SFS 2019:1198 Lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.

SFS2019-1198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av kungörelsen (1972:539) om

kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att kungörelsen (1972:539) om
kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m. ska upphöra att gälla
vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

SFS

2019:1198

Publicerad
den

10 december 2019