SFS 2019:1205 Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

SFS2019-1205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl. ska införas tre nya paragrafer, 7 a–7 c §§, och närmast före
7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Eget boende i en del av en kommun med sociala och ekonomiska

utmaningar
7 a §
En del av en kommun ska anses ha sociala och ekonomiska
utmaningar i den mening som avses i 10 a § första stycket lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. om den anges i en gällande förteckning
enligt 7 c §.

7 b § De kommuner som anges i bilaga 1 till förordningen (2018:151) om
statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden får till
Migrationsverket anmäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i
den förteckning som avses i 7 c §.

Innan en kommun gör en anmälan ska kommunen ge länsstyrelsen tillfälle

att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som anmälan bör
avse.

En anmälan ska gälla tills vidare. Om en kommun som har gjort en

anmälan inte längre anges i bilaga 1 till förordningen om statsbidrag till
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, ska anmälan anses
återkallad.

7 c § Migrationsverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de delar
av kommuner som är anmälda enligt 7 b §. Förteckningen ska uppdateras så
snart det finns behov, dock senast två månader efter det att en anmälan har
gjorts eller återkallats. De delar av förteckningen som ändras vid en
uppdatering ska börja gälla

1. omedelbart, om ändringen medför att en del av en kommun tas bort från

förteckningen, eller

2. från det årsskifte som inträffar närmast efter två månader från

uppdateringen, om ändringen medför att en del av en kommun läggs till i
förteckningen.

I förteckningen ska det för varje del av en kommun anges från och med

vilket datum som förteckningen gäller.

Trots första stycket 2 ska en ändring som medför att en del av en kommun

läggs till i förteckningen börja gälla den 1 juli 2020, om uppdateringen av
förteckningen har gjorts före den 1 maj 2020.

SFS

2019:1205

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1205

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)