SFS 2019:1199 Lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

SFS2019-1199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:1614) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (1988:1614) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien ska införas två nya
paragrafer, 4 och 5 §§, av följande lydelse.

4 §3 Bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet ska inte tillämpas i
fråga om inkomst hos en svensk juridisk person som får beskattas i
Bulgarien enligt artikel 6 i avtalet, om inkomsten inte beskattas i Bulgarien
på grund av att Bulgarien inte anser att den juridiska personen bedriver
verksamhet från fast driftställe där.

5 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 16 punkt 2 eller artikel 17 i avtalet
beskattas endast i Bulgarien eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt
2 b i avtalet ska undantas från svensk skatt och personen i fråga beskattas
till statlig inkomstskatt för annan inkomst. Först uträknas den statliga
inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst hade
beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den på detta
sätt uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten har beräknats. Med den fastställda procentsatsen tas skatt ut på den
inkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska dock endast tillämpas
om detta leder till högre skatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången för beskattningsår som

börjar efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets

direktiv (EU) 2017/952.

3 Tidigare 4 § upphävd genom 2011:1333.

SFS

2019:1199

Publicerad
den

10 december 2019