SFS 2019:1200 Lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

SFS2019-1200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förordningen (1989:97) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § förordningen (1989:97) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien ska upphöra att gälla
vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

SFS

2019:1200

Publicerad
den

10 december 2019