SFS 2019:1204 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS2019-1204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 10 a §, av
följande lydelse.

10 a § En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till
dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på
egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid
inflyttningen och under den tid utlänningen bor i den anses ha sociala och
ekonomiska utmaningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra
stycket. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen
inte får rätt till sådant bistånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka delar av en kommun som

ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar och om möjligheten för en
kommun med sådana kommundelar att i ett anmälningsförfarande ange vilka
av kommundelarna som ska omfattas av första stycket.

Första stycket gäller inte ensamkommande barn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:10, bet. 2019/20:SfU11, rskr. 2019/20:73.

SFS

2019:1204

Publicerad
den

10 december 2019