention between the Govern-
ment of the Kingdom of Sweden
and the Government of the
Kingdom of Greece for the avoid-
ance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and
capital

Avtal

mellan

Konungariket

Sveriges regering och Konunga-
riket Greklands regering för
undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Kingdom of Greece,

Konungariket Sveriges regering

och

Konungariket

Greklands

regering hava

Desiring to conclude a Conven-

tion for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on in-
come and capital,

föranledda av önskan att ingå ett

avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter å in-
komst och förmögenhet,

Have agreed as follows:

överenskommit om följande be-

stämmelser:

Article I

Artikel I

This Convention applies to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

Detta avtal är tillämpligt å

personer, som äga hemvist i en av de
avtalsslutande staterna eller i båda
staterna.

Article II

Artikel II

(1) This Convention shall apply to

taxes on income and capital imposed
on behalf of each Contracting State
or its political subdivisions or local
authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

§ 1. Avtalet är tillämpligt å skatter

å inkomst och förmögenhet, vilka
uppbäras av envar av de avtals-
slutande staterna eller av dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala
myndigheter, oberoende av sättet för
skattens uttagande.

(2) There shall be regarded as

taxes on income and capital all taxes
imposed on total income, on total
capital, or on the elements of income
or of capital, including taxes on
profits derived from the alienation of
movable or immovable property and
taxes on the total amounts of wages
or salaries paid by enterprises.

§ 2. Med skatter å inkomst och

förmögenhet förstås alla skatter, som
utgå å inkomst eller å förmögenhet i
dess helhet eller å delar av inkomst
eller förmögenhet, därunder inbe-
gripna skatter å vinst genom avytt-
ring av lös eller fast egendom samt
skatter å ett företags totala löneut-
betalningar.

(3) The existing taxes to which

this Convention shall apply are, in
particular:

(a) In the case of Greece:

§ 3. De för närvarande utgående

skatter, å vilka avtalet skall äga till-
lämpning, äro särskilt:

1) Beträffande Grekland:

(i) the tax on individual incomes

(including supplementary taxes);
and

a) Skatten å fysiska personers

inkomst, tilläggsskatter däri inbe-
gripna, samt

2019:1197

background image

3

SFS

(ii) the income tax on legal enti-

ties (hereinafter referred to as
”Greek tax”).

b) inkomstskatten å juridiska per-

soner;

skatt av sådant slag benämnes i

det följande ”grekisk skatt”.

(b) In the case of Sweden:

2) Beträffande Sverige:

(i) the State income tax, including

sailors tax and coupon tax;

a) Den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskatten
däri inbegripna;

(ii) the tax on public entertainers;

b) bevillningsavgifterna för sär-

skilda förmåner och rättigheter;

(iii) the communal income tax;

and

c) den kommunala inkomstskat-

ten, samt

(iv) the State capital tax (here-

inafter referred to as ”Swedish tax”).

d) den statliga förmögenhets-

skatten;

skatt av sådant slag benämnes i

det följande ”svensk skatt”.

(4) This Convention shall also

apply to all identical or substantially
similar taxes which are imposed in
addition to, or in place of the exist-
ing taxes. At the end of each year,
the competent authorities of the
Contracting States shall notify to
each other any changes which have
been made in their respective
taxation laws.

§ 4. Avtalet skall likaledes till-

lämpas å skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag, vilka fram-
deles uttagas vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgå-
ende skatterna. De behöriga myn-
digheterna i de båda avtalsslutande
staterna skola vid utgången av varje
år meddela varandra ändringar i
skattelagstiftningen.

(5) The competent authorities of

the Contracting States shall by
mutual agreement resolve any
doubts which arise as to the taxes to
which this Convention ought to
apply.

§ 5. De behöriga myndigheterna i

de båda avtalsslutande staterna skola
i samförstånd avgöra uppkommande
tvivelsmål rörande vilka skatter som
inbegripas under avtalet.

Article III

Artikel III

(1) In the present Convention,

unless the context otherwise requires

§ 1. Där icke sammanhanget

annat föranleder, skola i detta avtal
följande uttryck hava nedan angiven
betydelse:

(a) The term ”competent authori-

ties” means, in the case of Sweden,
the Minister of Finance or his
authorised representative; in the case
of Greece, the Minister of Finance or
his authorized representative;

a) Uttrycket ”behöriga myndig-

heter” åsyftar för Sveriges vidkom-
mande finansministern eller hans
befullmäktigade ombud och för
Greklands vidkommande finans-
ministern eller hans befullmäktigade
ombud.

(b) The term ”tax” means Greek

tax or Swedish tax, as the context
requires;

b) Uttrycket

”skatt”

åsyftar

grekisk skatt eller svensk skatt, allt-
efter som sammanhanget kräver.

(c) The term ”person” includes

any body of persons, corporate or
not corporate;

c) Uttrycket ”person” inbegriper

varje sammanslutning av personer,
antingen denna utgör en juridisk
person eller icke.

2019:1197

background image

4

SFS

(d) The term ”company” means

any body corporate;

d) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje

slag av juridisk person.

(e) (aa) The term ”resident” of

one of the Contracting States means
any person who, under the law of
that State, is liable to taxation therein
by reason of his domicile, residence,
place of management or any other
similar criterion; but

e) I) Uttrycket ”person med hem-

vist” i en av de avtalsslutande
staterna åsyftar varje person, som
enligt den statens lagstiftning är
underkastad beskattning därstädes
på grund av hemvist, bosättning,
plats för företagsledning eller varje
annan liknande omständighet.

(bb) where by reason of the

provisions of sub-paragraph (aa)
above an individual is a resident of
both Contracting States, then this
case shall be solved in accordance
with the following rules:

II) Då på grund av bestämmel-

serna i punkt I) ovan en fysisk
person äger hemvist i båda avtals-
slutande staterna, skall följande
gälla:

a) He shall be deemed to be a

resident of the State in which he has
a permanent home available to him.
If he has a permanent home avail-
able to him in both Contracting
States, he shall be deemed to be a
resident of the State with which his
personal and economic relations are
closest (hereinafter referred to as his
centre of vital interests);

1) Han skall anses äga hemvist i

den stat, i vilken han har ett hem som
stadigvarande står till hans förfog-
ande. Om han har ett sådant hem i
båda avtalsslutande staterna, anses
han äga hemvist i den stat, med
vilken han har de starkaste person-
liga och ekonomiska förbindelserna
(här nedan betecknat såsom centrum
för levnadsintressena).

b) If the State in which he has his

centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a per-
manent home available to him in
either State, he shall be deemed to be
a resident of the State in which he
has an habitual abode;

2) Om det icke kan avgöras, i

vilken stat centrum för levnads-
intressena befinner sig, eller om han
icke i någondera staten har ett hem,
som stadigvarande står till hans
förfogande, anses han äga hemvist i
den stat, där han stadigvarande
vistas.

c) If he has an habitual abode in

both Contracting States or in neither
of them, he shall be deemed to be a
resident of the Contracting State of
which he is a national;

3) Om han stadigvarande vistas i

båda avtalsslutande staterna eller om
han icke vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han äga hem-
vist i den avtalsslutande stat, i vilken
han är medborgare.

d) If he is a national of both

Contracting States or of neither of
them, the competent authorities of
the States shall determine the
question by mutual agreement.

4) Om han är medborgare i båda

avtalsslutande staterna eller om han
icke är medborgare i någon av dem,
skola de behöriga myndigheterna i
de båda staterna avgöra frågan
genom överenskommelse.

(cc) Where by reason of the

provisions of sub-paragraph (aa)
above a legal person is a resident of
both Contracting States, then it shall
be deemed to be a resident of the
State in which its place of effective
management is situated. The same
provision shall apply to partnerships

III) Då på grund av bestäm-

melserna i punkt I) ovan en juridisk
person äger hemvist i båda avtals-
slutande staterna, anses dess hemvist
förefinnas i den stat, där dess verk-
liga ledning är belägen. Detsamma
gäller sådana bolag och andra
sammanslutningar, vilka enligt

2019:1197

background image

5

SFS

and associations which are not legal
persons under the national laws by
which they are governed.

vederbörande stats lagstiftning icke
äro juridiska personer.

(f) The terms ”resident of one of

the Contracting States” and ”resi-
dent of the other Contracting State”
mean a person who is a resident of
Greece or a person who is a resident
of Sweden, as the context requires;

f) Uttrycken ”person med hemvist

i en av de avtalsslutande staterna”
och ”person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten” åsyfta en per-
son med hemvist i Grekland eller en
person med hemvist i Sverige, allt-
efter som sammanhanget kräver.

(g) The terms ”Greek enterprise”

and ”Swedish enterprise” mean
respectively an industrial or com-
mercial enterprise or undertaking
carried on by a resident of Greece
and an industrial or commercial
enterprise or undertaking carried on
by a resident of Sweden, and the
terms ”enterprise of one of the
Contracting States” and ”enterprise
of the other Contracting State” mean
a Greek enterprise or a Swedish
enterprise, as the context requires;

g) Uttrycken ”grekiskt företag”

och ”svenskt företag” åsyfta ett
rörelseidkande företag, som be-
drives av en person med hemvist i
Grekland respektive ett rörelse-
idkande företag, som bedrives av en
person med hemvist i Sverige; ut-
trycken ”företag i en av de avtals-
slutande staterna” och ”företag i den
andra avtalsslutande staten” åsyfta
ett grekiskt företag eller ett svenskt
företag, alltefter som sammanhanget
kräver.

(h) The term ”industrial or com-

mercial profits” includes rents or
royalties in respect of cinema-
tograph including television films;

h) Uttrycket ”inkomst av rörelse”

inbegriper hyresavgifter eller royalty
för kinematografisk film ävensom
televisionsfilm.

(i) (aa) The term ”permanent

establishment” means a fixed place
of business in which the business of
the enterprise is wholly or partly
carried on.

i) I) Med uttrycket ”fast drift-

ställe” förstås en stadigvarande
affärsanordning, i vilken företagets
verksamhet helt eller delvis utövas.

(bb) A permanent establishment

shall include especially:

II) Såsom fast driftställe anses

särskilt:

a) a place of management;

1) plats för företagsledning,

b) a branch;

2) filial,

c) an office;

3) kontor,

d) a factory;

4) fabrik,

e) a workshop;

5) verkstad,

f) a mine, quarry or other place of

extraction of natural resources;

6) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjandet av naturtill-
gångar,

g) a building site or construction

or assembly project which exists for
more than twelve months.

7) plats för byggnads-, anlägg-

nings- eller installationsarbete, som
varar mer än tolv månader.

(cc) The term ”permanent estab-

lishment” shall not be deemed to
include:

III) Uttrycket ”fast driftställe”

skall icke anses innefatta:

a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

1) användningen av anordningar,

avsedda uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av före-
taget tillhöriga varor,

b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to

2) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager, avsett uteslutande

2019:1197

background image

6

SFS

the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;

för lagring, utställning eller utläm-
nande,

c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;

3) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager, avsett uteslutande
för bearbetning eller förädling
genom ett annat företags försorg,

d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise, or for collecting in-
formation, for the enterprise;

4) innehavet av en stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande
för inköp av varor eller inför-
skaffande av upplysningar för före-
tagets räkning,

e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of advertising, for the
supply of information, for scientific
research or for similar activities
which have a preparatory or aux-
iliary character, for the enterprise.

5) innehavet av en stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande
för att för företagets räkning om-
besörja reklam, meddela upplys-
ningar, bedriva vetenskaplig forsk-
ning eller utöva liknande verk-
samhet, under förutsättning att
verksamheten är av förberedande
eller biträdande art.

(dd) A person acting in one of the

Contracting States on behalf of an
enterprise of the other Contracting
State – other than an agent of an
independent status to whom sub-
paragraph (ee) applies – shall be
deemed to be a permanent estab-
lishment in the first-mentioned State
if he has, and habitually exercises in
that State, an authority to conclude
contracts in the name of the enter-
prise, unless his activities are limited
to the purchase of goods or merchan-
dise for the enterprise.

IV) En person, som är verksam i

en av de avtalsslutande staterna för
ett företag i den andra avtalsslutande
staten – härunder inbegripes icke
sådan oberoende representant som
avses i punkt V) – behandlas såsom
ett fast driftställe i den förstnämnda
staten om han innehar och i den
förstnämnda staten regelbundet an-
vänder en fullmakt att sluta avtal i
företagets namn samt verksamheten
icke begränsas till inköp av varor för
företagets räkning.

(ee) An enterprise of one of the

Contracting States shall not be
deemed to have a permanent estab-
lishment in the other Contracting
State merely because it carries on
business in that other State through a
broker, general commission agent or
any other agent of an independent
status, where such persons are acting
in the ordinary course of their
business.

V) Ett företag i en av de avtals-

slutande staterna anses icke hava ett
fast driftställe i den andra avtals-
slutande staten allenast på den
grund, att företaget uppehåller
affärsförbindelser i den andra staten
genom förmedling av en mäklare,
kommissionär eller annan fullstän-
digt oberoende representant, under
förutsättning att dessa personer där-
vid fullgöra uppdrag, vilka tillhöra
deras vanliga affärsverksamhet.

(ff) The fact that a company

which is a resident of one of the
Contracting States controls or is
controlled by a company which is a
resident of the other Contracting
State, or which carries on business in
that other State (whether through a

VI) Den omständigheten, att ett

bolag med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag, som
har sitt hemvist i den andra avtals-
slutande staten eller som uppehåller
affärsförbindelser i denna andra stat
(antingen genom ett fast driftställe

2019:1197

background image

7

SFS

permanent establishment or other-
wise), shall not of itself constitute
either company a permanent estab-
lishment of the other.

eller annorledes), skall icke i och för
sig medföra att någotdera bolaget
betraktas såsom ett fast driftställe för
det andra bolaget.

(j) The term ”international traffic”

includes traffic between places in
one country in the course of a
voyage which extends over more
than one country.

j) Uttrycket ”internationell trafik”

inbegriper trafik som utövas mellan
orter i ett och samma land såsom ett
led i trafik mellan två eller flera
länder.

(2) In the application of the

provisions of the present Convention
by one of the Contracting States any
term not otherwise defined shall,
unless the context otherwise
requires, have the meaning which it
has under the laws in force in that
State relating to the taxes which are
the subject of the present Conven-
tion.

§ 2. Då en av de avtalsslutande

staterna tillämpar bestämmelserna i
detta avtal, skall, såvitt icke sam-
manhanget annorlunda kräver, varje
däri förekommande uttryck, vars
innebörd icke särskilt angivits, anses
hava den betydelse, som uttrycket
har enligt gällande lagar inom den
ifrågavarande staten rörande sådana
skatter, som äro föremål för avtalet.

Article IV

Artikel IV

(1) The profits of an enterprise of

one of the Contracting States shall
be taxable only in that State unless
the enterprise carries on business in
the other Contracting State through a
permanent establishment situated
therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, tax may be
imposed in the other State on the
profits of the enterprise but only on
so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

§ 1. Inkomst av rörelse, åtnjuten

av ett företag i en av de avtals-
slutande staterna, må beskattas
allenast i denna stat, såvida icke
företaget bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från ett där
beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
äger den andra avtalsslutande staten
beskatta företagets inkomst men
endast så stor del därav, som är
hänförlig till det fasta driftstället.

(2) Where an enterprise of one of

the Contracting States carries on
business in the other Contracting
State through a permanent estab-
lishment situated therein, there shall
in each State be attributed to that
permanent establishment the profits
which it might be expected to make
if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or
similar conditions and dealing quite
independently with the enterprise of
which it is a permanent establish-
ment.

§ 2. Om ett företag i en av de

avtalsslutande staterna bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten från ett där beläget fast
driftställe, skall i vardera staten till
det fasta driftstället hänföras den
inkomst av rörelse, som driftstället
kan antagas skola hava åtnjutit,
därest driftstället varit ett fristående
företag med samma eller liknande
verksamhet, bedriven under samma
eller liknande villkor, samt drift-
stället självständigt avslutat affärer
med det företag, till vilket driftstället
hör.

(3) In the determination of the

profits of a permanent establish-
ment, there shall be allowed as

§ 3. Vid bestämmandet av det

fasta driftställets inkomst av rörelse
skall avdrag medgivas för alla

2019:1197

background image

8

SFS

deductions expenses which are
incurred for the purposes of the
permanent establishment, including
executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the
Contracting State in which the
permanent establishment is situated
or elsewhere.

kostnader som uppkommit för det
fasta driftställets räkning, härunder
inbegripna kostnader för företagets
ledning och allmänna förvaltning,
oavsett om kostnaderna uppkommit
i den avtalsslutande stat där det fasta
driftstället är beläget eller annor-
städes.

(4) In so far as it has been

customary in one of the Contracting
States to determine the profits to be
attributed to a permanent establish-
ment on the basis of an apportion-
ment of the total profits of the enter-
prise to its various parts, nothing in
paragraph (2) of this Article shall
preclude such Contracting State
from determining the profits to be
taxed by such an apportionment as
may be customary; the method of
apportionment adopted shall, how-
ever, be such that the result shall be
in accordance with the principles
laid down in this Article.

§ 4. Vad i § 2 av denna artikel

stadgas skall emellertid – i den mån
i en av de avtalsslutande staterna
inkomst hänförlig till ett fast drift-
ställe brukat bestämmas på grundval
av en fördelning av företagets hela
inkomst på de olika delarna av före-
taget – icke hindra att i denna avtals-
slutande stat den skattepliktiga in-
komsten bestämmes genom ett
dylikt brukligt förfarande. Förfaran-
det skall dock vara sådant att resul-
tatet står i överensstämmelse med de
i denna artikel angivna principerna.

(5) No profits shall be attributed

to a permanent establishment by
reason of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or
merchandise for the enterprise.

§ 5. Inkomst skall icke anses hän-

förlig till ett fast driftställe allenast
av den anledningen att det fasta
driftstället inköper varor för före-
tagets räkning.

(6) For the purposes of the

preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent estab-
lishment shall be determined by the
same method year by year unless
there is good and sufficient reason to
the contrary.

§ 6. Vid tillämpningen av före-

gående paragrafer skall inkomst
hänförlig till det fasta driftstället
bestämmas genom samma förfar-
ande år från år såvida icke särskilda
förhållanden annat föranleda.

Article V

Artikel V

Where

I fall då

(a) an enterprise of one of the

Contracting

States

participates

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of the other Contracting State,
or

a) ett företag i en av de avtals-

slutande staterna direkt eller indirekt
deltager i ledningen eller övervak-
ningen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i
detta företags kapital, eller

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of one of the Contracting States
and an enterprise of the other Con-
tracting State,

b) samma personer direkt eller

indirekt deltaga i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i
en av de avtalsslutande staterna som
ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äga del i båda dessa
företags kapital,

2019:1197

background image

9

SFS

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so
accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed
accordingly.

skall iakttagas följande. Om

mellan företagen i fråga om handel
eller andra ekonomiska förbindelser
avtalas eller föreskrivas villkor, som
avvika från dem som skulle hava
avtalats mellan två av varandra
oberoende företag, må alla vinster,
som skulle hava tillkommit det ena
företaget om sagda villkor icke
funnits men som på grund av vill-
koren i fråga icke tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags
inkomster och beskattas i över-
ensstämmelse därmed.

Article VI

Artikel VI

(1) Notwithstanding the provi-

sions of the foregoing Articles of
this Convention, income derived
from the operation in international
traffic of ships registered in one of
the Contracting States shall be
exempt from tax in the other
Contracting State, unless the enter-
prise is a resident of that other State;
in such event the income may be
taxed in the last-mentioned State.

§ 1. Utan hinder av bestämmel-

serna i föregående artiklar av detta
avtal skall inkomst, som förvärvas
genom utövande av sjöfart i inter-
nationell trafik medelst fartyg regist-
rerade i en av de avtalsslutande stat-
erna, vara undantagen från beskatt-
ning i den andra avtalsslutande
staten, såvida icke företaget äger
hemvist i denna andra stat; i dylikt
fall må den sistnämnda staten
beskatta inkomsten.

(2) Income from the operation of

aircraft in international traffic shall
be taxable only in the Contracting
State in which the place of effective
management of the enterprise is
situated.

§ 2. Inkomst,

som

förvärvas

genom utövande av luftfart i inter-
nationell trafik, skall beskattas allen-
ast i den avtalsslutande stat, i vilken
företaget har sin verkliga ledning.

Article VII

Artikel VII

(1) Dividends paid by a company

which is a resident of Sweden to a
resident of Greece shall be exempt
from Swedish tax.

§ 1. Utdelning från ett bolag med

hemvist i Sverige till en person med
hemvist i Grekland skall vara undan-
tagen från svensk skatt.

(2) Dividends paid by a company

which is a resident of Greece to a
resident of Sweden shall in Greece
be subject to Greek income tax
provided that such dividends are
deducted from the amount of the
company’s total net income subject
to the income tax on legal entities.

§ 2. Utdelning från ett bolag med

hemvist i Grekland till en person
med hemvist i Sverige skall i
Grekland vara underkastad grekisk
inkomstskatt under förutsättning att
utdelningen avdrages från det
belopp av bolagets sammanlagda
nettoinkomst, som är föremål för
den grekiska inkomstskatten å
juridiska personer.

(3) Dividends paid by a company

which is a resident of Greece to a
company which is a resident of

§ 3. Utdelning från ett bolag med

hemvist i Grekland till ett bolag med

2019:1197

background image

10

SFS

Sweden shall be exempt from
Swedish tax. This exemption shall
not apply unless in accordance with
the laws of Sweden the dividends
would have been exempt from
Swedish tax if the first-mentioned
company had been a resident of
Sweden and not a resident of Greece.

hemvist i Sverige skall vara undan-
tagen från svensk skatt. Denna
skattebefrielse inträder dock icke
med mindre förhållandena äro
sådana att utdelningen enligt svensk
lag skulle ha varit undantagen från
svensk skatt, om det förstnämnda
bolaget hade varit att anse som
bosatt i Sverige och icke i Grekland.

(4) Paragraphs (1) and (2) of this

Article shall not apply where a
resident of one of the Contracting
States has a permanent estab-
lishment in the other Contracting
State and such dividends are directly
associated with the business carried
on through such permanent estab-
lishment; in such event Article IV of
this Convention is applicable.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1 och 2

av denna artikel äro icke till-
lämpliga, om en person med hemvist
i en av de avtalsslutande staterna
innehar ett fast driftställe i den andra
avtalsslutande staten och utdelning-
en i fråga äger direkt samband med
den från driftstället bedrivna rörel-
sen; i dylikt fall skall artikel IV av
detta avtal äga tillämpning.

Article VIII

Artikel VIII

(1) Interest arising in one of the

Contracting States and paid to a
resident of the other Contracting
State shall be taxable in that other
State.

§ 1. Ränta, som härrör från en av

de avtalsslutande staterna och ut-
betalas till en person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, må
beskattas i denna andra stat.

(2) Nevertheless, a Contracting

State in which interest arises which
is paid to a resident of the other
Contracting State shall retain the
right under its own law to tax such
interest. If it exercises such right, the
rate of the tax which it charges may
not exceed 10 per cent on the
amount of the interest. The com-
petent authorities of the two States
shall by mutual agreement settle the
mode of application of such
limitation.

§ 2. Den avtalsslutande stat, från

vilken härrör ränta som utbetalas till
en person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, skall dock vara
bibehållen vid rätten att enligt sin
egen lagstiftning beskatta räntan.
Utövas denna beskattningsrätt, får
den påförda skatten icke överstiga
10 procent av räntans belopp. De
behöriga myndigheterna i de båda
staterna skola träffa överenskom-
melse om tillämpningen av nämnda
begränsning.

(3) The term ”interest” employed

in this Article means income from
Government securities, bonds or
debentures, whether or not secured
by mortgage and whether or not
carrying a right to participate in
profits, and debt-claims of every
kind, as well as all other income
assimilated by the taxation law to
income from money lent.

§ 3. Med uttrycket ”ränta” förstås

i denna artikel inkomst av värde-
papper som utfärdats av staten, av
obligationer eller debentures, an-
tingen desamma utfärdats mot
säkerhet i egendom eller icke och
antingen de representera en rätt till
andel i vinst eller icke, samt av varje
annat slags fordran ävensom all
annan inkomst, vilken enligt skatte-
lagstiftningen jämställes med in-
komst av försträckning.

(4) The provisions of the fore-

going paragraphs shall not apply if

§ 4. Bestämmelserna i föregående

paragrafer äro icke tillämpliga, om

2019:1197

background image

11

SFS

the recipient of the interest, being a
resident of one of the Contracting
States, has in the other Contracting
State in which the interest arises a
permanent establishment with which
the debt-claim from which the
interest arises is effectively connec-
ted. In such a case, Article IV of this
Convention shall apply.

den person, som äger hemvist i en av
de avtalsslutande staterna och upp-
bär räntan, innehar ett fast driftställe
i den andra avtalsslutande staten
varifrån räntan härrör och den ford-
ran av vilken räntan härflyter äger
verkligt samband med det fasta drift-
stället. I dylikt fall skall artikel IV av
detta avtal äga tillämpning.

(5) Interest shall be deemed to

arise in a Contracting State when the
payer is that State itself, a political
subdivision of that State or a resident
of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether
he is a resident of one of the Con-
tracting States or not, possesses in
one of the Contracting States a per-
manent establishment for the re-
quirements of which the loan on
which the interest is paid was effec-
ted, and such interest is borne by
such permanent establishment, then
such interest shall be deemed to arise
in the Contracting State in which the
permanent establishment is situated.

§ 5. Ränta skall anses härröra från

en avtalsslutande stat, om ut-
betalaren är staten själv, en politisk
underavdelning till staten eller en
person med hemvist i denna stat. Om
den person som utbetalar räntan –
antingen han äger hemvist i en av de
avtalsslutande staterna eller ej – i en
av de avtalsslutande staterna innehar
ett fast driftställe, för vilket upp-
tagits det lån som räntan avser, och
räntan bestrides av det fasta drift-
stället, skall räntan dock anses här-
röra från den avtalsslutande stat, i
vilken det fasta driftstället är
beläget.

(6) Where, owing to a special

relationship between the payer and
the recipient or between either of
them and some other person, the
amount of interest paid, having re-
gard to the indebtedness in respect of
which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon
by the payer and the recipient in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such a case, the excess part of the
interest shall be taxable in accor-
dance with the laws of the two
Contracting States due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

§ 6. Beträffande sådana fall, då

särskilda förbindelser mellan utbe-
talaren och mottagaren eller mellan
dem båda och annan person föran-
leda att det utbetalade räntebeloppet
med hänsyn till den skuld, för vilken
räntan erlägges, överstiger det
belopp som skulle hava avtalats
mellan utbetalaren och mottagaren
om

dylika

förbindelser

icke

förelegat, skola bestämmelserna i
denna artikel gälla allenast för
sistnämnda belopp. I dylikt fall skall
överskjutande räntebelopp beskattas
i enlighet med lagstiftningen i de
båda avtalsslutande staterna med
iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Article IX

Artikel IX

(1) Royalties arising in one of the

Contracting States and paid to a
resident of the other Contracting
State shall be taxable in that other
State.

§ 1. Royalty, som härrör från en

av de avtalsslutande staterna och
utbetalas till en person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, må
beskattas i denna andra stat.

(2) Nevertheless, a Contracting

State in which royalties arise which

§ 2. Den avtalsslutande stat, från

vilken härrör royalty som utbetalas

2019:1197

background image

12

SFS

are paid to a resident of the other
Contracting State shall retain the
right under its own law to tax such
royalties. If it exercises such right,
the rate of the tax which it charges
may not exceed 5 per cent of the
gross amount of the royalties. The
competent authorities of the two
States shall by mutual agreement
settle the mode of application of
such limitation.

till en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, skall
dock vara bibehållen vid rätten att
enligt sin egen lagstiftning beskatta
royaltyn. Utövas denna beskatt-
ningsrätt, får den påförda skatten
icke överstiga 5 procent av royaltyns
bruttobelopp. De behöriga myndig-
heterna i de båda staterna skola
träffa överenskommelse om tillämp-
ningen av nämnda begränsning.

(3) The term ”royalties” em-

ployed in this Article means pay-
ments of any kind received as
consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of
literary, artistic or scientific work,
any patent, trade mark, design or
model, plan, secret process or
formula, or for the use of, or the right
to use, industrial, commercial or
scientific equipment, or for informa-
tion concerning industrial, commer-
cial or scientific experience, but
does not include any royalty or other
amount paid in respect of the opera-
tion of a mine or quarry or of any
other extraction of natural resources
or in respect of cinematograph in-
cluding television films.

§ 3. Med uttrycket ”royalty” för-

stås i denna artikel varje slag av
utbetalning, som uppbäres såsom er-
sättning för upphovsrätt till litterära,
konstnärliga eller vetenskapliga
verk, för nyttjandet av eller rätten att
nyttja patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemlig fabrika-
tionsmetod eller recept, för nyttjan-
det av eller rätten att nyttja indust-
riell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning eller för upplysningar om
erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur;
uttrycket omfattar däremot icke
något slag av royalty eller annat
belopp, som utbetalas för nyttjandet
av gruva, stenbrott eller annan natur-
tillgång eller för kinematografisk
film eller televisionsfilm.

(4) Profits from the alienation of

any property or rights mentioned in
paragraph (3) shall be taxable only
in the Contracting State of which the
alienator is a resident.

§ 4. Inkomst genom avyttring av

egendom eller rättighet, som avses i
§ 3, skall beskattas allenast i den
avtalsslutande stat i vilken säljaren
äger hemvist.

(5) The provisions of para-

graphs (1), (2) and (4) shall not
apply if the recipient of the royalties,
being a resident of one of the
Contracting States, has in the Con-
tracting State in which the royalties
arise a permanent establishment
with which the right giving rise to
the royalties is effectively connec-
ted. In such a case, Article IV of this
Convention shall apply.

§ 5. Bestämmelserna i §§ 1, 2 och

4 äro icke tillämpliga, om den per-
son, som äger hemvist i en av de
avtalsslutande staterna och som upp-
bär royaltyn, innehar ett fast drift-
ställe i den andra avtalsslutande
staten varifrån royaltyn härrör och
den rättighet av vilken royaltyn
härflyter äger verkligt samband med
det fasta driftstället. I dylikt fall skall
artikel IV av detta avtal äga tillämp-
ning.

(6) Where, owing to a special

relationship between the payer and
the recipient or between either of
them and some other person, the
amount of the royalties paid, having
regard to the use or right for which

§ 6. Beträffande sådana fall, då

särskilda förbindelser mellan ut-
betalaren och mottagaren eller
mellan dem båda och annan person
föranleda att det utbetalade royalty-

2019:1197

background image

13

SFS

they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon
by the payer and the recipient in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such a case, the excess part of the
payments shall be taxable in accor-
dance with the laws of the two
Contracting States due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

beloppet med hänsyn till det nyttjan-
de eller den rätt, för vilken royaltyn
erlägges, överstiger det belopp, som
skulle hava avtalats mellan ut-
betalaren och mottagaren om dylika
förbindelser icke förelegat, skola
bestämmelserna i denna artikel gälla
allenast för sistnämnda belopp. I
dylikt fall skall överskjutande
ersättningsbelopp beskattas i enlig-
het med lagstiftningen i de båda
avtalsslutande staterna med iakttag-
ande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Article X

Artikel X

(1) Income from immovable

property may be taxed in the
Contracting State in which such
property is situated.

§ 1. Inkomst av fastighet må be-

skattas i den avtalsslutande stat i
vilken fastigheten är belägen.

(2) The term ”immovable proper-

ty” shall be defined in accordance
with the laws of the Contracting
State in which the property in
question is situated. The term shall
in any case include property
accessory to immovable property,
livestock and equipment of agri-
cultural and forestry enterprises,
rights to which the provisions of
general law respecting landed pro-
perty apply, usufruct of immovable
property and rights to variable or
fixed payments as consideration for
the working of mineral deposits,
sources and other natural resources;
ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

§ 2. Uttrycket ”fastighet” skall

hava den betydelse som uttrycket har
enligt gällande lagar i den avtalsslut-
ande stat, i vilken egendomen i fråga
är belägen. Under detta uttryck in-
begripes dock städse egendom som
utgör tillbehör till fastighet, levande
och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter å vilka före-
skrifterna i allmän lag angående
fastigheter äga tillämpning, nyttjan-
derätt till fastighet och rätt till förän-
derliga eller fasta ersättningar för
nyttjandet av gruvor och andra
naturtillgångar. Fartyg och luftfartyg
skola däremot icke betraktas såsom
fastigheter.

(3) The provisions of para-

graphs (1) and (2) above shall apply
to income derived from the direct
use or from the letting of immovable
property or the use in any other form
of such property, including income
from agricultural or forestry enter-
prises. They shall likewise apply to
profits from the alienation of im-
movable property.

§ 3. Bestämmelserna i §§ 1 och 2

ovan skola äga tillämpning såväl å
inkomst, vilken förvärvas genom
omedelbart brukande av fastighet,
som å inkomst, vilken erhålles
genom uthyrning av fastighet eller
genom annan användning av fastig-
heten, därunder inbegripet inkomst
av lantbruks- och skogsföretag. Be-
stämmelserna skola likaledes tilläm-
pas å inkomst genom avyttring av
fastighet.

(4) The provisions of para-

graphs (1) to (3) above shall also
apply to the income from immovable

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1–3

ovan skola även äga tillämpning å
sådan inkomst av fastighet som

2019:1197

background image

14

SFS

property of any enterprises other
than agricultural or forestry enter-
prises and to income from im-
movable property used for the per-
formance of professional services.

förvärvas av annat företag än lant-
bruks- eller skogsföretag ävensom
inkomst av fastighet som användes
vid utövandet av fria yrken.

Article XI

Artikel XI

A resident of one of the Con-

tracting States shall be exempt in the
other Contracting State from tax on
gains from the sale, transfer, or
exchange of capital assets other than
immovable property, unless he has a
permanent establishment in that
other State and the gains are directly
associated with the business carried
on through such permanent estab-
lishment.

En person med hemvist i en av de

avtalsslutande staterna skall vara
befriad från skatt i den andra avtals-
slutande staten å vinst på grund av
försäljning, överlåtelse eller byte av
förmögenhetstillgångar som ej ut-
göras av fastighet, såvida icke per-
sonen i fråga innehar ett fast drift-
ställe i denna andra stat och vinsten
äger direkt samband med den från
driftstället bedrivna rörelsen.

Article XII

Artikel XII

Income derived by a resident of

one of the Contracting States in
respect of professional services or
other independent activities of a
similar character shall be taxable
only in that Contracting State unless
he has a fixed base regularly
available to him in the other
Contracting State for the purpose of
performing his activities. If he has
such a fixed base, such part of that
income as is attributable to that base
may be taxed in that other Con-
tracting State.

Inkomst, som förvärvas av en

person med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna genom ut-
övande av fritt yrke eller annan
därmed jämförbar självständig verk-
samhet, skall beskattas allenast i
denna stat om han icke har en
stadigvarande anordning i den andra
avtalsslutande staten, som regel-
mässigt står till hans förfogande för
utövandet av verksamheten. Därest
han har en sådan stadigvarande
anordning, må den del av inkomsten
som är hänförlig till denna anord-
ning beskattas i den andra avtals-
slutande staten.

Article XIII

Artikel XIII

(1) Subject to the provisions of

Articles XIV, XV and XVI salaries,
wages and other similar remune-
ration derived by a resident of one of
the Contracting States in respect of
an employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is de-
rived therefrom may be taxed in that
other State.

§ 1. Där icke artiklarna XIV, XV

och XVI annat föranleda skola löner
och liknande ersättningar, som en
person med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna uppbär på
grund av arbetsanställning, beskattas
allenast i denna stat, såvida icke
arbetet utföres i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utföres i
den andra staten, må ersättningen på
grund av anställningen beskattas i
denna stat.

(2) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (1) above, re-
muneration derived by a resident of

§ 2. Utan hinder av bestäm-

melserna i § 1 ovan skall ersättning,
som en person med hemvist i en av

2019:1197

background image

15

SFS

one of the Contracting States in
respect of an employment exercised
in the other Contracting State shall
be taxable only in the first-men-
tioned State if:

de avtalsslutande staterna uppbär på
grund av arbete som utföres i den
andra avtalsslutande staten, beskatt-
as allenast i den förstnämnda staten,
under förutsättning att

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in the taxable year concerned,
and

a) inkomsttagaren vistas i denna

andra stat under en tidrymd eller
tidrymder, som sammanlagt icke
överstiga 183 dagar under beskatt-
ningsåret i fråga,

(b) the remuneration is paid by or

on behalf of an employer who is not
a resident of the other State, and

b) ersättningen betalas av eller på

uppdrag av en arbetsgivare, som ej
äger hemvist i denna andra stat, och

(c) the remuneration is not de-

ducted from the profits of a per-
manent establishment or a fixed base
which the employer has in the other
State.

c) ersättningen ej såsom omkost-

nad belastar ett fast driftställe eller
en stadigvarande anordning, som
arbetsgivaren har i denna andra stat.

(3) Notwithstanding the pre-

ceding provisions of this Article,
remuneration for personal services
performed aboard:

§ 3. Utan hinder av vad som stad-

gas ovan i denna artikel må ersätt-
ning för personligt arbete, som full-
göres

(a) a ship in international traffic

and registered in one of the Con-
tracting States may be taxed in that
Contracting State unless the enter-
prise is a resident of the other State;
in such event the income may be
taxed in the last-mentioned State;
and

a) ombord å fartyg i internationell

trafik, vilket är registrerat i en av de
avtalsslutande staterna, beskattas i
denna avtalsslutande stat, såvida
icke företaget äger hemvist i den
andra staten; i dylikt fall må in-
komsten beskattas i den sistnämnda
staten; samt

(b) an aircraft in international

traffic may be taxed in the Con-
tracting State in which the place of
effective management of the enter-
prise is situated.

b) ombord å luftfartyg i interna-

tionell trafik, beskattas i den avtals-
slutande stat, i vilken företaget har
sin verkliga ledning.

Article XIV

Artikel XIV

(1) Remuneration, including pen-

sions, paid by or out of funds created
by one of the Contracting States or a
political subdivision or a local
authority thereof to any individual in
respect of services rendered to that
State or subdivision or local authori-
ty thereof in the discharge of func-
tions of a governmental nature may
be taxed in that State. The same shall
apply as regards other pensions paid
by the State as well as pensions paid
by social insurance institutions and
similar organisations.

§ 1. Ersättningar, pensioner däri

inbegripna, vilka utbetalas av – eller
från fonder inrättade av – en av de
avtalsslutande staterna, dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till en fysisk person
såsom ersättning för arbete, som
utförts i tjänst hos samma stat,
underavdelning eller lokala myn-
dighet, må beskattas i den staten.
Motsvarande skall gälla i fråga om
andra pensioner, som utbetalas av
staten, ävensom pensioner som
utbetalas av socialförsäkringsanstal-
ter och liknande inrättningar.

2019:1197

background image

16

SFS

(2) The provisions of Articles

XIII, XV and XVI shall apply to
remuneration and pensions in res-
pect of services rendered in con-
nection with any trade or business
carried on by one of the Contracting
States or a political subdivision or a
local authority thereof.

§ 2. Bestämmelserna i artiklarna

XIII, XV och XVI äro tillämpliga å
ersättningar och pensioner som ut-
betalas för tjänster, utförda i sam-
band med rörelse som bedrivits av
en av de avtalsslutande staterna, dess
politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter.

Article XV

Artikel XV

Directors' fees and similar pay-

ments derived by a resident of one of
the Contracting States in his capacity
as a member of the board of directors
of a company which is a resident of
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

Styrelsearvoden eller liknande

ersättningar, som uppbäras av en
person med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna i egenskap av
styrelseledamot i ett bolag med hem-
vist i den andra avtalsslutande stat-
en, må beskattas i denna andra stat.

Article XVI

Artikel XVI

Subject to the provisions of

paragraph (1) of Article XIV pen-
sions and other similar payments
paid in consideration of past em-
ployment shall be taxable only in the
Contracting State of which the reci-
pient is a resident.

Där icke bestämmelserna i § 1 av

artikel XIV annat föranleda, skola
pensioner och liknande ersättningar,
som utbetalas i anledning av tidigare
anställning, beskattas allenast i den
avtalsslutande stat i vilken den som
uppbär ersättningen äger hemvist.

Article XVII

Artikel XVII

Notwithstanding anything con-

tained in this Convention, income
derived by public entertainers, such
as theatre, motion picture, radio or
television artists, and musicians, and
by athletes, from their personal
activities as such may be taxed in the
Contracting State in which these
activities are exercised.

Utan hinder av vad eljest i detta

avtal stadgas må inkomst, som
skådespelare,

filmskådespelare,

radio-

eller

televisionsartister,

musiker och dylika ävensom idrotts-
män förvärva under sin yrkes-
utövning, beskattas i den avtals-
slutande stat, i vilken yrket utövas.

Article XVIII

Artikel XVIII

(1) Any annuity, derived from

sources within Sweden by an
individual who is a resident of
Greece, shall be exempt from
Swedish tax.

§ 1. Livräntor, uppburna från

inkomstkällor i Sverige av en fysisk
person med hemvist i Grekland,
skola vara undantagna från svensk
skatt.

(2) Any annuity, derived from

sources within Greece by an indi-
vidual who is a resident of Sweden,
shall be exempt from Greek tax.

§ 2. Livräntor, uppburna från

inkomstkällor i Grekland av en
fysisk person med hemvist i Sverige,
skola vara undantagna från grekisk
skatt.

(3) The term ”annuity” means a

stated sum payable, under an obliga-
tion, periodically at stated times

§ 3. Med ”livränta” förstås ett

fastställt belopp, som på grund av
förpliktelse skall utbetalas period-

2019:1197

background image

17

SFS

during life or during a specified or
ascertainable period of time.

iskt på fastställda tider under veder-
börandes livstid eller under annan
angiven eller fastställbar tidsperiod.

Article XIX

Artikel XIX

A professor or teacher of an

establishment for higher education
or scientific research in one of the
Contracting States, who receives
remuneration for teaching or for
carrying out advanced study or
research, during a period of tempor-
ary residence not exceeding two
years, at a university, college or
other establishment for higher
education or for research in the other
Contracting State, shall be exempt
from tax in that other State in respect
of that remuneration, provided that
such establishment belongs to the
State or to non profit-making legal
entities under the Public or Private
law.

En professor eller lärare vid en

institution för högre utbildning eller
vetenskaplig forskning i en av de
avtalsslutande staterna, som uppbär
ersättning för undervisning eller för
vetenskapliga studier eller forskning
vid universitet, högskola eller annan
institution för högre utbildning eller
för forskning i den andra avtals-
slutande staten under tillfällig vistel-
se därstädes, ej överstigande två år,
skall vara befriad från beskattning i
sistnämnda stat för ersättningen
därest ifrågavarande institution till-
hör staten eller ock privaträttslig
eller offentligrättslig juridisk person,
vars verksamhet icke bedrives i
vinstsyfte.

Article XX

Artikel XX

(1) Payments which a student or

business apprentice from one of the
Contracting States who is present in
the other Contracting State solely for
the purpose of his education or
training receives for the purpose of
his maintenance, education or
training, shall not be taxed in that
other State, provided that such
payments are made to him from
sources outside that other State.

§ 1. En studerande eller affärs-

eller hantverkspraktikant från en av
de avtalsslutande staterna, som
vistas i den andra avtalsslutande
staten allenast för sin undervisning
eller utbildning, skall ej beskattas i
denna andra stat för belopp, som han
uppbär till bestridande av sitt
uppehälle, sin undervisning eller sin
utbildning, därest beloppen i fråga
utbetalas till honom från utlandet.

(2) An individual from one of the

Contracting States who is present in
the other Contracting State solely as
a student at a university, college or
school in the other State or as a
business apprentice, shall not be
taxed in that other State for a period
not exceeding three consecutive
taxable years in respect of remunera-
tion from employment in such other
State, provided that

§ 2. En fysisk person från en av de

avtalsslutande staterna, som vistas i
den andra avtalsslutande staten
allenast såsom studerande vid
universitet, högskola eller skola i
den staten eller såsom affärs- eller
hantverkspraktikant, skall under en
period icke överstigande tre på
varandra följande beskattningsår
vara befriad från beskattning i denna
andra stat för inkomst av anställning
därstädes, under förutsättning att

(a) the remuneration constitutes

earnings necessary for his mainten-
ance and education, and

a) inkomsten är erforderlig för att

bestrida kostnaderna för hans
uppehälle och undervisning, och

(b) the said remuneration does not

exceed in the taxable year 4.000

b) inkomsten i fråga icke över-

stiger 4 000 svenska kronor under

2019:1197

background image

18

SFS

Swedish crowns or the equivalent
thereof in the currency of Greece as
the case may be.

beskattningsåret respektive motsvar-
ande belopp i grekisk valuta.

Article XXI

Artikel XXI

The items of income not expressly

mentioned in the foregoing Articles
of the Convention shall be taxable
only in the Contracting State of
which the recipient is a resident.

Inkomst, beträffande vilken ingen

uttrycklig bestämmelse meddelats i
föregående artiklar av avtalet, skall
beskattas allenast i den avtalsslut-
ande stat i vilken den som uppbär
inkomsten äger hemvist.

Article XXII

Artikel XXII

Where taxes on capital are

imposed by one or other or both of
the Contracting States the following
provisions shall apply:

Om skatt å förmögenhet utgår i en

av de avtalsslutande staterna eller i
båda staterna, skola följande bestäm-
melser äga tillämpning:

(a) Capital represented by im-

movable property, as defined in
paragraph (2) of Article X, may be
taxed in the Contracting State in
which such property is situated.

a) Förmögenhet bestående av

sådan fastighet som avses i § 2 av
artikel X må beskattas i den avtals-
slutande stat, i vilken fastigheten är
belägen.

(b) Subject to the provisions of

paragraph (a) above, capital repre-
sented by assets forming part of the
business property employed in a
permanent establishment of an
enterprise, or by assets pertaining to
a fixed base used for the per-
formance of professional services,
may be taxed in the Contracting
State in which the permanent estab-
lishment or fixed base is situated.

b) Med förbehåll för vad som

stadgas i punkt a) ovan skall gälla att
förmögenhet, bestående av tillgång-
ar som äro att hänföra till anlägg-
nings- eller driftkapital i ett företags
fasta driftställe, eller av tillgångar,
som ingå i en stadigvarande anord-
ning för utövandet av fritt yrke, må
beskattas i den avtalsslutande stat i
vilken det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen är be-
lägen.

(c) All other elements of capital of

a resident of one of the Contracting
States shall be taxable only in that
State.

c) Alla andra slag av förmögen-

het, som innehavas av en person med
hemvist i en av de avtalsslutande
staterna, skola beskattas allenast i
denna stat.

Article XXIII

Artikel XXIII

(1) Subject to the provisions of

the law of Greece regarding the
allowance as a credit against Greek
tax of tax payable in a territory
outside Greece, Swedish tax payable
under the laws of Sweden and in
accordance with this Convention,
whether directly or by deduction, in
respect of income from sources
within Sweden shall be allowed as a
credit against any Greek tax payable
in respect of that income.

§1. I enlighet med vad som

stadgas i grekisk lag angående
kvittning mot grekisk skatt av skatt,
som skall betalas i annat land, skall
svensk skatt, som enligt svensk lag
och i överensstämmelse med detta
avtal direkt eller genom skatte-
avdrag erlägges för inkomst från
inkomstkällor i Sverige, kvittnings-
vis avräknas å varje grekisk skatt,
som belöper å samma inkomst.

2019:1197

background image

19

SFS

(2) Income from sources within

Greece which in accordance with
this Convention may be taxed in
Greece either directly or by deduc-
tion, shall be exempt from Swedish
tax, provided that

§ 2. Inkomst från inkomstkällor i

Grekland, vilken inkomst i över-
ensstämmelse med detta avtal må
beskattas i Grekland antingen direkt
eller genom skatteavdrag, skall vara
undantagen från svensk skatt.

Från denna regel skola dock

följande undantag gälla:

a) where such income is

a) I sådana fall då inkomsten

utgöres av

(i) a dividend paid by a company

being a resident of Greece to a
person resident of Sweden, not being
a company which is exempt from
Swedish tax according to the provi-
sions of paragraph (3) of Article VII,
or

1) utdelning från ett bolag med

hemvist i Grekland till en person
med hemvist i Sverige och denne
icke är ett sådant bolag, som i enlig-
het med vad som stadgas i § 3 av
artikel VII är frikallat från svensk
skatt, eller

(ii) any

interest

to

which

paragraph (2) of Article VIII applies
and which is paid to a resident of
Sweden, or

2) ränta, å vilken § 2 av

artikel VIII äger tillämpning och
vilken utbetalas till en person med
hemvist i Sverige, eller

(iii) any royalty to which para-

graph (2) of Article IX applies and
which is paid to a resident of
Sweden,

3) royalty, å vilken § 2 av

artikel IX äger tillämpning och
vilken utbetalas till en person med
hemvist i Sverige,

Swedish tax shall be charged on

the gross amount of such income,
but the amount of Greek income tax
appropriate to that income shall be
allowed as a credit against any
Swedish tax payable in respect of
that income;

skall svensk skatt beräknas på

inkomstens bruttobelopp. Från den i
enlighet härmed påförda svenska
skatten skall avräknas den grekiska
inkomstskatt, som belöper å samma
inkomst.

b) when the Greek income tax

appropriate to the dividend, the
interest or the royalty, as the case
may be, has been wholly relieved or
reduced for a limited period of time,
the credit against Swedish tax in
respect of such income shall be
allowed in an amount equal to the
Greek income tax which would have
been appropriate to the dividend, the
interest or the royalty if no such
relief had been given or no such
reduction had been allowed;

b) Vid tillämpningen av den under

punkt a) ovan angivna undantags-
bestämmelsen skall, då hel befrielse
från eller nedsättning av den till
utdelningen respektive räntan eller
royaltyn hänförliga grekiska in-
komstskatten meddelats för en be-
stämd tidsperiod, från den å ifråga-
varande belopp påförda svenska
skatten avräknas ett belopp mot-
svarande den grekiska inkomstskatt
som skulle hava varit hänförlig till
utdelningen, räntan eller royaltyn,
därest sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning ej meddelats.

c) where interest arising in Greece

is paid to a resident of Sweden
during the period of the first ten
taxable years of the application of
the Convention, the credit against
Swedish tax payable in respect of
that interest shall, notwithstanding

c) sådana fall, då ränta uppbäres

från inkomstkällor i Grekland av en
person med hemvist i Sverige, skall
– oberoende av bestämmelserna i
punkterna a) och b) ovan – med av-
seende å de första tio beskattningsår,

2019:1197

background image

20

SFS

the provisions of sub-paragraphs a)
and b), be allowed in an amount
equal to ten per cent of the amount
of such interest.

för vilka detta avtal äger tillämp-
ning, från den å räntan belöpande
svenska skatten avräknas ett belopp
motsvarande tio procent av räntans
belopp.

(3) If,

in

accordance

with

Article XXII, capital belonging to a
person resident of Sweden may be
taxed in Greece, such capital shall be
exempt from Swedish tax.

§ 3. Om förmögenhet, som inne-

haves av en person med hemvist i
Sverige, i enlighet med artikel XXII
må beskattas i Grekland, skall för-
mögenheten i fråga vara undantagen
från svensk skatt.

(4) The graduated rate of Swedish

tax to be imposed on residents of
Sweden may be calculated as though
income or capital exempted under
this Convention were included in the
amount of the total income or
capital.

§ 4. Svensk progressiv skatt, som

påföres personer med hemvist i
Sverige, må beräknas efter den
skattesats, som skulle hava varit
tillämplig, om även sådan inkomst
eller förmögenhet, som enligt före-
liggande avtal är undantagen från
beskattning, inräknats i den skatte-
pliktiga inkomsten eller förmögen-
heten.

Article XXIV

Artikel XXIV

(1) Where under the provisions of

this Convention a resident of Greece
is exempt or entitled to relief from
Swedish tax, similar exemption or
relief shall be applied to the un-
divided estate of a deceased person
in so far as one or more of the bene-
ficiaries is a resident of Greece.

§ 1. Om enligt föreskrifterna i

detta avtal en person med hemvist i
Grekland är befriad från eller be-
rättigad till nedsättning av svensk
skatt, skall motsvarande befrielse
eller nedsättning komma ett oskift
dödsbo till godo, i den mån en eller
flera av dödsbodelägarna äga hem-
vist i Grekland.

(2) Swedish tax on the undivided

estate of a deceased person shall, in
so far as the income accrues to a
beneficiary who is resident in
Greece, be allowed as a credit under
Article XXIII.

§ 2. Svensk skatt, som påföres ett

oskift dödsbo, skall kvittningsvis
avräknas i enlighet med bestämmel-
serna i artikel XXIII i den mån in-
komsten tillkommer en dödsbodel-
ägare med hemvist i Grekland.

Article XXV

Artikel XXV

(1) The nationals of one of the

Contracting States shall not be
subjected in the other Contracting
State to any taxation or any re-
quirement connected therewith
which is other or more burdensome
than the taxation and connected
requirements to which nationals of
that other State in the same circum-
stances are or may be subjected.

§ 1. Medborgare i en av de

avtalsslutande staterna skola icke i
den andra avtalsslutande staten bliva
föremål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande
skattekrav, som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning
och

därmed

sammanhängande

skattekrav, som medborgarna i den
senare staten under samma förhåll-
anden äro eller kunna bliva under-
kastade.

2019:1197

background image

21

SFS

(2) The term ”nationals” means

§ 2. Uttrycket

”medborgare”

betyder:

(a) in relation to Greece, all Greek

citizens and all legal persons,
partnerships and associations deriv-
ing their status as such from the law
in force in Greece,

a) Beträffande Grekland: Alla

grekiska medborgare samt alla
juridiska personer och andra sam-
manslutningar, som bildats jämlikt
gällande grekisk lag.

(b) in relation to Sweden, all

Swedish subjects and all legal per-
sons, partnerships and associations
deriving their status as such from the
law in force in Sweden.

b) Beträffande Sverige: Alla

svenska medborgare samt alla jurid-
iska personer och andra samman-
slutningar, som bildats jämlikt
gällande svensk lag.

(3) The taxation on a permanent

establishment which an enterprise of
one of the Contracting States has in
the other Contracting State shall not
be less favourably levied in that
other State than the taxation levied
on enterprises of that other State
carrying on the same activities.

§ 3. Beskattningen av ett fast

driftställe, som ett företag i en av de
avtalsslutande staterna har i den
andra avtalsslutande staten, skall i
denna andra stat icke vara mindre
fördelaktig än beskattningen av ett
företag i den andra staten, som be-
driver samma verksamhet.

This provision shall not be

construed as obliging one of the
Contracting States to grant to
residents of the other Contracting
State any personal allowances,
reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or
family responsibilities which it
grants to its own residents.

Vad nu sagts skall icke anses

medföra förpliktelse för någon av de
avtalsslutande staterna att medgiva
personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten personliga av-
drag vid beskattningen, skattebefri-
elser och skattenedsättningar på
grund av civilstånd eller försörj-
ningsplikt mot familj, som medgivas
personer med hemvist i den först-
nämnda staten.

(4) Enterprises of one of the

Contracting States, the capital of
which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by
one or more residents of the other
Contracting State, shall not be
subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any require-
ment connected therewith which is
other or more burdensome than the
taxation and connected requirements
to which other similar enterprises of
that first-mentioned State are or may
be subjected.

§ 4. Företag i den ena avtals-

slutande staten, vilkas kapital helt
eller delvis äges eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, skola icke i
den förstnämnda staten bliva före-
mål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande
skattekrav, som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning
och

därmed

sammanhängande

skattekrav, som andra liknande före-
tag i denna förstnämnda stat äro eller
kunna bliva underkastade.

(5) In this Article the term

”taxation” means taxes of every kind
and description.

§ 5. I denna artikel avser uttrycket

”beskattning” skatter av varje slag
och beskaffenhet.

Article XXVI

Artikel XXVI

The provisions of the present

Convention shall not affect the right

Bestämmelserna i detta avtal

påverka icke rätten att åtnjuta längre

2019:1197

background image

22

SFS

to more extensive exemptions which
are granted to diplomatic or consular
officials by virtue of the general
rules of international law or by
special agreements. In so far as,
under this system of more extensive
exemption, income and capital are
not subject to tax in the receiving
State, the right to taxation shall be
reserved to the State which such
officials represent.

gående befrielser, vilka enligt folk-
rättens allmänna regler eller sär-
skilda överenskommelser tillkomma
diplomatiska eller konsulära be-
fattningshavare. I den mån på grund
av sådana längre gående befrielser
inkomst och förmögenhet icke be-
skattas i den stat i vilken befattnings-
havaren är ackrediterad, förbehålles
beskattningsrätten den utsändande
staten.

Article XXVII

Artikel XXVII

The competent authorities of the

Contracting States may exchange
such information (being information
which is at their disposal under their
respective taxation laws in the nor-
mal course of administration) as is
necessary for carrying out the provi-
sions of the present Convention or
for the prevention of fraud or for the
administration of statutory provi-
sions against legal avoidance in
relation to the taxes which are the
subject of the present Convention.
Any information so exchanged shall
be treated as secret and shall not be
disclosed to any persons other than
those, including a court, concerned
with the assessment and collection
of the taxes or the determination of
appeals in relation thereto. No infor-
mation as aforesaid shall be ex-
changed which would disclose any
trade, business, industrial or pro-
fessional secret or trade process.

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna må utbyta
sådana upplysningar (av beskaffen-
het att enligt de båda staternas res-
pektive skattelagar stå till beskatt-
ningsmyndigheternas

förfogande

under deras sedvanliga tjänsteut-
övning) som äro nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i före-
liggande avtal eller för att förebygga
bedrägeri eller för att tillämpa givna
föreskrifter till förebyggande av
skatteflykt i fråga om de skatter, som
avses i avtalet. De utbytta upplys-
ningarna skola behandlas såsom
hemliga och få icke yppas för andra
personer, befattningshavare vid
domstolar inbegripna, än dem, som
handlägga taxering och uppbörd av
de skatter, som avses i avtalet, eller
avgöra besvär i anslutning därtill.
Sådana upplysningar få emellertid
icke utbytas, som skulle röja affärs-
hemlighet, hemlig tillverknings-
metod, yrkeshemlighet eller något i
affärsverksamhet nyttjat förfarings-
sätt.

Information as aforesaid may be

exchanged ex officio or, in particular
cases, on demand. The competent
authorities of the Contracting States
shall consult together to determine
the information to be exchanged ex
officio.

Upplysningar som nu sagts må

utbytas utan särskild begäran eller, i
särskilda fall, efter därom gjord
framställning. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
skola överlägga med varandra i syfte
att fastställa de upplysningar, som
skola utbytas utan särskild begäran.

Article XXVIII

Artikel XXVIII

(1) Where a taxpayer shows proof

that the action of the tax authorities
of either Contracting State has

§ 1. Kan skattskyldig visa att

beskattningsmyndigheterna i de av-

2019:1197

background image

23

SFS

resulted, or will result, in taxation
contrary to the provisions of the
present Convention, he shall be
entitled to present the facts to the
competent authority of the Con-
tracting State of which he is a
resident. Such a claim shall be filed
before an appeal against the taxation
in dispute is lodged with a Greek tax
court. Should the claim be upheld,
the competent authority to which the
facts are so presented shall under-
take to come to an agreement with
the competent authority of the other
Contracting State with a view to
avoidance of the taxation in
question.

talsslutande staterna vidtagit åt-
gärder, som medfört eller komma att
medföra en mot bestämmelserna i
detta avtal stridande beskattning,
äger han göra framställning i saken
hos den behöriga myndigheten i den
stat i vilken han äger hemvist. Sådan
framställning skall göras innan
besvär över beskattningen i fråga
anförts hos grekisk skattedomstol.
Befinnes framställningen grundad,
skall den behöriga myndighet hos
vilken

framställningen

sålunda

gjorts vidtaga åtgärder för att träffa
överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtals-
slutande staten i syfte att undvika
dylik beskattning.

(2) Should any difficulty or doubt

arise as to the interpretation or
application of the present Conven-
tion, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the
question by mutual agreement.

§ 2. Skulle

svårigheter

eller

tvivelsmål uppkomma rörande tolk-
ningen eller tillämpningen av detta
avtal, skola de behöriga myndighet-
erna i de avtalsslutande staterna av-
göra frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

Article XXIX

Artikel XXIX

The

following

agreements

between Greece and Sweden shall
not have effect for any period for
which the present Convention has
effect, that is to say,

Nedan angivna avtal mellan

Grekland och Sverige skola icke
tillämpas under tid, då föreliggande
avtal är gällande, nämligen

(a) the agreement dated 19th

November, 1931, for the reciprocal
exemption from income tax in
certain cases of profits accruing
from the business of shipping;

a) avtalet den 19 november 1931

om ömsesidigt fritagande från
inkomstskatt i vissa fall av in-
komster härrörande från rederi-
rörelse;

(b) the agreement dated 27th

May, 1954, for the reciprocal ex-
emption from taxes of profits
accruing from the business of air
transport.

b) avtalet den 27 maj 1954 om

ömsesidigt fritagande från be-
skattning av inkomster härrörande
från luftfartstrafik.

Article XXX

Artikel XXX

(1) The present Convention shall

be ratified by the Contracting States
in accordance with their respective
constitutional and legal require-
ments.

§ 1. Detta avtal skall ratificeras av

de avtalsslutande staterna i enlighet
med vardera statens grundlagar och
övriga föreskrifter.

(2) The instruments of ratification

shall be exchanged at Stockholm as
soon as possible.

§ 2. Ratifikationshandlingarna

skola utväxlas i Stockholm snarast
möjligt.3

3 Ratifikationshandlingarna utväxlades den 20 augusti 1963.

2019:1197

background image

24

SFS

(3) Upon exchange of rati-

fications the present Convention
shall have effect in respect of
income derived on or after 1st
January in the calendar year in
which the exchange of ratifications
takes place; and, as regards the
Swedish State capital tax, in respect
of tax which is assessed in or after
the calendar year next following that
in which the exchange of rati-
fications takes place.

§ 3. Sedan ratifikationshandling-

arna utväxlats skall avtalet äga
tillämpning beträffande inkomst
som förvärvats å eller efter den
1 januari det kalenderår, under vilket
utväxling av ratifikationshandling-
arna ägt rum, samt, såvitt avser den
svenska statliga förmögenhets-
skatten, i fråga om skatt som utgår
på grund av taxering under eller efter
kalenderåret närmast efter det, under
vilket utväxling av ratifikations-
handlingarna ägt rum.

Article XXXI

Artikel XXXI

The present Convention shall

continue in effect indefinitely but
either of the Contracting Govern-
ments may, on or before 30th June in
any calendar year not earlier than the
year 1965, give to the other Contrac-
ting Government, through diplom-
atic channels, written notice of
termination and, in such event, the
present Convention shall cease to be
effective in respect of income
derived on or after 1st January in the
calendar year next following that in
which such notice is given; and as
regards capital tax, in respect of tax
assessed in or after the second
calendar year following that in
which such notice is given.

Detta avtal skall förbliva i kraft

utan tidsbegränsning, men envar av
de avtalsslutande staterna äger att –
senast den 30 juni under ett kalen-
derår, dock icke tidigare än år 1965
– på diplomatisk väg skriftligen
uppsäga avtalet hos den andra
avtalsslutande staten. I händelse av
sådan uppsägning skall avtalet upp-
höra att gälla beträffande inkomst
som förvärvas å eller efter den
1 januari kalenderåret närmast efter
det, varunder uppsägningen ägde
rum, samt, såvitt avser förmögen-
hetsskatt, i fråga om skatt som utgår
på grund av taxering under eller efter
det andra kalenderåret efter det, var-
under uppsägningen ägde rum.

In witness whereof the under-

signed being duly authorized thereto
have signed the present Convention
and have affixed thereto their seals.

Till bekräftelse härå hava under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal
och försett detsamma med sina
sigill.

Done at Athens, this 6th day of

October 1961 in duplicate in the
English language.

Som skedde i Athén den 6 oktober

1961 i två exemplar på engelska
språket.

For the Kingdom of Sweden

För Konungariket Sverige

F. Stackelberg

F. Stackelberg

For the Kingdom of Greece

För Konungariket Grekland

M. Pesmazoglou

M. Pesmazoglou

2019:1197